You are here

Hivuliqti kiuyuq Ihivriuqtiryuap unniudjutait

mii 30, 2023

Uqautigijaujuq

Hivuliqti kiuyuq Ihivriuqtiryuap unniudjutait

Hivuliqti P.J. Akeeagok ublumi tuhaqtitiyuq hapkuninga uqaqtaminik kiudjutinik uniudjutinun Maniliqijit Ihivriuqtirjuam Kanadami atialik Nutaqqanun Ilagiingnunlu Kivgaqtuqtut Nunavunmi unalu qalagyuarnirmun COVID-19 Kapuqhirnirmun Nunavunmi:

"Kavamakput ilitaqhiyut uvalu angiqhugit Maniliqijit Ihivriuqtirjuam Kanadami Karen Hogan's paqitainik.

Nutaqqat hivunikhavut nunaptingni. Hivuliqtiuplunga, paapauplungalu, akhuuqpaktunga unniudjutimin uqarhuni tuniutinikkut nutaqqanik ilagiiktunilu havagutinik Nunavunmi ajurnautiqaqtunik. 

Kiudjutivut qilamiujukhaq. Tamaat ikayuutikharnik Ministangit, kavamangit kiluutaqtitingitun hanaqidjutikharnik pigiaqtitiyaangat Havagviangit Inuliriyikkut, Munarhiliqiyitkut, Havaktuliqiyitkutlu kiuyaangat maniliqidjutikharnik angikliyumirutikharnik inungnik katitirutikharnik. Havagviat Kavamaliqiyitkut havangniaqtait GNkut ihivriurutait uvalu ikayuutikhat auladjutait uvalu havaklugit havauhikkut kiunautit havaangit. Piyaangat tamaat kavamangit upautikharnik, Kavamaliqiyitkut tuniniaqtun tautuktuuyaarutikharnik avatingni havakvingni ikayuutikharnik aulahimayut talvuuna inuuhirinikkut nutaqqanun, inulramiinun, ilaqaqtuniklu.

Mighaanun qalagyuarnirup COVID-19 kapuutikkut auladjutit, pitquyauyut atuliqtauniaqtut GN-kut aulahimaaqtumik piyaangini tapkua kapuutit aulaqtitilutik ihuariangini aadjikiiktumiklu. Una naunaiyainiq naunaipkaqtaa qanuriliurutingit piyavut pihimmaaqniaqtaalu ihuarhigiami munarhiliqinirmut tuniyauyuq ikayuutingillu Nunavunmiunut. Kapitirutit anaktuijuq inuuhirnik, akhuuqhaihimmaaqhutalu Nunavunmiunik aannialiqtailitikhainnik inmingnik nunamingnillu kapuqhirlutik. 

Quana, Ms. Hogan, havakpakhimavaktangnik. Hapkua ihivriurutit pipkaidjutauniaqtut GNkut kiunautiqaqlutik uvalu tautuknaqtumik tunihinirmun aanniaqtailinirmun inuuhikullu kivgaqtuutinik."

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijaqhaq:

Beth Brown
Tuhaqtaujukhani Titiraqti
Nunavutim Hivuliqtiani Havagvia
(867) 979-5059
bbrown6@gov.nu.ca