You are here

$10-ublumun Nutaqqiqivik

Ilagiit Nunavunmi nutaraqaqtunun 6-nik ukiuqaqtunun avatquhimaittunullu pittaaqtun nutaqqiqivikhamun akituvallaangittumun akikhaanun taimaa $10 ublumun, piqaqtunun laisiqaqtumik nutaqqiqivingmik. Ilagijaanun kanataup manikhanik pijainun Kanada tamaat Ilihalihaaliqtunun Nutaqqiqivingmullu havakpagainun, una pinahuarutikhaq piliqtaat talvanga Ubluirvia 1, 2022, pipqaqhugit Nunavunmiut akiliqhinnaittumun taimaa $55 atauhirmun ublumun tamainnun nutaqqanun munaqtaujunun. Una tunihiniaqtuq ihuaqtunik ikajuutinik ilagiingnun aviktuqhimajumi atuqtut akituqjuuminirmun akiinun inuuhiinun.

Qanuqpijaanganun $10 atauhirmun ublumun nutaqqiqivikhamun

Pijaangat $10 atauhirmun ublumun nutaqqiqinikkut Nunavunmi, angajuqqaat pijukhat atiliuqtakhait inmik ilihalihaaliqtun ukiulgit nutaqqat laisiqaqtunun nutaqqiqivingnun havagvianun unaluuniin laisiqaqtumun iglumingni nutaqqiqijunun. 

Aapirhuutauraanginnaqtun

Qanuqtut piniaqqigu $10 atauhirmun ublumun nutaqqiqivikhamun?
Laisiqaqtuq nutaqqiqivik havagviit uukturniaqtun pijaamingnun $10 atauhirmun ublumun nutaqqiqiviujaamingnun. Angajuqqaat pivaktaat pinahuarut atiliuqhugit inmik ilihalihaaqtun ukiulgit nutaqqat ulaujunun havagvingnun. Pijumakpata angajuqqaat atiliurlugin nutaqqatik talvunga $10 atauhirmun ublumun nutaqqiqiviujumun, uqarvigijakhait inmik nunamingni laisiqaqtumun nutaqqiqiviujunun naunairlugu hailijaangat utaqqijunun naunaitkutimik, atiliurutikhanullu pijakhanun.

Laisiqaqtun Nutaqqiqiviit Nunavunmi

Hunat ukiungit pivaktait?
Ilihalihaaliqtunun ukiulgit nutaqqat Nunavunmi pihimajun nutaqqanun ukiuqaqtunun 6-mun taimaa pihimmaarlutik talvunga ilihalirniaqtunun ubluk tamaat iliharlutik, taimaa aullaqtirutaanun puqtunianun atauhirmnun iliharlutik.

Taimaa itpa $10 atauhirmun ublumun tamainnun nutaqqamnun?
Imannaq, pinahuarutikhaq pidjutaujuq nutaqqiqinikkut akikhaatigun $10 atauhirmun ublumun atauhirmun nutaqqamun.

Pittaaqqa una atauttimuurlugu aallanun angajuqqaanun akikhainun ikajuutinin?
Ihi, ilangit angajuqqaat pittaarungnaqhijun aallanik angajuqqaanun akiliutikhanun ikajuutinik:

Nunavunmi Nunaqaqqaaqhimajunun Angirutiqaqtunun

Ilaujunun Takujakturvikhat

Aallanun naunaitkutikhanun uumunga hanaqidjutaanun naunaiqhimajunillu angirutikhanun, takujaqturlugu ataani takujaqturikhaanik:

Hamunga $10-atauhiq-Ubluq: Ilihalihaaliqtunun ukualu Nutaqqanik Munarinirmun

 

 


Maniqaqtitauyuq Kavamangat Kanadap talvuuna Kanada ‒ Nunavut Kanada tamaat Ilihaliqtinnagit Ayuiqhayut Nutaqqaniklu Munariniq Aangirutikhaq.