Havaktingit

You are here

Ilinniaqtuliqiyikkut

Welcome to the Department of Education website! 

Tautugumaingit Maliktakhaingitlu

Tautugumaingit

Tautugumayaqqut amigaitunik ilinniarutingnik iniqtiqhimayunik nanminikkutlu havagiaqaqtun Nunavunmiunik.  Aulayugut iningninik ilihaqtunik iniqtiqtukharnik amigaiqyumiqtitiyaangat aulayaangat  nunaqyuanganik Kanatami  anginikkutlu Nunavunmiungit inulramiit iniqtiqtukharnik iningninin ilihaqviani, ausaimi ilihaliarpaarviinin, ilihaqviyuanganinlu taima naunaitumik aadjikiiktumik qullirutikharnik ayuittiarutingnik, ilihimayakhainik, havagiaqaqtainiklu iniqtigiyunik humiliqaak Kanatami.  

Tautuhimaanginaliqtugut amigaitunik Nunavunmiunik havaqatiqalitun ayuittiagiikhimayunik ayuittunik havagiaqaqtunik hanavingnik havakhimaaqtun nunalaani havagvingni, uyaraqhiuqtunut, iqallukhiuqtunutlu havagvikyuangani mikiuniklu nanminiqaqtunik havagvingnik taima hanayamingnik pullagiaqtuqtunutlu havagviani hamani Nunavunmi. 

Piumayugut amigaitunik malrungnik uqauhiqaqtunik talvuuna Inuktut uqagiaqaqtun ilihaiyiit ikayugiaqaqtunik amigiaqyumiqtitigiaqaqtun malrungnik uqauhiqaqtukharnik ilihaqtunut.   Malrungnik uqauhiqaqtunik ilihaqtun aituiniaqman munagidjutikharnik, atuqtakharnik, atuinaquyuniklu uqauhingnik Inuktitun ikayuutigiyaangat Nunavunmiunik ikayuktauyaangat humiliqaaq ilitagiyauyunut uqauhikkut.  

 

Maliktakharnik 

Maliquyauyugut talvanga Nangagiyauyuq Paul Quassa Ministauyuq Ilinniaqtuliqiyikkutni havaquyuq inuuhirittiaqtukharnik, hakugiktukharnik, pigiaqaqtuniklu Nunavunmi.  Ilinniaqniq auladjutaungman iniqtigiyaangat.  Havakhimaaqtugut havagiangat taima hivulliqtiginiaqtuq tautuminaqtunik tautuktukharniklu hivunikharnik Nunavunmiunut taima tunihimaaqhutik ihuaqtunik ilihairutikharnik ayuiqhautikharnik hanaqidjutingnik.  Hivunikharnik pivalliayaangat nanminikkut havagiaqaqtun havakhimaaqtugutlu tuniyaangat tautuminaqtunik ayuiqhautikharnik taima atuqtitiyaangat iniqtiqtunik ilihairutingnik iniqtirutingnik, malikhautiqaqtuq talvani Inuit pitquhingnik upiriyaingitlu.  

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 01, 2018
Ubluq tamaat ilihaqhimaaqtutin 11mi, 12mi uvanilu iliharvikyuanganik ausaimi ilihaqtutin, talvani...
Januali 01, 2018
Uuktuqtukharnik umingniaqtuq Iitjiruvia 15, 2018mi.
Nuvaipa 23, 2017
Nunavunmi Ilinniaqtuliqiyikkut Havainiq Hikutirvia 27mit Ubluiqtirvia 1, 2017
Aktuupa 27, 2017
Ilihimayukhat tamaita Nunavut Kavamatkuni havaktingit: Qaritigiaqaqtavut Nuttaqqavut...
Aktuupa 03, 2017
Tattiarnakhivia Nunaqyuaptingni Atanguyangit Tatqikhiutikhanga!
Saptaipa 20, 2017
Inighailiuqniq, ayunginnikkullu hivumuutit piyaghat uvalu tugaaqhimalutik Nunavunmi...

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Quicklinks - Education- IN