Havaktingit

You are here

Tattiarnakhivia Nunaqyuaptingni Atanguyangit Tatqikhiutikhanga!

Aktuupa 03, 2017

 

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Tattiarnakhivia Nunaqyuaptingni Atanguyangit Tatqikhiutikhanga!

Tattiarnakhivia Nunaqyuaptingni Atanguyangit Tatqikhiutikhanga! Una pidjutikhaq quyagiyaangat atanguyat nunalaaptingniituq ilaqatigiyaangatlu ihuaqtunik havakpagaingit atanguyauyut taima ihuarutitivakhimayuq iliharvingmi hivulliuliqtuq!

Ilinniaqtuliqiyikkut atuqhimaaquvakhimayut ilihaqtunik, ilihaiyiingit, angayuqangit, nunalaangitlu ilitagivakhimayut tautugumayainik atanguyangit hivulliqtikharnik iliharvingmi avatingni Nunavunmi. Atanguyat anginirmi tautuktitivakhimayut atuqtakharnik uvani tatqikhiutmi quviahuutikharnik pidjutikhaqlu quviahuutikharnik atanguyangit hivulliqtiuyut hanalrutikharnik iliharvingmun iniqtirutikharnik.

Niguaqlutin ayuittiagiikhimayuq atanguyaq nunalaaptingni nunaqyuaptingni ilitagiyauyukhaq taima ilauvakhimayuq talvnai ataniit hivulliqtikharnik ayuiqhautikharnik ilihairutikhaq atanguyangit Kanatami. Naunaiqyumirumaguvit, uumungaulutin: http://thelearningpartnership.ca/cop

Tamaita niguarutikhangit tuyuqtauyukhat Tattiaqnaqtuq 31, 2017nguqtinani.

###

Tuhaqtitiyuq Hivayalugu
Debbie Purvis
Angiyukhiit Tuhaqtitiliqiyunik Uqaudjiyi
Ilinniaqtuliqiyikkut
867-975-5680
Info.edu@gov.nu.ca