Havaktingit

You are here

Hivulliqti Taptuna umiktitiyuq auyangit katimadjutikhangit

Niqiliqivik 29, 2014

Communique

Qillaminuaq Tuhaqtauyukhaq

Hivulliqti Taptuna umiktitiyuq auyangit katimadjutikhangit

Charlottetown, PEImi (Niqiliqivik 29, 2014mi) – Hivulliqti Peter Taptuna, katimaqatigiyaingit hivulliqtiit ukiuktaqtuniitun aviktuqhimayuniklu nunaqyuangit, iniqtiqpaktun katimaqatigiyaingit ukiungani Katimayiingit Katimayualiqiyikkut (COF-mik taivagiat naitumik) katimadjutiit talvani Charlottetownmi ublumi.

Hivulliqti Taptuna umiktitiliqtuq havaknaqyuarutainik auyaqmik talvuuna katimaqatigiiknikkut kavamaliqinikkut katimadjutiingit tunngahuktitivakhunik Ukiuktaqtuni Maniliuliqinikkut Katimayiit, katimapkaiqatiginiaqtugutlu ilaqatigilugit Nunavut Ilauyuq talvani Maligaliuqyuarvingmi Kanatami Leona Aglukkaq Apitilirvik 1mi. Ilauniaqtuqlu talvani ukiuk tamaat katimavaktun Tunnganiitunik Hivulliqtiit Katimayuarut Yalunaimi havainirmi Apitilirvik 3mi.

"Ukuat katimadjutiit katimaqatiginiaqtaingitlu tunihimaaqniatun hanaqidjutikharnik taima Nunavut ilitagiyauyaangat, havaqatigiiktiaqnikkutlu katimaqatiginiaqtaingit kanatami, aviktuqhimayunik ukiuktaqtuniituniklu havaqatigiyaingit,"Taptuna uqallaktuq.

Hivulliqti Taptuna katimaqatigivaktaa Hivulliqtiqyuaq Minista Stephen Harper Iqaluktuutiarmi ilangani mikhaatigun katimayuarutitigun talvani Kanaitian Ukiuktaqtuniitun Ihivriuliqivingmi (CHARS-mik taivagiat naitumik). Katimaqatigivaktaalu talvuuna ilinniaqnikkut, igluniklu, havagyuanganiklu piqaqtukharnik Nunavunmi.

Talvuuna katimaqatiginikkut COF-mik taivagiat naitumik, Hivulliqti Taptuna katimaqatigivaktaat katimaqatigiyaingit avaliqangitunik inuuhiliqinikkut maniliqinikkutlu ayungnautigivaktaingit, hanaqidjutikhatigunlu talvuuna Nunavut qaritiginiaqtun Kanaitian katimayiinun. Ilauyutlu hivulliqtiqatigiyaingit, Hivulliqti Taptuna ikayuutigiyaingit Nunaqyuangit Nunaqaqqaqhimayunut Katimayiryuangit tukhidjutikhangitlu hivumuurutikhangit katimayuaqatigiyaingit nunaqaqqahimayunut, tuqutauyutlu

tamaqtauyutlu arnat. Ikikliyumiqtitinikkutlu himiqtutihimaarniq ayungnautigivaktait iluani Kanatami katimaqatigivaktaingit katimatilunik talvani COF-kutni. Nunavut ikayukhimaarumainaqtun atuqtauyukhat ublumik himiqtutinikkut angirutikharnik, taima pidjutikharnik qaritiniaqtun nunaqyuaptingnun. Hivulliqti Taptuna uqaqhimaanginaqtun avaliqangitunik hanaqidjutikhangit piumayuqlu tigumidjutikhaqaqtukharnik havagvikyuakharnik Nunavunmi.

"Taima nukakhitqiupluni nunaqyuaq talvani Katimayualiqidjutainik, quviahuktugut ikayuutikharnik atuquyainiklu talvanga aviktuqhimayunik ukiuktaqtuniitunlu katimaqatigiyaingit," Taptuna uqallaktuq. "Upiqhimayugut akhut hanaqiyaangat aulahimaaqnikkutlu inuuhiriliqinikkut maniliuliqinikkutlu piqaqtukhaq Nunavunmiunun talvuuna ilinniaqnikkut, ilihaqhimaaqnikkutlu iniqtiginikkutlu hanaqidjutitigun, pivalliadjutikharnik nalvaaqtauhimaaqtunik allaniklu hanaqidjutikharnik ikayugiangit Nunavunmun iniqtigiyaangat naunaitunik qullirutikharnik ihuatqiarutikharniklu Kanaitiangit."

Auyaq atulihaaqtiluni, Hivulliqti Taptuna katimaqatigivakta Kaalaatlimin Hivulliqti Aleqa Hammond talvani Nuuk-mi, katimaqtitivaktuq Uataani Hivulliqtiit Katimayuarutaat Iqalungni, ilauvaktun talvani Ontario-mi kavamangit katimayuarutmi taima havagvikyuakharnik ilautquyauhimavakta Hivulliqti Kathleen Wynne.

"Ukuat katimadjutikhat ihuagiyauvaktangit katimaqatigiyainik ilituqhaiyaangat Nunavunmiut ihumagiyaingit hanaqidjutikhangit, tautuktitiyaangatlu avaliqangitunik nunaqyuaptingni ayungnautigivaktaingit," Taptuna uqalllaqtuq.

###

Tuhaqtitiyut Hivayaqlugu:

Lauren Solski

Tuhaqtitiliqiyi

Kavamaliqiyikkut

867-975-6004

lsolski@gov.nu.ca