Havaktingit

You are here

Minstauyut Katimayiit

 

Minstauyut Katimayiit Atan’nguyat Katimayiillu, angayukhiuyut ihumaliuqtit kavamatkuni ukuangublutik, Hivulliuqti, saivauyullu maligaliuqtit, tamaita niruaqtauhimayut Maligaliuqtinit,

 

Ministauyut

 

Nanngariyauyuq Joe Savikataaq, Hivuliqti Nunavut

 • Hivuliqti
 • Ministaat Gavamaliqiyitkut
 • Ministanga Nunatiqhimayunut
 • Minista Aulayunnautiitni
 • Ministaat Avatiliqiyitkut
 • Minista Kamagiyiuyuq Iglunut Akiliqtuqtauyunut Ihivriuriyit Katimayiit
 • Ministanguyuq Munariniqaqtuq Nunatirhimayunullu 
 • Minista munariyalik Nunavunmi Igluliqiyiryuatkunik

 


Nanngariyauyuq David Akeeagok

 • Hivuliqtiup Tuglinga
 • Ministaat Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
 • Minista Munariniqaqtuq Niuvvaanikkut
 • Minista Munariniqaqtuq Uyarakhiurviknut
 • Minista Munariniqaqtuq uvunga Nunavunmi Nanminiqaqtut Atukkirviit Kuapuliisitkut
 • Minista Munariniqaqtuq uvunga Nunavunmi Pivalliadjutikhaliqinirmun Katujjiqatigiiktut

 

Nanngariyauyuq Elisapee Sheutiapik

 • Kavamatkunni Katimavikmi Hivuliqti
 • Minista Havagvikhaq Qatan’ngutiliqiyitkut
 • Minista Kamayiuyuq Angilgaqvikhaittunik
 • Minista Munariniqaqtuq ukununnga Ilingaijainikkut
 • Minista Kamayiuyuq Arnait Qanurinniginnut

 


Nanngariyauyuq Jeannie Ehaloak

 • Minista Maligaliqiyitkut
 • Minista Munariniqaqtuq uumunnga Kavamaliqinirmut Havagvigjuanginik
 • Ministauyuq Munariyalik Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit
 • Minista Munariniqaqtuq Havaakhanik
 • Minista Kamayiuyuq Qulliq Umaqqutit Kuapurisankunik

 

Nanngariyauyuq George Hickes

 • Ministaat Kiinauyaliqiyitkut
 • Ministaat Aanniaqtailinirmut
 • Ministait Munariyut ukuninga Nunavut Taangaliqinirmut ilittuqhaiyit
 • Havaktuliqiyit Katimayiit
 • Ministauyuq tapfumunga Havaahautikhanik
 • Ministait Munariyut ukuninga Havaktinut Aaniqtunut Nagliukumaaliriyiit
 • Minista Munariniqaqtuq Innarnun Uqaqtiujuq

 


Nanngariyauyuq David Joanasie

 • Minista Ilinniaqtuliqiyitkut
 • Minista Pitquhiliqiyitkut
 • Minista Uqauhinun 
 • Minista munariyalik Nunavut Ukiuqtaqtumi Ilinniaryumivingmik

 


Nanngariyauyuq Lorne Kusugak

 • Minista Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikku
 • Ministauyuq Havaktuliqiyitkutni

 

Nanngariyauyuq Margaret Nakashuk