Havaktingit

You are here

Ilihaiyiit

Nunallaanga: 
Across Nunavut
Manikhautaa: 
$78,438 to $122,360 atauhirmi ukiumi Aulaniaqtuq Taaqhilirviami 1, 2020mi
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$15,016 to $34,455

Nunavunmi ilihaqtut ilihaiyiqaqtukhat akhuuqturniqtumik, qanurunangittumik nakuuhiqharnik ikpiguhuqtumiklu ilihaiyikhanik. Aviktuqhimania atauhiuyuq Kanatap nutaangutqiyat kayumikpiaqtumiklu angiklitiqtuliqtuq amigaitiqtuqpaliqhutiklu inuugianginit. Kavamangat Nunavut qiniqhiayut ilihaiyukhanik ubluuraluk, havaaqaqhimmaaqtut imatullu hivituniqaqtunik havaaktukhanik iliharvingni tamaini nunallangini aviktuqhimniini.

Tamarmik ukkturumayut piqaqtuqhauyut Bachelor Iliharnirmut Naunaitkutaq (B.Ed.), pitjutikharnik talvuuna Nunavunmi Ayuiqhariiqhimayut Ilihaiyikhat Naunaitkutat, imatullu tuyuriaqaqtut nutaamik Pallihimatkunnit Ihuinaarutiungittut Naunaitkutakhaqtukhat (CRC) unalu Qayangnaqtullu Ilangat Naunaiqtauyut (VSC) tikkuaqtaunatik havaakhamut iniqtiqtauyangani mapiraat.

Aallaniklu piyumayauyunik ayuiqhattiaqhimayarnut ilauyut: ilihaudjauvaktunut qauyimaniq, ayuiqhaqhimayatit havakpakhimayatillu nalaumayut ilihautinahuaqtarnut; havakpakhimayatillu unalu/uvaluuniit ilihaqhimayatit naunaiyautikhanik aallatqiiktunik ilihaqtitarnut; takunnaqtunik aallatqiiktunik ilihautjitjutigiyakharnik ilihaqtitarnullu ilaupkainikkut tamainik ihuaqtunik atuqtakharnik; havakpakhimayatillu unalu/uvaluuniit ayuiqhatitlutit iliharvingmi munaqhitjutikhanik atuqtakhanik pivalliatjutikhainiklu ihuaqtunik iliharvikhanik (imatut, Utiqtittiniq, Nuatqatigiingniq, Ihuarniqharnik Itjutikhainik Inuuhirmingni Ikayuutikhat, aallallu); aallatqiinik pitquhiqaqtunut unalu/uvaluuniit ukiuqtaqtumi ilihautjihimayut havakpakhimaguvit; naunaitkutikhat ayuiqhahimaguvit unalu/uvaluuniit havakpakhimaguvit tahapunani ullirutiqaqtunik Taiguayukhiyuknirmun; ayuiqhahimaguvit unalu/uvaluuniit havakpakhimaguvit taimatut Qablunatut Tuklianik Uqauhiqaqtunut (ESL) ilihaqtitinirmi; naunaitkutikhat/atuqpakhimagupkit ihuaqtumik havaqatigingnikkut ilihaqtitarnut, havaqatingnut,angayuqqanut, tigumiaqtiuyunullu; ayuittatit ilihaqhimayatillu atuqhugit ilihaitjutikhanut-ihuaqtut qaritauyakkkurutikhallu, imaitunik SMART Titirarvikhat atuqtakhat; upalungaiyautikhaliurnirmik ayuittatit (ilihautikhaliurnirmik, hunatigut atuqtakharnik, ilihaqtakhatigut, ukiungani, unalu ilihaqtunut ikayuutikhaliurnirmik titirarnirmik); uimatullu havakpakhimayatillu ilaupjkaitjutikhanik ilihaqtunik ahiani iliharvianit.

Tamarmik uuktuqtut havallayukhauyut Kanatami uuktuutimingni. Uuktuqtut ahianit Nunavunmit tuyuqtukhauyut aatjiliuqhimayumik nutaamik iliharvingni ilihaidjutikharnik naunaitkutimik nunariyarnit ilitariyauhimayumit Nunavunmi Ilinniaqtuliqiyitkunit uvaluuniit naunaitkutikhamik atiliuqhimayutit kinguliqpaamik Kanadian Bachelor Iliharnirmut Naunaitkutaq (B.Ed.) ilihaqtarnik. Uuktuqtut uminga ilaupkaihimaittut ihumagiyaulimaittut.

Ilinniaqtuliqiyitkut akhuuqpaktut pinahuqhutik atuqtitinahuarutikhainik Inuktut hapkuningallu Inuit Qaujimajatuqangit (Inuit Societal Values), ihuaqhiyuumiutikhanik ilihaqtut taiguarnikkut titirattiarnirmiklu, unalu ilaupkainirmik ilihaqtunik tamainik. Qauyimagupkit hakuninga ikayuutauhunguyuq iihumagiyaunhunguyurlu. Naunaitjavatit: Akikhigiaqhimayumik iglukhaqaqtut kihimi ilainni nunani igluqarniaqtutit aalamiklu iglumiuqatiqarlutit.

Iniqtiqhimaittut uuktuutit piyaulimaittut atuqtaulimaitullu. Uuktuqtuinnait ihuariyauyut apiqhuqtauvikhainik hivayaqtauhunguyut. Kavamangat Nunavut iakhuuqhimaaktut amigaigyuuminahuaqhugit kivgaqtuqtukhat inungnik havagvingni atuqtakhainik ihuaqutikhainiklu Nunavummiut. Hivulliuqaarniaqtut Iilauyut Nunavunmi Inuinnait.

____________________________________________________________________________

Uukturumaguvit, havaakhanut qiniqhiavikhanut Naunaiqhittiarumaguvit, qaritauyakkut aviktuqhimayuni nallianut Avikturhimaninnga Sikuurvikmi Aulapkaidjutingit.
 

Qikiqtani Iliharviit Havaktuqarviat
Havaakhat Takuyaqturviat:https://www.educationcanada.com/browse.phtml?sid=nu&eid=142&a=mep Qaritauyakkut: aparks@gov.nu.ca amalu ETigullaraq@GOV.NU.CA

                                                           

Kivalliq Iliharviit Havaktuqarviat
Havaakhat Takuyaqturviat:https://www.educationcanada.com/browse.phtml?sid=nu&eid=241&a=mep
Qaritauyakkut: dtupik@gov.nu.ca

                                                                                   

Qitirmiut Iliharviit Havaktuqarviat
Havaakhat Takuyaqturviat: https://www.educationcanada.com/browse.phtml?sid=nu&eid=343&a=mep
Qaritauyakkut: KitSOStaffing@gov.nu.ca

 

Commission scolaire francophone du Nunavut
Havaakhat Takuyaqturviat:https://www.educationcanada.com/browse.phtml?sid=nu&eid=1482&a=mep
Qaritauyakkut: emplois@csfn.ca

 

 

 

 

Expiry Options: 
angmaumayuq inunikhirlugu