Havaktingit

You are here

Ilinniaqtuliqiyikkut

Welcome to the Department of Education website! 

Tautugumaingit Maliktakhaingitlu

Tautugumaingit

Tautugumayaqqut amigaitunik ilinniarutingnik iniqtiqhimayunik nanminikkutlu havagiaqaqtun Nunavunmiunik.  Aulayugut iningninik ilihaqtunik iniqtiqtukharnik amigaiqyumiqtitiyaangat aulayaangat  nunaqyuanganik Kanatami  anginikkutlu Nunavunmiungit inulramiit iniqtiqtukharnik iningninin ilihaqviani, ausaimi ilihaliarpaarviinin, ilihaqviyuanganinlu taima naunaitumik aadjikiiktumik qullirutikharnik ayuittiarutingnik, ilihimayakhainik, havagiaqaqtainiklu iniqtigiyunik humiliqaak Kanatami.  

Tautuhimaanginaliqtugut amigaitunik Nunavunmiunik havaqatiqalitun ayuittiagiikhimayunik ayuittunik havagiaqaqtunik hanavingnik havakhimaaqtun nunalaani havagvingni, uyaraqhiuqtunut, iqallukhiuqtunutlu havagvikyuangani mikiuniklu nanminiqaqtunik havagvingnik taima hanayamingnik pullagiaqtuqtunutlu havagviani hamani Nunavunmi. 

Piumayugut amigaitunik malrungnik uqauhiqaqtunik talvuuna Inuktut uqagiaqaqtun ilihaiyiit ikayugiaqaqtunik amigiaqyumiqtitigiaqaqtun malrungnik uqauhiqaqtukharnik ilihaqtunut.   Malrungnik uqauhiqaqtunik ilihaqtun aituiniaqman munagidjutikharnik, atuqtakharnik, atuinaquyuniklu uqauhingnik Inuktitun ikayuutigiyaangat Nunavunmiunik ikayuktauyaangat humiliqaaq ilitagiyauyunut uqauhikkut.  

 

Maliktakharnik 

Maliquyauyugut talvanga Nangagiyauyuq David Joanasie Ministauyuq Ilinniaqtuliqiyikkutni havaquyuq inuuhirittiaqtukharnik, hakugiktukharnik, pigiaqaqtuniklu Nunavunmi.  Ilinniaqniq auladjutaungman iniqtigiyaangat.  Havakhimaaqtugut havagiangat taima hivulliqtiginiaqtuq tautuminaqtunik tautuktukharniklu hivunikharnik Nunavunmiunut taima tunihimaaqhutik ihuaqtunik ilihairutikharnik ayuiqhautikharnik hanaqidjutingnik.  Hivunikharnik pivalliayaangat nanminikkut havagiaqaqtun havakhimaaqtugutlu tuniyaangat tautuminaqtunik ayuiqhautikharnik taima atuqtitiyaangat iniqtiqtunik ilihairutingnik iniqtirutingnik, malikhautiqaqtuq talvani Inuit pitquhingnik upiriyaingitlu.  

Government of Nunavut News Room

Julai 26, 2019
Minista Ilinnaqtiliqijitkut, David Joanasie, unalu Atanngujaujuq uvani Qikiqtani Inuit Katimayiinni...
mii 30, 2019
Ilinniaqtuliqijikkut Havagvia ublumi tunijun Choosing Our Path Forward (Pinikkut Apqutikhaptiknik...
Maassi 20, 2019
Havakviuyut ukpiruhuktut iniqnirit atuqniqatiaqtumik ilaujutiqaqtut ayuqiqtuiyiuvlutik...
Januali 28, 2019
Iidjirurvia 27-mi, atimalutit aupayaavyaktumik! Hapkua piksasuuliukhimayut ilitaridjutauyut #...
Januali 25, 2019
Ubluqtuhirvia 27 Kanadian Ilariiktuni Tairuanirmun Titirangnirmunlu Ublua 20th nalliutivia!
Januali 22, 2019
Iliniaqtuliqiyit qinihiayut ilihaihimaaqtukhamik Puqtuniinun 11, 12 uvlau ilihaqyuumiyunun...

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Quicklinks - Education- IN