Havaktingit

You are here

Qaritauyakurutikhanik Qanuriliurutikhat - Inuktitut

ITQAUMAYAKHAT: Una ilihairutikhaq ilihainiaqtun Inuktituunginarlutik.

Ihumavit qaritauyaliqidjutit amingnaqtun ilingnun qanuriliunginaqtuq qanuriliutqungitarnik? Ihumagivakpin qilamiurutiqaqtuq, ayungnairutiqaqturlu qanuriiugianganik qaritauyarni? Atiqtuilugu atit uvani pingahunik havainirnik qaritauyakkut ilihairutikhanun! Qaritauyakkut Tunngavikhangit ilihainiaqtun tamaat nuutaanun atulihaaliqtunun pidjutikharnik ilitugiyaangat ayungnairutiqaqtun qaritauyaliqiyaangat, unalu ilituqhainiaqtun atuqtakharnik qilamiurnikkut, atuqtakhagiyangnik ayungairutikharniklu ikayuutiginaiqtun havagviangani ayungnaitumik.

Qaritauyakkut Tunngavikhangit ilauniaqturlu iliugaidjutikharnik ilihairutingnik tamainik ilihairutingnik naunairutikharnik, titirarmun nuutigiaqaqtun pihimayaangatlu qaritauyarni ayungnaitumik ikayuutikharnik iniqtirungnik ilihairutikhaq.

Naunaitkutikhaa

Siksiuyut qaritauyakkut ilihairutikhangit: Malruiqturlutik havainirmi - atauhirmik ikaarnirmik.  Ublungit ikaaknikhangitlu naunairniaqtun aulaqtilihaalirumik ilihairutikhaq namagiyangnik ilauyukharnik pigiaqaqtun. Una ayuiqhautiginiaqtun uqaqtiuyunin ilihaiyiininlu, apigihimaarlutik ilauyutlu tautugianganik ikayuutikhagiyangnik ilauyut. Ilanga ilihairutikhaq iniqtigiaqaqtun ihumagiyangnik aturniartangnik.

Aularutaata Ublua: 
Monday, Iitjirurvia 8, 2021
Inirutaata Ublua: 
Friday, Iitjirurvia 26, 2021
Nunallaaq: 
Across Nunavut
Aviktuqhimayuq: 
Iqaluit
Atiliurniqmut umikvikhaa:: 
Wednesday, Iitjirurvia 3, 2021
Qaritauyakkut Uqaqatigiumagukni: 

Uuktuutit Titirqat

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.