You are here

Ilihaiyi / Atan’nguyaq Naunaiyautait Akiliuhiaqhan’ngitlu Naunaiyautait

Nunavut Ilihaiyit Naunaiyautiqhanut Kivraqtuiyit (NECS) munariyaqaqtut naunaiyautiqhanut akiliuhiaqhatigunlu ihivriungningganiit tamainnut Nunavut Ilihaiyit Katimayiita (NTA) ilauyut Nunavunmi.  Havaagilluaqpagait hapkua:

 • Ilihaiyip Naunaiyautait
 • Nutaanguqtirutit kiqliqalitunik ilihaiyit naunaiyautaita (Ilihaiyit Nutaangguqtait Naunaiyautigiyainnik)
 • Tunihiniq Naunaitkutinik Ayuittiaqtut Qanuriniitigut
 • Akiliuhianun Ihivriurutit Ihivriuffaarutillu
 • Akiliuhiatigut Ihuiguhuutit
 • Atan’nguyap Naunaiyautait

 

Ilihaiyip Naunaiyautait

 

Naunaiyautiqhat tuniyauyut ihumagitigiplugit ayuittiarnitigut tamaita ilihaiyit. Aadlatkiiqaqtut naunaiyautinik pipkaidjutauyut ilihaiyinut ilihaqtiriami aadlatkiingnik ilihautiqhanik puqturniiniklu.  Ilihaqtittiuliguvit Nunavut ilinniarvianni, piqaqtuqhauyutin nutaamik Nunavut Ilihaiyinirmun Naunaitkutimik. 

 

Naunaiyautiqhat tuniyauyut ihumagitigiplugit ayuittiarnitigut tamaita ilihaiyit. Aadlatkiiqaqtut naunaiyautinik pipkaidjutauyut ilihaiyinut ilihaqtiriami aadlatkiingnik ilihautiqhanik puqturniiniklu (Application for Interim Professional or Standard Teaching Certificate). Uuktuuti pidjutigilluanggitpat qanuringnirnut, titiraqvigilugit hapkununga TeacherRegistrar@gov.nu.ca.

 

Ilihaiyit Naunaitkuhiqfaarutait

 

Ilihaiyiunikkut naunaitkutitit kiqliqhaa tikiliqqat, ilvit havagtaqhatit nutaangguffaariami.

Pihimaqaguvit Tadjakaffuktiatigut Ayuittiarnirmun Ilihainirmun Naunaitkutimik, iniktiqtaqhat Uuktuuti Ayuittiarnirmun Ilihainirmun Naunaiyautaannik (Application for Professional Teaching Certificate.)

 

Piqaguvit Ayuittiarnirmun Ilihainirmun Naunaitkutimik, iniktiqtaqhat Uuktuuti Nutaangguffaariami Ayuittiarnirmun Atuinnaqtauyuqtumikluunniit Ilihainirmun Naunaiyautainnik (Application for Renewal of Professional or Standard Teaching Certificate.)

 

Piqaguvit aadlamik ilihainirmun naunaitkutimik, titiraqvigiyaqhatit TeacherRegistrar@gov.nu.ca.

 

Uuktuutip pitquiniarungnaqhiyaatin ilvit tuyuqtuqhauyutit Ayuittiarnirmu Pivalliadjutiqhanut Titiraqhimayunik akiliraqhamikluunniit. (Professional Development Log or a fee.)

 

Titiraqhimayut Ayuittiarnirmun Qanuriniitigut

 

Nunavutim Ilihaiyit Naunaiyautiqhanut Kivraqtuiyit tunihiyuqtutlu Titiraqhimayunik Ayuittiarnirmun Qanuriniitigut (SOPS) ilihaqtiuvaktunut Nunavunmi ilihaiyit havaliqtunut piqariami naunaiyautiqhainnik ahini nunainni. 

 

Piinnariaqaqtutin Titiraqhimayumik Ayuittiarnirmun Qanuriniitigut tunihiguvit uuktuutimik akiliraqhamiklu hamunga TeacherRegistrar@gov.nu.ca.

You can request a Statement of Professional Standing by submitting the application form  and the fee to TeacherRegistrar@gov.nu.ca.


