Havaktingit

You are here

Aangayaarnaqtuq nauhimayuq

Higaaqluknik Atugianganik Quyaginarmik Nunavunmi

Kavamangit Kanatami, upalungailigamik atugianganik quyaginarmik atugiaqaqtunik higaaqluknik Kanatami Taaqhitirvia 2018nguqan, ilitugiyauyuq tukhiqtauhimayuq Higaaqluknik Maligaq. Una maligaq naunaitirniaqtuq nunaqyuaptingnik atuqtakharnik talvuuna higaaluknik atugianganik quyaginarmik. Aviktuqhimayut Nunat ukiuktaqtungitlu akhurutiqarniaqtuq niuvrutauniaqtunik tuniyauniaqtuniklu, ukiuqaqtunik niuvirianganik atugianganiklu, higaaqlukhimayunik akhuluutinik aqutunik, havakvingmi qayangnairutikharnik nunalaanilu higaaqtuniklu higaaqluktunik.

Upautiyaangat Taaqhiqtirvia 2018mi umikvikhanga, Nunavut Kavamangit (GN) ihumaliuktukhat hivunikharnik talvuuna higaaqluknik atugiaqaqtunik quyaginarmik Nunavunmi. Talvuuna kiklivikharnik, talvuuna qaritauyakkut kangiqhidjutikharnik, Nunavunmiutat, 16nik avatquhimayuniklu, ilautquyauyut tuniyaangat ihumagiyainik talvuuna atugiaqaqtunik quyaginaq higaaqluknik Kanatami unalu qanuq ihuatqiyauniaqtuq aulatitiyaangat atuqtakharnik, niuvrutikharnik atugiaqaqtainiklu higaaluknik Nunavunmi. Tamna kangikhidjutikhaq talvuuna aulavakhimayuq Niqiliqivik 22 Apitilirvik 22, 2017mi.

 

Inuit Uqaqatigiyaagani Aangayaaqnaqtut Maliganguqtitauniginik

Kavamat Nunavumi (GN) inuknik katimapkainahuaqtut atauhiinaugitumi nunagiyauyumi Ubluqtuhinia-mi, Iijjirurvia-milu tuhariamiknik Nunavumiutanit atulirumayauyumik maliruani atuqtakhanik niriallakhuutigivlugit aangayaarnaqtut.

Inuit katimanigit katimajutauniaqtut ukunani:

Kagiqliniqmi, Ubluqtuhinia 29-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Aqviani, Ubluqtuhinia 30-mi, 6-mit 9-mut unukpat John Arnalukjuak Ilihaqvik-mi

Kigiqtaqyuami, Iijjirurvia 1-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Kugaaryukmi, Iijjirurvia 6-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Iqaluktuutiami, Iijjirurvia 7-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Kuqluqtumi, Iijjirurvia 9-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Iqalukni, Iijjirurvia 13-mi, 6-mit 9-mut unukpat Aiklikamiut Iglugiyaani Katiqpakviani

Kigaqni, Iijjirurvia 14-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Kimmirut, Iijjirurvia 15-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Igluulikmi, Iijjirurvia 20-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Ikpiaqyukmi, Iijjirurvia 21-mi, 6-mit 9-mut unukpat kamiunitihaami

Apiqutiqaguvit ihumaalutiqaruvitluuniit talvuuna atugiaqaqtunik quyaginarmik higaaqluknik, hivayaqlugit Nunavut Kavamatkut qaritauyakkut titiraqlugit: cannabis@gov.nu.ca.


Maligangmungaqtitauniaqtut Aangayaaqnaqtut Nauhimayut Nunavunmi - Tughiutit Ihumagiyauyukhat uvalu Uqautigilugit

Maligangmungaqtitauniaqtut Higaaqluk Nunavunmi

Ihumagiyainik Titiragiaqaqtunik Titiranuaq - Maligangmungaqtitauniatut Higaaqluk Nunavunmi

Uqaqtauhimavaktuq uumannga Nunavut Kavamatkunnin Higaarlunik Maliganguqtitauyumanikkut Apirhuutinin

APIGIYAUQATTAINAQTUN Higaaqlungnik Atuguaqaqtunik Quyagingnaq

APIGIYAUQATTAINAQTUN Higaaqlungnik Inuuhirinikkutlu

APIGIYAUQATTAINAQTUN Higaaqlungnik Naunaitunik Naunairutingnik