Havaktingit

You are here

Nipit hamanga Nunavunmin

Immaktirvia 02, 2017

Nanngariyauyuq Paul Quassa
Ministaat Ilinniaqtuliqiyitkut

Nipit hamanga Nunavunmin

Uqaqtitiyi, nangiqtunga hivuniffingni havaqatitka ublumi uniutilutit haffumingaI  Nipit hamanga Nunavunmin: Una Kanatap 150nik Atiliuqnikkut Havaaq.

Uqaqtitiyi, Quviahuktunga uqaqlunga uvagut inulgamiutivut aulahimaaqtut tautuktitiblutik quviahuutimingnik pitquhiptingnik uvalu ilitquhinginik.  Haffumuuna Nipit hamanga Nunavunmin havaaq, inulgamiit alakiinit nunalaanin uqautigiblugu aalanun Nunavunmi nunalaanun uvalu ilaitlu nunaqyuami hunat uvagut aviktughimayuq mihingnautait, nipaitlu uvalu qanuq itut uvani 2017mi.

Uuttutaitigut aghut hapkua nunalaat ilauyut, ilihaqtut, uvalu ilihaiyit, 27nik pisasiunik havaktut pidjutiqaqtunik piniqtumik nunaptingnik uvalu uvagut pitquhivut. Hapkunuuna piksasiutigut naunaiqhabluni uvalu quviahuutigilugu Inuit pitquhiit, imaatun nattiqhiuqtut, qiavgaqtut, uvalu nunalaani hulilukaaqtut. Piqaqtuqlu naittunik piksanik Iningniqnik.

Uqaqtitiyi, Quyagiyumayatka ihuaqpiaqtumik havaangit ilihaiyit uvalu ayuqiqtuiyut tamaini 25ni Nunavunmi nunalaani kitut ikayuqtut ilihaqtunik piliuqnikkut piksasiunik naunaiyaiblutik hunat nakuuqpiaqtut nunaptingni.    Quyagiyumayatka hapkua Nunatta Sunakkutaangit Ingilgaaqaviit pinahuaqhugit uvalu piblutik una havaaq nuititugu.   Pinittiaqnikkut quviahuut Kanatap 150 annivia.  

Uqaqtitiyi, Nipit hamanga Nunavunmin qungiaqvingmungaqtuq uvani  Nunatta Sunakkutaangit Ingilgaaqaqvikmi. Qaiquyaffi havaqatitka ilauyut qungiaqlugu una quanaqpiaqtuq havaktauyuq qungiaqtitauniaqtuq tatiqihiutmi uvnai Immaktirviani.   

Quana, Uqaqtitiyi