Havaktingit

You are here

Ihuaqhatqikhaqni Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut hakugikhivalliqni Inuit uqauhi ilitquhitlu ilihaqvikni

Saptaipa 10, 2019

TUHAGAKHAT HATQIQTITNI

Ihuaqhatqikhaqni Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut hakugikhivalliqni Inuit uqauhi ilitquhitlu ilihaqvikni

Iqaluit, Nunavut (Saptaipa 10, 2019) – Tamna hivulliq pinahuaqnia tapkununga 10-Ukiut Atugakhaliat Katutyiqatigit tapkunanga Nunavunmi Inirnirit Iliharviat (NAC) tamnalu Memorial Universitynga Newfoundland (MUN) atuqtitiviuyuq tapkununga ihuaqhatqikhaqni Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP), pigiaqhugu havaguhiqmi qangiqtumi qaphini Nunavut nunaliuyuni.

Tapkuat ihuaqhatqikhaqni Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP) himautauyuq tapkunani hivuani Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP) naunaiyaqni atuqhimayut talvani 2017-18. Ilihaqtut tatya atiliuqhimayut tapkunani atqutuni havagutit pitaqniat taphuminga bachelor iliharniqmun alilayurtaq tapkunanga Memorial Universitynga Newfoundland (MUN) iniqhikpata. Tamna ihuaqhatqikhaqnia Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP) ilaliutiniaqtai Inuktut uqauhiq ilitquhiqlu atuqpiaqniaqtailu iniqhiyut hannaiyaqhimattiaqnit ilauliriangi Nunavutmi ayyikkutaittut malruknik uqauhilgit iliharniqmun havagutai.

Kinguagut iniqhilraqlutik taphuminga hivulliq ukiuq ihuaqhatqikhaqni Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP), ilittut pitaqniat taphuminga Nunavummi Inuktut Uqariuqsatittijiunirmut Ilinniarniq titiraqtaq. Ilittut iniqhiyut taphuminga aipaanik ukiuq taphuminga havagutmik pilaqniat uqauhiqmik havaktiulluaqtut alilayurtaq pilaliqlutiklu havakniq tapkunani Nunavut ilihaqvit. Ilittut iniqhiyut tapkuninga 150 kititaunit tapkunani Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP) pilaliqniat pitarnit taphuminga bachelor iliharniqmun alilayurtaq.

Tamna iliharniqmun havagutit havakviat atuinaqtat havaqtik ihuaqhatqikhaqninut tapkuat havagutit atuqhugit tapkuat Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP) ilagiyai uqautyiyit katimayiralaat tamnalu Inuktut uqauhiq ilitquhiitlu ilagini-katimayiralaat kivgaqtuiplutiklu tapkunanga timingi Ilinniaqtuliqiyikkut unalu Pitquhiliqijikkut, Memorial Universitynga Newfoundland (MUN) tapkuatlu Nunavut Tunngavik Nanminilgit (NTI). Atuqtitlugu tamna 2019-2020 iliharniqmun ukiunga, tapkuat iliharniq havagutai havakvia pivaliatitniagai aalatqit uqauhiqmun atuqtaulat kayuhininut tapkuat havat utiqtittangi pivaliqtitnilu Inuktut uqauhiq ayuitnit humiliqak tapkunani Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP). Tamna ihuaqhatqikhaqnia Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP) pirurutauniaq atuttiaqninut tapkuat Memorial Universitynga Newfoundland (MUN) Inuit bachelor iliharniqmun alilayurtaq tahamani Nunatsiavut. Tapkuat katimayiralaat atuqpiarniaqtai tapkuat ilitnit qanuritni tapkunanga ihuaqhatqikhaqni havagutit nalaanittangi tapkununga Nunavutmi havaktiulaqtut piyaqaqnit.
 

“Piyarangata Inuit ahianguqni tapkuat hanmiyai Kanata atuqhugit pinguqtaunia Nunavut, pinahuaqtavut pinguqtitnia iliharniqmun havagut tapkuat pihimayai uqauhivut nutaqapta inngutaptalu hannaiyattiaqhimani ilihatqikhaliqata iniqhigumik nalvaqnilu havakhanik,” uqartuq Patterk Netser, Minihitauyuq havalik tapkununga Nunavunmi Inirnirit Iliharviat. “Pitaqninut una aturialik pinahuaqnia, tamna hilattuqhaivik katutyiqatigiyai tapkuat Memorial Universitynga pinguriangi havagutit tapkuat ayyikkiktitai pinnariyauni Inuktut Qablunaatutlu hannaiyaqnilu Nunavummiut ilihautiyangi ayyikkutaittumik iliharniqmun havagutini.”

“Ukpiriyara una ilihaiyit ilihaqnia havagut atuttiarniaq ilagiaqninut qaphiuni Inuktut-uqaqtut ilihaiyit ilihaqviptingni,” uqartuq Ilinniaqtuliqiyikkut Minihitauyuq David Joanasie. “Inulrammiit Nunavummiut hivunikhamilu Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP) iniqhiyut ilitniqmingnut aularnit pilaqpialaqniat tiguttiaqlugitlu hakugikhivalirutai Inuit uqauhit ilitquhitlu kinguvarinut qaiyunut.”

Tamna amigaitniqhat qaphiuni ilihartut atiliuqhimayut talvani hivulliq ukiuq tapkununga ihuaqhatqikhaqni Nunavut Ilihaiyit Iliharnia Havagut (NTEP), tamna atuqtitauyuq talvani Ikaluktutiak, Salliq, Iqaluit tamnalu Pangnirtung. Ilihartut hivuani atiliuqhimayut talvani Arviat, Qamanittuaq, Uqhuqtuuq, Iqaluit, Kugaaruk tamnalu Kangiuqhiniq iniqhiniat pitaqlutik bachelor iliharniqmun alilayurtaq talvanga Memorial Universitynga Newfoundland (MUN).

Atuqhugit tapkuat puqtuniqhauqatauyut pityuhiit atuqtauyut aipangani, kivgaqtuiyut tapkununga Nunavunmi Inirnirit Iliharviat (NAC), tapkuat Kavamatkut Nunavut Timinga Ilinniaqtuliqiyikkut tapkuatlu Nunavut Tunngavik Nanminilgit (NTI) tikkuaqtauyut Memorial Universitynga Newfoundland (MUN) katutyiqatigiktut havakvit.

###

Tuhagakhaliat turagaq
Nunavunmi Inirnirit Iliharviat:
Mariana Barney
Maniyauyuq, Niuvrutit, Tuhaumatyutit, Havaktikhaqhiurniqlu
867-979-7242
mariana.barney@arcticcollege.ca
www.arcticcollege.ca

Tuhagakhaliat turagaq
Memorial Universitynga:
David Sorensen
Maniyauyuq, Tuhaumatyutit
Niuvrutit Tuhaumatyutitlu
709 864-2143
hivayautaa: 709 685-7134
sorensen@mun.ca
www.mun.ca