Havaktingit
LogoHome

You are here

Ilihaiji, Nunavunmi Ilihaijikhat Iliharvikhanik Atuqtakhat (NTEP)

Community: 
Uqhuqtuuq
Reference number: 
051-2019-NTEP-14184
Type of employment: 
Salary: 
$95,882 to $108,810
Northern Allowance: 
$26,345

Hamna havaakhaq angmaumajuq tamainnut uukturumajunut.

Una havaakhaq pitjarikhaaqpiarniqaqtuq imaalu Nakuujumiklu Ihuinaarnikkut Naunaitkutimik pitquyauhimayuq.

Unniudjurluni Atan'ngujamut, Ilihaijikhat Iliharvikhanik (TEP), Ilihaijikhaq munaqhiluni pivallianikkut, ilihailuni imaalu naunaijailuni ilihaidjutinik imaalu ilihaqtakhanik hapkununga ilihaqtut ilihaijit naunaitkutiqaqtut haffuminga Iliharviup Ilihaijikhat Iliharvikhanik Atuqtakhat tunijaujut Iliharnikkut Atan'ngujamin.  Ilihaqtakhat ilihaqtitauniaqtut talvani Nunavunmi Ilihariaqpaallirvik Campus-mi imaaluuniit aallatqiiktuni iliharvikhainni Nunavunmi.

Nunavunmi Ilihaijikhat Iliharvikhanik Atuqtakhat (NTEP) ilihaqtitauhungujut havaqatigilugit Iliharvigjuat uvani Faculty of Education at Memorial University of Newfoundland. Hamna havaakhaq ikajuutauhungujuq taffumunga Nunavunmi Ilihaijikhat Iliharvikhanik Atuqtakhat hivunikhaliurutait iniqtirianginni ilitquhikkut ajuittiaqhimajunik malriungnik uqauhiqaqtuniklu ilihaijikhanik. Pittaaqqata, Ilihariaqpalirviup Havakjtingit marungnik uqaqtaaqtukhat imaatut Inuktut tamnalu Qablunaatun. Havaaniktitaujuq uumani havaakhami ilihaudjiniaqtuq ilihaqtakhainnik qaujimajakhainnik imaalu ilihaudjidjuhikhainnik atuqtakhainnik ilihaudjijumajainnik ajuiqhattiarumajainiklu.

Havaaniktitaujuq piliuqhungujuq ilihaudjilunillu pijariaqarumi ilihaqtup ihariagijainnik imaalu atuqpagainnik piliuqhimajunik havaqatigimit University-mit hanaijailuni ilihaqtakhainik; ilihaudjiluni ilihaqtakhanik aturlugit aallatqiiktunik ilihaudjidjutikhanik aturuminaqtunik, ilaujut ilihaijimit ilihaqtunut ilihaudjiluni, aallatqiiktunik, imaalu/imaaluuniit qaritaujakkut; ihuaqhaitqujiplunillu ihailiharutikhanik nutannguqtiutikhainnik; qaujihailuni, ihivriuqhiluni imaalu pitqujiluni atuqtakhanik ilihaudjidjutikhanik atuliqtakhanik ihuaqhijuummirlugit ilihautikhanik ilihaqtakhaniklu; munahiluni titiraqimajunik tamainnik ilihaqtakhanik naunaitkutikhainnik imaalu atuqtakhainiklu ilihaqtakhanut/ilihaqtitiluni ilihaqtakhamik; piliurluni munaqhilunillu tamajakhanik ilihaqtut qaujihaidjutikhainnik ajuiqpalliajakhaita; naunaijailuni ilihaqtut havauhiinnik ajuiqtakhainnik; imaalu aullaqpagluni aallanut nunanut ilihaudjuijaqturluni ilihaqtakhanik pijariaqarumi. Havaaniktitaujuq ikajurniaqtuq angiglivalliadjutikhanik piliurnirmiklu Ilihaqtakhanik pitqujiluni Atanirmut.

Uuktuurahuaqtuq piqaqtukhaujuq imaitumik Bachelor of Education naunaitkunmik imaaluuniit undergraduate naunaitkutamik ihuaqtumik ilihaqtakhanut, uumingalu Master of Education naunaitkunmik imaaluuniit Master or Doctoral naunaitkunmikihuaqtumik tapkununga NTEP ilihaqtitakhainnut. Uuktuurahuaqtuq piqaqtukhaujuq imatut ikinnikhamik 5 ukiuni ilihaijuihimaluni, 3 ukiuni ilihaijuihimaluni puqtuniinni Kindergarten-mit Puqtunianut 12-mun, ajuiqhalunit imaalu/imaaluuniit havaqaqhimaluni qaritaujakkut ilihaudjinirmik, Ilihaijiuhimaluni inirnikhanik ilihaqtunik imaaluuniit havaaqaqhimaluni ilihaijiunirmik ikajuutauniaqtuq.

Qiniqhiajugut ilihaijinik ajuiqhaqhimajunik hapkuninga: Hanaujarnikkut Atuqtuujarnikkut Iliharniq, Naunaijainikkut Iliharniq, Iliharutikhat Ilihaijiunirmiklu, Ilihaqtuliqijikkunni Titiqqiqiji, Ilihaqtuliqijikkunni Ihumakkut Ikajuqtiunirmik, Ilihaqtuliqijikkunni Qaujihainiq, Qablunaatun, Nunakkut Iliharniq, Nunaqaqqaaqtunik Iliharniq, Nunaqaqqaaqtunik Ilitquhiinnik, Inuinnait Hanaujarnirmik, Uqauhiinik Titirarnirmiklu Iliharniq, Uqauhiinnik Iliharutikhat, Kihittitiliqinikkut Iliharniq, Kihittitiliqinikkut, Qaritaujakkut uimaalu Qaritaujakkut ilihaudjiniq iliharniq, Iqaijarnikkut Iliharniq, Ihumakkut Ikajuqtiunirmik, Nallunaqtunik Iliharniq, Inuuhikhanik Pittiarnikkut Iliharniq, Nunanik Inungniklu Iliharniq, Inuuhikhanik, Inuuhirluktunut Iliharniq, STEM Iliharniq, unalu Ihumagijaunik Atuqtaujunik Nukaqhiit Ilihaqtakhainnik.

Naunaiqhilutit nalliinnik ajuiqhattiarumajarnik ihumagitqujarniklu uuktuutingni.

Ikiglilaarutikhanik uuktuqtunik tuniuqhaidjutikhaniklu ilihaqtakhanik pidjutauniaqtut tadja ilihaqtakhanginut iharigijaujut.

Ilihimagumi Inuit uqauhiannik, nunallaaniklu, ilitquhiinnik, nunanginnik imaalu Inuit Qaujimajatuqanginik ikajuutauniaqtut.

Pittaaqtunik titiraqhimajumik ihuaqtunik havaktikhanik hivumnirmi havaktiqangitunut havaakhanik.

Contact: 
Expiry Options: 
angmaumayuq inunikhirlugu