Havaktingit

You are here

Nunavut Kavamanga Tuhaqtitivaktuq Angiyukhiit Atanguyat Tikuarutingnik

Saptaipa 26, 2014

Tuhaayukhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Nunavut Kavamanga Tuhaqtitivaktuq Angiyukhiit Atanguyat Tikuarutingnik

IQALUIT, Nunavut (Apitilirvik 26, 2014) – Nunavut Kavamanga ublumi tuhaqtitauyuq ukuninga allanguqtiqhimayut angiyukhiit atanguyangit.

Aulayukhaq Tattiaqnaqtuq 6, 2014mi, Rebekah Williams nuutiqtauyuq havaamun talvani Tuglia Minista Qatan’ngutigiit Ikayuktimun talvanga Ikayutiuvakhuni Tuglia Ministamun Maligaliqiyikkutnin; Mrs. Williams havaktitauvaktuq Tuglia Ministami Maligaliqiyikkutni Hikutirvia 2013min havaanganik havagiikhimavaktuq talvuuna Ikayuuhialiqinikkut munarhiliqinikkut. Maligaliuqtiugaluaq talvani Quttikturmi.

Irene Tanuyak nuutiqtauyuq havaamun talvani Ikayuktiuyuq Tuglia Ministamun Qatan’ngutigiinun talvanga Havagviani Pitquhiliqiyikkutnin. Ms. Tanuyak havakhimaaqpaktuq nainik ukiunganik Ikayuktiuvaktuq Tuglia Ministamun, talvani havagviat Ilinniaqtuliqiyikkutni Pitquhiliqiyikkutnilu. Hivunigaalukmik havakhimaaqpaktuq havaagumayamingnik ilinniaqnirmi havaamun pivalliadjutikharniklu Nunavunmi.

Naullaq Arnaquq aulaniaqtuq talvani havaagiyamingni Ikayuktiuyuq Tuglia Ministamun talvani Pitquhiliqiyikkut. Ms. Arnaquq malrungnik ukiunganik ilihaivakkami piyaangat nanminikharnik tapfuminga PhD-mik Ilinniaqtuliqinikkut Ilihairutingnik.

"Ukuninga angiyukhiit atanguyat allanguqtiginikkut, tamaita tugliangit ministat havaangit kavamatkuni havaktiniktun," uqallaktuq Hivulliqti Peter Taptuna. "Nigiukhimaniaqtunga nutaanik hivulliqtikharnik ukuninga havagviini, aulahimaaqlutiklu hivutuyumik hivunikharnik ukuninga akhuqnaqtun havaagiyakharnik. Havakhimaaqniaqtunga taima ayungnaitumik havakhimaaqniaqtun, taima piqagiangat havaktukharnik ilihimattiagiangat havaaqharnik, atugakharnik, malikhautikharniklu."

Simon Awa utiffaaqniaqtun angiyukhiit havaamun havaktitiuni, aulaniaqtuq Tattiaqnaqtun 14mi, 2013mi. Mr. Awa hivunigaalukmik Tugliuvaktuq Ministanik, havakhimaaqpakhuni ilaupluni pivalliadjutikharnik talvani Nunavut Angirutaingani,

talvanilu atanguyat aulapkaiyiimun piutikharnik talvani Nunavut Aulatitihimaaqtukhangit Kamisinanun.

Mike Shouldice, havagaaqpaktuq hivunigaalukmi taim 20nik ukiunganik talvani Nunavut Ilihaliarpaarvikmi, havagungnaiqniaqhimaniaqtuq Tattiaqnaqtuq 25mi, 2014mi. Mista. Shouldice Angiyuqaanguvaktuq talvani Nunavut Ilihaliarpaarvingmi 2011min. Hivutuyugaaluk ilihimayaingit talvani Nunavut Ilihaliarpaarvikmi kingungiktauniaqtun.

Peter Ma aulaniaqtuq talvani havaamingnik Angiyuqaanguyuq Nunavut Ilihaliarpaarvikmi, aulaliqluni Tattiaqnaqtuq 14mi, 2014mi. Mista. Ma havaktuq hadja Angiyuqaangupluni Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiitni. Kinugliqmi havaagivaktait, Mista. Ma havakhimaaqpaktuq qaffiunik tuglia ministangit havaktakhainik talvani Nunavut Kavamanmi; katimayiinut titiqiqidjutingit ayuigiikhimayaingit pidjutiqaqniaqtun nuutaami havaaginiaqtaini.

Alain Barriault Angiyuqaanguniaqtuq talvani Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiitni, aulaniaqtuq Tattiaqnaqtuq 14mi, 2014mi. Mista. Barriault angiyuqaanguvaktuq talvani Nunavut Igliliqiyiryuakkutni qaffiunik ukiunganik, kingulikmilu havakpaktuq Titiraqtiuluavaktuq Hivulliqti Taptunamun taima nuutiliqtilunik nuutaamun kavamanun.

Aulayukhaq Aptilirivik 23mi, 2014mi, John MacDonald tikuaqtauhimayuq talvunga havaamun Ikayuktiupluni Tuglia Ministamun Ilinniaqtuliqiyikkutni. Mista MacDonald ihuaqtumik havaktauvakhimayuq uuktuqtunik talvani Ikayuktiuyuq Tuglia Ministamik. Havaagivakhimayuq angiyukhiit atanguyangit havaanganik talvani tamangni Qatan’nguliqiyikkutni Ilinniaqtuliqiyikkutnilu.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Yasmina Pepa

Tuhaqtitiukharnik Titiraqtiuyuq Hivulliqti Taptunamun

Nunavut Kavamanga

Hivayauta: 867-975-5059

Qaritauyakkut: ypepa@gov.nu.ca