Logo Home

You are here

Kavamat

Avatiliqiyikkut

Avatiliqiyikkut munahimaaqtun havaaqhangit tapkuninga Uumayuliqinikkut, Minnguikviit, Amigiyauyukhat Hanigait, Avatiliqitjutingnik Munagitjutikhat iqalliqinikkut nattiliqinikkutlu.  Una havagvik tunihimaanginaqtun ilihairutikharnik ilitugititihimaaqtunlu amigaitunut ilihimayukhanut ilauyutlu inulramiit, nunalaani nunamiitun, iningnikhat ilihaiyiitlu taima ilitugipkagiangat Inuit upigiyainik talvuuna Avatittinnik Kamatsiarniq (avatiliqiyikkut havakhimaaqtakhangit).

 

Ilinniaqtuliqiyikkut

Ilinniaqtuliqiyikkut tunihimaaqtun ilihairutikharnik ilihairutikharniklu Nunavunmiunut ukiuqaqtunik tamainut.  Ilauqaqtun taima tunihimaaqniq nunalaani ilihainikkut nuttaqqanut inulramiinutlu, una havagvit munagihimaaqtun nukakhitqiat ilihairutikharnik, atugakhanik pivalliatjutikharnik talvuuna Kiinauyaliqitjutikharnik Ikayuutikharnik ilihagiaqaqtuqtunut Nunavunmiuyunut Ilihaqtunik; titiqiqitjutiit kavamaliqitjutiitlu ilihaqtunut hanayungnut, havaagumayamingnutlu taigualiqinikkutlu.

 

Inuuhiriliqiyikkut

Inuuhiriliqiyikkut tunihimaaqtun munagitjutikharnik tapkununga ayukhaqtittaunginaqtunut nuatqatingmin, taimalu havakhimaaqtun nanminitjutikharnik ihuaqyumigiangatlu inuuhimaagiangat Nunavunmi.  Naunaitun havakhimaaqtait uvani havagvingmi ilauyut nuttaqqanik munagitjutikharnik, tiguaqtunut, nunalaani ihuaqhailiqitjutikharnik, ihagiaqhungnaiq-nikkut hanaqitjutikhaq, ilaqaqtunut ningaqtailinikut, ikayuhiangnir, havaarumayamingnut pivalliatjutikhaq, kiinayaliqinikkut ikayuutikhangit ilihagiaqtuqfaaqtunut.

 

Kavamaliqiyikkut

Kavamaliqiyikkut tuhaqtitihimaanginaqtun atugakhangit hivunikhangit iniqtiqhimayangitlu kavamangit talvani Nunavut Kavamanmi, Nunavunmiunut tapkunungalu ausaimi nunaqyuaptingni.  Kavamaliqiyikkut ikayukhimaanginaqtait Aulapkaiyiit Katimayiit (Maligaliqiyunut) hivulliqtikhimayuq Hivulliqtimin PJ Akeeagok.  Una havagvik aihimaviuyuqlu talvuuna Nuutiqtiliqiyunut Havagvianut, Piyaangatlu Naunairutingnik Hiamitiqtukhaungitunik, Nunavut Havagviangit Kihitititjutiliqiyiit, Kavaman Havaktiti Nunalaani, Kavamaliqiyiingit, Atugakhanut, Pangnairutikhangitlu Inuit Havaktiqahimaagiangatlu.  Tamna Tuhaqtitiliqiyut Havagviat tuhaqtitihimaanginaqtun nunalaanut talvuuna nallautikkut tuhaatjutitigunlu tuhaqtauyukhanik, inungnutlu.  Ilauqaqhunilu, Kavamaliqiyikkut tunihimaaqtun ilihairutikharnik pivalliatjutikharniklu nuutaanut aulayunutlu havaktunut.

 

Havaktuliqiyikkut

Havakviat Havaktuliqiyitkut uqautiuluaqtun Nunavut Kavamanmun (GN) tamainik havaktuliqidjutingnik ihumagiyauyunik. Havakviat naunaiyaihimaaqpaktun naunaitunik havaktuliqidjutikharnik pivalliadjutikharnik hivunikhainik, hivunikhat, piumaluaqtaingit kavamangit iniqtiumaluaqtainik. Havakviat qitqaniituq havakvik havakhimaaqtun talvani havakvingmi ikayugianganik allanik havakviit havakvitlu talvani Nunavut Kavamanmi.

 

Kiinauyaliqiyikkut

Kiinauyaliqiyikkut munaghimaaqtun havakhimaaqtunlu taima Nunavut Kavamangit havaaqhangit aulahimaaqtun Nunavunmiunut.  Kiinauyaliqiyikkut imailiukpaktun havakhimaaqhutik, ikikliyumiktitiplutik, munagiplutiklu havaktukhanik aulatitiyaangat havaaqhangit taima ihuaqtumik hanaqitjutiqaqtunut talvuuna angmaumayumik takunaqtumik maniliqitjutikhangit taimalu kavamat maniliqitjutiingit kiutjutiqaqhimaaqtun talvuuna Nunalaani Kiinauyaliqitjutikkut ilituqhailiqihimaaqtunlu hanaqitjutingnik.

