Havaktingit

You are here

Nunavut hivuvaqyuumiyaat Inungnut Aannialiqtailirnirmun Amigahuut

Saptaipa 03, 2020

Tuhaqtitaujukhaq

Nunavut hivuvaqyuumiyaat Inungnut Aannialiqtailirnirmun Amigahuut

IQALUIT, Nunavut (Taaqhivaliavia 3, 2020) – Nunavutim Ministanga Aanniaqtailinirmun George Hickes hivuvaqyuumiyaa aviktuqhimayumi inungnut aannialiqtailirnirmun amigahuut Apitilirvik 17, 2020.

“Ukiaghaliqtuq, aulahimaaqtumik hivituyumik-kiklia upalungaiyautit qalagyuarnirmun COVID-19, aghuungnaqtuq aulahimaatumik akilaaqaqtumik kiudjutit nunaqyuami aanniarunmun,” uqaqtuq Minista Hickes. “Apiriyatka Nunavummiut qayagilutik aghuurutigilugu atuqlugit inungnun aanniaqtailinirmun aktilaaq, tamaita pidjutigilugu nunallaavut qayangnaitumik."

Naunaitkutit qalagyuarnirmik COVID-19 ilaqaqtun kidjangnirmik, qalaghungniq aniqhaaktariamilu ayuqhaqtut. Nunavummiut itqaumatquyauyut atukhimmaarlugit inungnin ungahiktilaaqarniq, algat uaqataaqlugit, aihimalutiklu quviahugungnairumik. Kinaliqaak kitu ihumagumi aktuqhimanirmun qalagyuarnirmun COVID-19 hivayaqtukhat COVID hivayautaanut 1-888-975-8601 akkungani 10 ublaami. unalu 6 mun. EDT-kut, imaaluniit tuhaqtinniaqtait nunamingni munaqhitkut qilamik, qliamik avaliingaaliqlutik iglumingni 14-ni ubluni.

Tamaita atuqtauyut maliqayaghat ataani inungnun aanniaqtailinirmun qilamiurutit pitquyauyut atuqtut huli. Kangiqhittiarumaguvin qalagyuarnirmun COVID-19 Nunavunmi, hamungaulutit: www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtakhanut Titiraktiujuk uumunga Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca