Havaktingit

You are here

Nunallaani Munaqhinut Qauyihaqti

Nunallaanga: 
Kugluktuk
Naunaitkutaanut Nampaa: 
10-04-420-115LA
Qanurittuq Havaakhaq: 
Manikhautaa: 
$99,743.00
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$22,042

Una Havaakhaq Havagiktiaqtauyukhaq naamagiyauyumiklu Ihuinnaariakharnik Titiqqamik piyukhaq, taaffumanmiklu Ihuinaaqpagiakhainnik Nutaqqanut Titiraannik piqaqtukhaq.

Una havaakhaq angmaumayuq tamainnut uukturumayunut.

Atanigilugu Hivuliqhuqti Ayugitunit Pigiarutinik, Nunagiyauyumi Aaniaqtailinikut Munaqhinik Kivgaqtuiyuq pijutiqaqtuq hivuliqhuqniqmik nunami ihumagiyauyunik pijutiqaqtunik nunagiyauyumi munaqhinik. Ukunanikluaq pipkaiyaagani atulirumayauyunik turaaqvikhat, tautuktuuyaaqtait ayuginigilu pivalianiganik, atuliqnigani naunaiyaqniganilu nunagiyauyumi munaqhit atuqtainik havaaginiklu Nunavumi. Kivgaqtuqti havaktut ikayuqtigivlugit ilauyut titiraqviani Ataniuyuup Munaqhini pivagiagani nakuuniqhanik munaqhit pigiarutainik aaniaqtuniklu munaqhijutit atuqhimaginariagani. Kivgaqtuqti iniqhivaktut uumiga pipkainigagut hivuliqhuqtiluat, titiqiqijutinik aaniaqtuniklu munaqhijutinik ayugitunik atulirumayainiklu upalugaiyautinik CHN-nit ikayuutinik atuqtauyunik nunagiyauyumi munaqhinit humiliqaa nunami.

Nunagiyauyumi Munaqhinik Kivgaqtuqti havaaqaqtu amirihimaaginariagani naunaiyaqlugilu nunagiyauyumi munaqhinit havaaq aaniaqnaitumik, nakurutauyumik ihuaqtuniklu munaqhijutinik pipkagauyaagani humiliqaa ukiuqtaqtumi kivgaqtugaq ihumagivlugu nakuuniganik munaqhilraarutit qanurinigit atuqhimaginariagani. Aulaniqatiaqniga uuma havakvikhap havaqatiriigutauniaqtuq ataniuyuni ikayuqtiriinik Ataniuyuup Munaqhini Titiraqviani, Hivuliqhuqtinik Aaniaqtailinikut Havaanik, Nunami Hivuliqhuqtinik, Ikayuqtianilu Tuukliata Ministauyuup Aulanigini. Kivgaqtuqti hivuliqhuqtuq havaqatiqaqhuniluniit alatqiinik  Aaniaqtailinikut ayugitunik pivagiagani nunagiyauyumi munaqhinit ikayuutinik ilaliutivagiagani, ihuaqhaqtautiaqlutik, kivgaqtuganik pijutiqaqlutik ilitquhiqmilu ihuaqtunik pipkaqpagiagani inuaqtumik nakurutauyaaganilu. Pipkainiaquq munaqhiluanik hivuliqhuqnignik nunagiyauyumi munaqhinit ikayuutinik / havaanik Nunavumi. Ikayuqtuqniaqtuq ihuaqtumik ilaliutitiaqtumilu munaqhijutinik atuqtumik. Hivuliqhuqniaqtuq upalugaiyautinik, amirijutinik, atuliqniginik ihuaqhaqniginiklu nunagiyauyumi munaqhinit havaanik, aaniaqtunik munaqhijutinik pitquhiqnik aturiaqaqtuniklu. Pipkainiaqtuq aulaniginik munaqhinilu hivuliqhuutinik CHN-mi havaami. Ihuaqhainiaqtuq pivalianiganik naunaitumik ilauniginik tukitaarutimik CHN-nit. Ihuaqhivaalirutiniaq tuhaumajutinik ilagiiqniginik Nunavumi munaqhinit ayugitunik ukunungalu Havakviuyumi ayugitunilu. Havaqatiqaqniaqtuq munaqhikhaqnik ilihaiyinik amigaiqpaaliriagani atuqtakhat ayuitiariagani upalugaiqniginik munahikhat uuktuqtut ayuruipaalirutikhaniklu pivalianiginik atuqtakhainik munaqhit havaktut. Pihimainaqluni munaqhinit ayuginiginik CHN-guvluni ilauyaagani Qilamik Upitpaktut Ikayutiriini hivuliqhuqtauvluni CNO-mit. Ihumagitiaqhugit, ihuaqhivlugit atuliqniginiklu Inuit Inuujuhiinik Atuqtunik CHN-nit pigiarutini munaqhijutiniklu.