 

Maligaliqiyikkut

Maligaliqiyikkut tunihimaaqtun maligaliqitjutikharnik Maligaliuqiyunut Kavamanmunlu Nunavunmi, munagihimaaqtunlu atugakhaqnik, itiqtauyunik nunalaani maligaliqiyunut havaaqhangit tamaini Nunavunmi.  Tamna Havagvik taima havakhimaaqpaktun havaktakhangit aulayut ihuaqtumik Kavamanmi malikhimaaqtangitlu maligangit.  Havagviat munagihimaaqtunlu taima taimaita maligangit maliktakhaingitlu Nunavunmi pittiaqhimayut Maligaqyualiqitjutingnut Kanatami Maligangnut.  Tamna Havagvik tunihimaaqtun titiqiqitjutingnik talvunga Nunavut Kuatiliqiyunut Maligaliqivingmi.  Tamna Havagviat atuquinaqtuq munagihimaaqtunlu amingnairutikharnik nunalaanun talvuna titiqiqinikkut taimalu piyaangatlu maligaliqitjutingnik qaritauyakkut taima pittiaqhimayuq havaktakhaingit nunalaani ilauyunut taimalu ayungnautiqaqnaitumik, taima naunaiyagiikhimayuq malikhautikharnut ihumagiyauyukhat upigiyauyukhatlu talvaniitun Inuit Qauyimayatuqangit.

 

Munarhiliqiyikkut

Munarhiliqiyikkut munagihimaaqtun tuniyaangat Nunavunmiunut pitquhiliqinikkut ihuaqtunik munarhiliqitjutikharnik havaaqhanik taimalu ikayuutikharnik talvuuna inuuhirinikkut atuqhimaaquplutik inuuhirinikkut munarhiliqitjutingniklu talvuuna inuulihaaqtunut iningnutlu ukiuqaqtunut.  Munarhiliqiyikkut taima inuuhirinikkut kiutjutigiaqaqtun amigaqhuutiqaqqan qanuritkaluaqhutik.

 

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut tunihimaaqtun ikayuutikharnik maniktaqvikhaniklu nunalaanut kavamaliqiyunut napaqtitihimaagiangat havaaqhaqnik ikayuutikharniklu nunalaani aulatjutikharnik, iglugiyagiyamingnutlu pivalliatjutikhangit, nunanik pangnairutikharnik, titiqiqitjutikharnik, havaaqhangitlu ikayuutikhat nunalaani haamilaatkutlu qullirutikkut.

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut  tunihimaaqtun ikayuutikharnik talvuuna Nunavut Kavamanmun havagvingnutlu talvuuna qaritauyaliqitjutiunut, havaaqhanut munagitjutikharnut aulatjutikhangitlu, nanminiqaqtunik nunanik piutigiyaingitlu munagitjutingnik, maniliukhimaaqtangit kaatulaanik ikayuutikharnik, qaritauyaliqitjutingnik pangnairutingnik ICT-ngit ikayuutikhangit ilitugitjutikhangit munagitjutikharnik.

Ilauqaqhunilu, Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut ikayuinaqtun nunalaangit talvuuna ikayuutikkut taimaitunut; ikualaaqtailinikkut, qayangnaitkutikhatigunlu, ilihairutikhanutlu ihviriuqnikkutlu; qiniqhianikkutlu tutqikhaiyut ilihaiyutlu; alruqyaqtuqtunutlu, inniqvingnik, puplaqaqtunik ingniqulgit qayangnaitkutiit ihivriuqtauyukhat titiqiqigiikhimayukhatlu; iglungnik ihivriuqtukhaq; urhuqyuangit tuyungnikkut; niuvainikkut aulatjutikhat, maniliuknikkut laisikhangit.  Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut munagihimaaqtun pivalliatjutikhat atuqtakhaingitlu iqaiyaliqitjutikhangit, ulapqinikkut hulilukaanir ulapqitjutingnik havaaqhangit Nunavunmi.

 

Pitquhiliqiyikkut

Pitquhiliqiyikkut havakhimaanginaqtun aulatitiyaanginaqtunlu atugakharnik, havaaqhanik, ikayuutikharniklu taima atuluaquinaqhutiklu pitquhigiyangit, uqauhingit ilitquhiingitlu Nunavunmiitunik.  Una havagvik atuquinaqtun Inuit nunalaani upigiyaingit talvani havagvingmi taimalu nunavunmi tamaani, ikayukhimaaqhugitlu nunalaanitun inungnik havagviingitlu pitquhingnik, uqauhingniklu ilituqihingniklu hulilukaarutikhat.

 

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu havakhimaaqtun ilaqatigiikhutik havagiangat tunngavikharnik talvuuna  inuuhiriktumik nunakhanik taimalu inuit qayangnaitkutiqagiangat ihuaqtumiklu aulahimaagiangat, ilitugitjutikhaniklu nakuuyunik nunaqyuaptingni.  Havagvik aulahimaaqtun nanminiqaqtukhanik havagvingnik, pullaaqataqtunut, pitquhiliqiyunut, uyaraqhiuqtunut, milviliqiyunut, umaqutiliqiyunut, tamna Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti Titiraqtingat malikhautikhangitlu akhaluuliqiyunutlu.