Havaktingit
LogoHome

You are here

Nunarjuap Ublua: Aihimavingmi Pijakhaq

Qiniqhiavin qanuqtun quviahuuqatigilugit Nunaryuap Ubluani uvani ukiumi? Avatiliqiyitkut katitikhimayut qaffinik hulilukaarutinik huliluqaaqublutin!

Havaqatigikniq atauhirmun piplugit Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq!

 • Aturlugu hunngayaaqtuq, titirauyarlugu mingulikhimaguitluuniin piksakhaq Nunaryuamik, ililugu igallaanun.
 • Igalugit Nunaryuap hiqulaanuanik! Aturlugu niqinun kalaliqut kalalugit hiqulaanuat aryiqtamik aturlugu hunngayaaqtumik nunamun.
 • Uqaqvigilugin ilagiyatinin iglumiuqatitit huuq akhuungnaqtuq ihumattiangnikkut Nunaryuaqput. Nukuniaqtuq uqaqqatigilugit pitquhingnik unipkaangit taigurluginlu avatiliqutinut makpirat nutaqqanun!
 • Maniqami pihuuyarlutik! Piksaluitit pilugu piksaluiriami ilaqatigiiklugit ilagiyatinin iglumiuqatitit. Iliqatigiiklugit ihumagiyanganik tapkuninga pinikpiaqtuq nuna.

Tautuktitilutik Qanuqtuurniq takulugit iqqakut qanuqtun ihuaqutinik atutiaqniq!

 • Iquutikhanik tamna iluaniktuq piluiqtaqtut kazoo-nik taivagat makpiraat ikumatikhaqaqtut tahiyuatimiklu.
 • Tutquqtirviit hikuliat atuinarialgit qalutikhamik titirautivikhautiluguluuniin.
 • Qirattaumayut titiqat igluliunnguarlugu ulapqivikhanik nuttaqqatin.
 • Ihumattiaqtukhauyugut pauwatuqtaffinnik. Qiniqhiaqublugik pihuqatigilugitluuniin iglumni paqitigilugit alruyaqtuqtun (tiivikkut ulapqidjutit, tigumiaqtuqtuq hivayautinnuat allruuyait, mikiyuq ingnirvik, hunnanlu.) pauwatuqpiaqpaktun atungitqangamik paatuliiqtiqtunluuniin. Ihumagilugu huna atuqpalaagitaarni pauwatuttiffinik.

Kangiqhimavallirnit ilauqatigiingninnga Nunaryuanun ayuruiqpaaliriarni ukunani Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq:

 • Iliturittiarumavin puyungmun atungniranun ihuaqhiyuumirlugulu maniqami ayuiqhautit? Havaklugu una Tukisigiaqta apiqutit haffumunga Nunavunmi Hilap Aalanguqtirniranun qaritauyaliqiviani.
 • Ihumavit angunianirmun kihimi qanuriliuriakhangnik naluvit? Ayuinrniaqtutit amigaitunik ilihimanirmik hapkunuuna Nunavunmi Qaritauyakkut Angunianirmun Ilihaidjutainik uvani Havagviani Avatiliqiyitkut qaritauyaliqiviani.
 • Upalungairumavin nattiqhiuriangni auyami? Qungiarlugu piksasuuq – Nattiqhiurniq Auyamiuqaudjauniaqtutit ayuittunin anguniaqtinin! Hivunikharnik pilutinluuniin upalungaiyakhimalugu ukiakhami anguniarnirmun qungiarlugu una piksasuuq Annguniarniq Tuktuhiurnirmik Ukiakhami.