Havaktingit

You are here

Kangiqhipkainiq MS Havaqatigiiktut - Qaritaujakkut

Una ilihautikhaq naunaijarniaqtait qanuqtut aturnikhanik MS Teams havaqatiigiktunut. Una ilihautikhaq naunaijarniaqtait angniqarniit uuma atuqtakhap, naunaijarlugit aturnirkhait uvani teams imaalu ajuiqhalutik qanuqtut piliurnirmik nutaanik havaqatigiiktunut titirarvikhanik teams aallanut kitkunnuinnaq takujaujukhnik. Ilaujukhat ihivriuqhiniaqtut nakuukpiaktunik aturnikhani Teams uqaqatigiigutikhamingnik havaqatigijamingnullu qanuqtut aturnikhanik Teams ihuaqutikhamingnik havadjaringnaqtumiklu.

Uvani ilihaqtgakhami, malruuyuk 2 – Synchronous imaalu Asynchronous. Tamna Asynchronous piqaqtuq imaatut ‘qakuguliqaak -pivikhani’ iliharnirmik – ilauyut pittaaqtat qakugu piyumalirumikkut. Tamna Synchronous piqaqtuq imaatut ‘iliharviinni’ ilangat qaritauyakkut iliharnirmik – ttamarmik iliaqtut katimaliqqata ihuaqhaqhimayuni ubluqhiutikkkut katimavikhanik. tamna iluaniittunut ilauyut – katimayunit titiraqtait, qaritaujakkut katimavikhangit, sksit 1.5-ikaarniit synchronouskatimavikhangit, uqaqatigilugit ilauyut nallakkut atauhirmik Moodle atuqtakhat taijaujut titirarlutik. Qaritauyakkut Ikayuqtikhaq hailiniaqtuq.

ANGINIQAQTUQ

Hamna qaritaujakkut ilihautikhaq ilihaqtitauniaqtuq aturlugu hamna Microsoft Teams (Uqarvikhangat titirarlutik uqaqatigiiklutikluuniit). Ilihaqataujaamik, hapkua pitqujauhimajut munarijakhangillu atiliuqhimajup titiraqtauhimajum ilihaqtukhap:

  • MS Teams - Microsoft Havaqatigiit (MS Teams) – atuinnariaqaqtut GN-kut qaritaujainit imaaluuniit qaritaujakkut mikijukkut (naluqharuvit, hivajarlugit Helpdesk atuinnarianigiamik/naunaittiariamikluuniit)
  • Qaritaujakkut ikiakkiakurutit ilaliutinirmik (kitumiliqaa GN-kut havagviani uvaluniit imaa, Qiniq-mi wingle stick-mi turbo stick-miluniit)

Ukuat atuqujauluaqtut:

  • Uuktuinarialik tamna aullapkarlugu aturnikhanik MS Teams qaritaujarni (hivuani ilihaqtitaunahi)
  • Aturninga piksaliurut, uqarvikhaq naalagvikharlu (ilaujut ihuaqutimi atuqtaujumi aturianganik ilihautikhaq)**
  • Nipaittuq inikhaq kuinginnairumi
  • Upalugaiqhimalutit ihuaqtumiklu ilituqhaijaarni (pijariaqaqat) atuqtilugu iliharniq
  • Pivikhaqarlutit hivuani qaujimajaarni aturninganik MS Teams; uva turrarvikhat adjikuhiuktaktamik malikhamik: https://pulse.microsoft.com/uploads/prod/2020/03/Microsoft_Teams_Quickst... aallaniklu naunaiqhitikhat hailijut ataani “help” qiuqut uvani MS Teams (atani haumianni atugakhani).   

*Piksaliutaitkuvit qaritaujarnit, uqautinik, naalautinikluuniit ilihaqatautaaqtutit huli, kihimi qunngiarutikkut uqaqataujukhaujutit naqittautaanik MS Teams apiqhuutikhaqaruvit.

Atuinnarianingmut naunaitkutatit naittuniklu uuktautit aullaqtitauniaqtuq ilihaqtunut ilihaqtinnatik taimaa aulattiariakhaanik naunaijaijaamiklu. 

Aularutaata Ublua: 
Monday, Iitjirurvia 15, 2021
Inirutaata Ublua: 
Friday, Iitjirurvia 19, 2021
Nunallaaq: 
Across Nunavut
Aviktuqhimayuq: 
Iqaluit
Atiliurniqmut umikvikhaa:: 
Monday, Iitjirurvia 8, 2021
Qaritauyakkut Uqaqatigiumagukni: 

Uuktuutit Titirqat

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.