 

Akiliuhianun Ihivriurutit Ihivriuffaarutillu

 

Nunavunmi Ilihaiyiiyinut’ Naunaitkutanik Kivgaqtuiyut munariyaqaqtut akiliuhiaqhainik ukualu akiliuhiaqhainik ihivriuffaarnikkut pihimayut nutaanun piqaliqtainnik nakuuyunik ikayuutigiuqhanik. Akiliuhiaqhatit ihivriuqtauniaqtut kin’nguani iniqqata naunaiyautiviliqidjutit.

 

Ilihaiyi apirhiyaaqtuq akiliuhiatigut ihivriuffaarutaanik iniqtirhimagumigit ilaliutihimayut iliharnirmun ilihaqtaminik. Ilihimalutin taapkuangginnait naunaiyautilgit iniktirutimingnut ilihaidjutainnut ilitariyauyumi ilihaqvikyuaviuyuni piyauttaaqtut. Tuqhiriami Akiliuhiarnitigut Ihivriuqtauffagutiqhamik, tuyuqlugu uuktuutaa hamunga TeacherRegistrar@gov.nu.ca. (application form to TeacherRegistrar@gov.nu.ca.)

 

Akiliuhiatigut Ihuiguhuutit

 

Ilihaiyi piyaaqtuq, titiraqhimayumik hapkununga Titiqqiqiiyinut, tuqhiqtaaqtuq ihivrunmik ihumaliuqtauyumik humi ittaaqhaanik akiliuhiarutikkutigut. Piyauqpat tuqhirutimik Titiqqiqiiyit tuniniaqtaat tamaitalu titiqqanik pihimayainnik ikhivautamun Nunavunmi Ilihaiyit Pittaalaqiyiiyunut Havagviatanut.

 

Nunavunmi Ilihaiyit Pittaalaqiyiiyunut Havagviata ihivriuqhungnguyaat akiliuhiaqhatigut ihuiguhuutit imaalu, qilamiklu kangiqhidjutit piyauqpata naunaiyautinik, naunaiyarniaqtaat qanuqluunniit ihumaliuqlugu Titiqqiqiiyit. Iqhivautalik uqautihun’nguyaat Titiqqiqiiyit, titiraqlutik, ihumaliuqtamingnik piviqhaqaqlutik huuq ihumaliuqtaitigun. Titiqqiqiiyit tunihiniaqtut ilihaiyimut titiraqhimayumik ihumaliuqtauhimayumik Nunavut Ilihaiyit Pittaalaqiyiiyunut Havagviatap. Ihumaliuqtauyuq Nunavutim Ilihaiyinut Pittaalaqiyiiyunut iniktiqtauyuq.

 

Tuqhiriami akiliuhiatigut ihuiguhuutigun, tuyuqlugit Akilihiatigut Ihuiguhuutiyun titiraa hamunga TeacherRegistrar@gov.nu.ca

 

(To request a salary appeal, submit the Salary Appeal form to TeacherRegistrar@gov.nu.ca)

 

Atan’nguyap Naunaiyautait

 

Ilaliutihimayuqlu, Nunavut ilihainirmun naunaitkutait, sikuuqvingmi hivuliqtiit (atan’nguyat tugliuyutlu atan’nguyanut) Nunavunmi piqaqtuqhat Naunaiyautimik Piinnariaqaqtaagutiqhamik Atan’nguyaliqinikkut Nunavunmi talvanga pingahuni ukiuni aulaqtigutaatigut atan’nguyap tugliuyuqluunniit atan’nguyamun havaamun aittuqtaudjutimut. Ilihaingniq ilihaqtauyuaq piyaami una naunaitkut piviqhaqaqtittiniaqtuq ayuirhariami hivuliqtilingnirmun Nunavunmi talvuuna kangiqhipkainirmun havaktuliqinirmunlu uuktuutaatigut.

Hadja piqaqnirtigut piqaqtuqhat iniktiqlugit malruuq ilihagutiqhat (ED 5090 ED 5110 lu) talvanga Naunaitkutigut Ilinniarnirmun Hivuliqtirnirmun Nunavunmi (CELN) ilihagutaa. 

