You are here

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Ihumaliugutauyut Ikayuutiqhainnik Ilihaiyimun Nunallaami

Nunavutim Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Nunallaami Ilihaiyimut pidjutiyuq tamainnut ilihaqtauyuqhanik, uqauhikkut ayuittiaqhimayut, sikuuqviinni atan’nguyat, tugliuyut atan’nguyanut sikuuqviinni, ayuirhanirmun ilihaiyit, ikayuqtiuyutlu ilihaiyinut tamainni sikuuqviinni.  Pipkaiyuq hivuliqtirinirmun ikayurnirmunlu pidjutigiplugit tamainnut puiguqtailiyauyuqhat qanuqtun pidjutivaktuni sikuuqviptingni takudjutiplutik piqaqtuqhainnik havaagiyauyunut, ikpingnaktut, idjuhiinnutlu nakuuqpiaqtumik ilihariami, ilihaiyiuyuni, hivuliqtirinirmunlu, naunaiqhimayut aadlatkiingni pivalliayauyuqhani tamainnut iliharnirmun ilaudjutilgit. Hapkua niriuqtauyut, atauttimunggaqtaugumik inmi-qanurinmariaqhaanik kiudjutauqpiaqhunik, ikayuutauvaktuq ilitturidjutigiyaupluni humi aqhuuqhayuqhat ikayuutigiplugulu pidjutihimmaaqhutik ayuittiagutiligumik ilihaqtillutik.

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Ilinniarviinni Ilihaiyinut

 

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Ilinniarviinni pidjutigiyauyut ilihaiyinut

uqauhikkutlu ayuittiaqhimayunut.

 

Ilihagutigiyauyut Ilihaiyit Iliharviqhaitigut Havaaqhainnut Ilinniarviinni Ilihaiyinut hapkuan’nguyut:

 

Iliharviqhaat Havaaqhaitigut Ilinniarviinni Hivuliqtiinnut

 

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Ilinniarviinni Hivuliqtiuyunut pidjutigiyauyut tahapkununga ilinniarviinni atan’nguyainnut tugliuyutlu atan’nguyanut.

 

Ilihagutigiyauyut Iliharviqhaitigut Havaaqhainnut Ilinniarviinni Hivuliqtiinnut hapkuan’nguyut:

 

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait hapkununga Ayuiqhayunut Ayuqiqtuiyut

 

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait hapkununga Ayuiqhayunut Ayuqiqtuiyut pidjutiqaqtut tamainun Ilihaqtut Ayuqiqtuiyunut Nunavunmi ilinniarviinni.

 

Ilihagutigiyauyut Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Ayuiqhayunut Ayuqiqtuiyut hapkuan’nguyut:

 

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Ikayuqtiuyunut Ilihaiyinut

 

Ilihaiyit Ilihaidjutait Havaaqhait Ikayuqtiuyunut Ilihaiyinut pidjutigiyut tamainnut ikayuqtiuyunut Ilihaiyinut Nunavunmi ilinniarviinni.

 

Ilihagutigiyauyut PD Havaaqhait Ikayuqtiuyunut Ilihaiyinut hapkuan’nguyut: