Havaktingit

You are here

QEC-kut Havaktiitnut Angirutihimayangat nuutaanguqtikhimayuq

Niqiliqivik 20, 2015

Tuhaayukhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

QEC-kut Havaktiitnut Angirutihimayangat nuutaanguqtikhimayuq

IQALUIT, Nunavut (August 20, 2015) – Nunavut Kavamangit ublumi nuutaanguqtiqhimayangit nuutaanguyuq angirutikhangit tapkuninga Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiikkut Nunavunmi Havaktiit Ikayuktingitlu. Kinguliuyuq angirutihimayuq taimaaqtitaungman Ubluirvia 31, 2013mi. Angirutikhaq nuutaanguqtiqhimayuq tapkuninga Nunavunmi Havaktiit Ikayuktingitlu Niqiliqivik 14, 2015mi. Tamna nuutaanguyuq pingahunik ukiunik havaktiitnut angirutihimayuq nallautiqaqhimayuq akituqyumiqniaqtun akikhangit taima 2 pusanmik hivullirmi ukiungani taimalu 1.5 pusanmi tugliangani kingulirmilu ukiungani.

"QEC-kut tuniqhaivaktun ihuaqtumik aituutikharnik tapkununga Nunavunmi Havaktiit Ikayuktinginun nutqaqtitiyaangat havagungnaiqhimayunun naunaiyaivakhugitlu havaktinun utiquplugit havaangitnun tunihimaaqtun havaktauhimaaqtukharnik alruyaliqidjutikharnik ikayuutikhangit Nunavunmiunun," uqallakhimayuq Ministauyuq Kiinauyaliqiyikkutni Ministauyurlu munagiyainik Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiingit, Keith Peterson. "Nuutaanguyuq angirutikhaq, ilauqatigiplugu inigiikhimayuq pidjutikhaq Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiikutlu havaktingit iglukhaliqinikkut, akigaqtuiviqaqtuq aulahimayumik maniliqidjutigiyainik havakhimayunik."

"QEC-kut aituihimaaqtun quviahuutikharnik tamainun akiliktuihimaanginaqtunun amigaqhuutigingitainik ilitugidjutigiyainiklu talvuuna havaguiqhimalaktilutik havaamingni maninakyumigianganik," uqallakhimayuq QEC-kut angiyuqaangit Peter Tumilty.

Naunaiyagiikhimayut uvani havaktiit angirutikharni ilitugipkaktauniaqtun iniqtaugumik.

Tuhaqtitauyuq Hivayaqlugu:
Natalie Chafe-Yuan
Aulapkaiyi Maniliqiyunik Havagvianii
Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiingit
867-979-7532
nchafe-yuan@qec.nu.ca

Janis Qaunirq
Tuhaqtiliqihimaaqtun Ayuittiagiikhimayuq
Havagviani Kiinauyaliqiyikkutni
867-975-6821
jqaunirq@gov.nu.ca