Havaktingit

You are here

Inuuhiqattiarnirmun Nutaqqanun Pinahuarutit Maniit

Maassi 02, 2020

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Inuuhiqattiarnirmun Nutaqqanun Pinahuarutit Maniit

Ilinniaqtuliqiyit tadja piliqtut nunallaanun maningnik tughiqtunun haffumunga 2020-21 Inuuhiqattiarnirmun Nutaqqanun Pinahuarutit. Tikinahuarutait haffuma hulidjutip piqariangani inuuhiringnirmun nutaqqanun angiqklivaliayut hakugiktumik, ikayuqtauyullu ilait munaqhittiaqtullu nunallaat.

Inuuhiqattiarnirmun Nutaqqanun Pinahuarutit tunihiyut manikhainik nunallaat pivalliadjutikhainik ihuaqhiyuumiqlugiluuniin hulidjutit nutaqqanun ukiuqaqtunun 0min hamunga 6mun, ilailu. Hulidjutit pidjutiqaqtughat hivuani hatumiarnirmik ikayuutinikkuluuniin kivgaqtuutinik nutaqqanun.

Aghuuqhaiyugut tughiutinik laisiqaqtunun nutaqiqivingnun, aalat piyaaqtut timiuyut nakuunikkut pidjutiqaqtut Nunavunmi Maligatigut Atiliurutinun, imaatun Ilinniaqtuliqiyit katimayiit, haamlatkut, ilagiingnun ubluni aihimaviuyut, angayuqaat nutaranuanunlu hulilukaarutit.

Umikvikhaa tughiutit tuyqtauyut Qiqaijalirvia 15, 2020.

Kangiqhittiarumaguvin, hivayaqlugu:

  • Kitikmeot: 1-800-661-0845
  • Kivalliq: 1-867-645-8043
  • Qikiqtani: 1-800-567-1514

Naunaiyattiaqhimayut uuktuutit paqinaqtut hamani: http://bit.ly/EDUHCI-ikw

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Troy Rhoades
Atan'nguyaq, Tuhaqtidjutinun
Havagviat Ilinniaqtuliqiyitkut
867-975-5680
trhoades@gov.nu.ca