 • Tun’ngaviliqidjutikkut Nuutiqtaaqtumik Hivuliqhurnirmun Nunavunmi Ilihaidjut (ED 5090)
  Una ilihaidjut ihivriuqpagait Inuit in’ngilraangniit nunaqyuamilu tautuktait, ihumagitigiplugit pitquhiq, iliharnikkut atuqhimayauyunik, ayuqhautit hakugingnirmun hivuliuyughanunlu, ukpiriyauyunun, pittiaqtainik, hivunighaliurutinunlu ihuaqtut Nuanvunmun. Ilitquhikkut tadjallu ihumagiyauyunik atan'nguyaunirmik ilihaqtauvaktait ilauyumayut kangiqhivalliadjutiqhainik pitquhikkut inuuhirmingni atuqhimayainik havaariyamingnilu ilinniarnikkut hivuliqtiuplutik. Ilauyut ihivriuqpagait qanuqtun havaktauvakut ukpirniit hivuniqhat qauyimanikkutlu havaktauvaktut Nunavunmi, ilaliutilgitlu avatinikkut atuqtauvaktutlu ayurnaittumik nuutiqtaaqtumik hivuliqhurnirmun.

 • Havakpaqhugitlu hivuani Iliharnirmun Hivuliqhurnirmun Nunavunmi Nunallaangginni (ED 5110)
  Munariyaqhat, havaaggit, havaagiyaitlu atan’nguyat aadlatlu ilinniarnikkut hivuliqtiit ihivriuqtauvaktut ilaudjutiqarmata piliurnirmun nakuuqpiaqtumik, ilaunirmun, havaqatigiingnirmun pitquhikkut kiuviqhaqarmata sikuuqvingmi nunallaami. Havaanga hivuliqtiit ilihainirmun, ayuirnirmun naupkarnirmunlu nakuuqpiaqtumi iqatigiingnirmun, tamainni talvainnakmi hilataanilu sikuuqviup, ihivriuqtauvaktuq taapkuanik piqalluaqtuqhaungmata ikayuutaungmata iniktiriami ihuaqutiqhainnutlu ayuiqhayunut.  Aadlatkiingnik pitquhitigut ihuatumik ikayuutiqhanik ihumaliutqiqtauyuqhanik ilitturipkaqtauvaktut ilauyunut naunaingnahuaqhugit maligaliqidjutikkut, idjuhiqhatigut, atugaqhaniklu pilaagutait ayuiqhayunut ilihaiyinutlu pidjutihimmariami hakungniqhaqlugulu pitquhiq uqauhiq aqhuuqhailugulu iniktirutiqhaq sikuuqviinni, nunagiyainni nunaqyuarmilu.

 

Tamaanun talimauyut-ilihaqtauyuqhat Iniktiriami Naunaiyautiqhaqariami Ilinniarnikkut Hivuliqtiqhatigut Nunavunmi piqariami iniktigumikkiq ilihaidjutiqhat sikuuqvingmi hivuliqtiqhatigut Nunavunmi, hivulliutigiyauyuqhatlu Nunavunmi ilihaqtuliqidjutikkut, naunaiqhimayut havagviat Ukiuq Tamaat Upalunggaiyaidjutaani.  Ilihagutiqhaq ilihaugutittaaqtuq paatnaqatigiiplugit Ilihaqvikyuaq Prince Edward Island.

Sikuuqvingmi hivuliqtiit hivayaqtauhungnguyut qilaminnuaq CELN kunni Ilihaigutiqhanut Atan’nguyaanit talvainnaktigut Ilihaiyimun Pivalliadjutinu uuktuqtuqhat kitunik pitquyauyuqhanik ilihagutiqhanik.  Naunaittiariami, uqaqvigilugu CELN Ilihaigutiqhanut Naunaiqhimayunut titiraqvigilugitluunniit qaritauyakkut hamunga EDUK-12@gov.nu.ca.

Ilihaiyit munariyaqaqtut ilitturipkainirmun Titiqqiviliqiiyit uvani TeacherRegistrar@gov.nu.ca iniktirumikkiq piqaqtuqhainnik ilihagutiqhat ihuaqhaiplugitlu iniktirutinut ilihaqtauyunut tuyuqtauyuqhat. (Educators are responsible for notifying the Registrar at TeacherRegistrar@gov.nu.ca once they have completed the required courses and arranging for a transcript to be submitted.)

Iniktirutitit Naunaiyautaa Pittaalaqiniatigut Atan’nguyaqhamun nungguliqyuqitqat, ilvit havaaqaqtutit nutaanggufaariami tuyuutigilugu uuktuuti titiraa, PD Log, akiliraqhaqlu hamunga TeacherRegistrar@gov.nu.ca. (If your Certificate of Eligibility as Principal is about to expire, it is your responsibility to renew it by submitting the application form, PD Log, and fee to TeacherRegistrar@gov.nu.ca.)