Qauyimaniga, ayuruirutait, atulaaqtailu pihimayauyukhat ilihaqpaaliqhimaluni munaqhiuyaamini; Atugitunik ilitaqhijut munaqhiuyaami atuqniqatiaqtuq; pigahuni ukiuni havakhimaluni ilagiaqhimayumi munaqhijutimi ukiuqtaqtumi / ahiqpani / Nunaqaqaqtuluniit munaqhiqaqviani; Laisiqariaqaqtuq havatiaqniganiklu ihumagiyautiaqluni RNANT/NU-kunit.

Tamna Aturialiknut Uqauhit Nunavutmi tapkuat Inuktitut (Inuinnaqtun), Qablunaatun tamnalu

Uivivitun. Uqarikkumi amigaitqijainnik atauhirmit Nunavunmi ilitarijauhimajut uqauhiit ihuaqutauniaqtuq. Ilihimagumi Inuit uqauhianik, nunallaaniklu, pitquhirmik, nunamiklu imaalu Inuit Qauyimayatuqanginik ikayuutauniaqtuq.

 

Havaktaaqtunik atiliurhimayunik piliurniaqtut havaktikhanik piliurniaqtut havaktukhanik pigiamini hivuniqmi.

Ihumagungni uuktugianganik uminga havaamun, qaritauyakkut tuyuqlugu titiraqhimayan aulayagiikhimayangniklu inuuhirni havakpaktangniklu uumunga nunavutnurses@gov.nu.ca. Ilaliutihimalugu NAUNAITKUTA # talvani hunaunikkut titiraqviani qaritaujakkut titiqqidjutikni.

  • Tapkuat Kavamatkut Nunavut atuqpiarahuat pinguqtitninut ilavallirni kivgaqtuijut havaktit taima nakutqijamik kangiqhimajaujangi kivgaqturnilu pijaqarnit Nunavummiut. Hivulliutjarnit pijauniat tahapkununga Nunavutmi Inuit. Uuktuqtut pijalgit uingaittumik naunairni pilarniqtik pinahuaqhugit pitarni hivulliutjarni ihumagijauni malikhugit tapkuat Nunavut Hivulliutjarni Havaktitarniq Maligait.
  • Havangniiit ilanginni havaani pitquhimajut nakuujumik ihuinaarhimanikkut ihivriurutimik. Pihimaniq ihuinarniqmun titiqamik pittailitaungittugaluaq uuktuqtunut ihumagiyautqikhaqninut.
  • Tukhiraqtut tunihilat ayuitniqmingnut titiqat naliakni Aturialgit Uqauhiq aturumayamingnik.
  • Pilaqnit titiqat pinguqtaulat inniqninut hivunikhami inniqhimaittunut.
  • Havaq unniqtuta piyaulaq fax-kut, qaritauyakkut uvaluniit talvani qaritauyakkuvikmi.
  • Taapkuanginnait uuktuqtut piyauhimayut havaktighaqhiuqnirmut uqaqatigiyauniaqtut.
Contact: 
Expiry Options: 
angmaumayuq inunikhirlugu