You are here

Aangayaarnaqtuq nauhimayuq

Nunavutim nunagiyainik higaarluk malikhautikhangit aulaniaqtun tapkuninga Higaarlungnitigun Maligaq unalu Higaarlungnitigun Atuqtakharnik Nuutaanguqtiqhimayunik Maligaq/Maligaiq.  Tamangnik pigiaqtitihimayut Imaruqtirvia 13, 2018mi (https://www.nunavutlegislation.ca/in/statutes-of-nunavut/2018).

Higaarlungnitigun Maligaq:

Amigaitilaangit malikhautikhangit talvuuna Higaarlungnitigun Maligaq aulaliqtun ubluangani aulaningani kanataum malikhautikhangit aulalirmanik - taima aulaniarhimayuq talvuuna Tattiarnaqtuq 2018mi.  Naunairnikkut, una Maligaq pigiaqtitiniaqtun Nunavunmi malikhautikharnik atugianganik niuvaiyaanganiklu higaarlungnik Nunavunmiunun ukiuqaqtunik 19nik avatquhimayainiklu tamna ukuik.

Talvuunaluaq naunairutitigun, Higalungnitigun Maligaq.

  • Pipkaidjutiniaqtuq Nunavut Taarnninik unalu Higaluknik Katimayiingit niuvrutigiami higaarluk qaritauyakkut tuniqhailunilu (ukunatitut qaritauyakkut hivautikkulluuniit), niuvainit, Havaktinganillu
  • Pipkaidjutiniaqtuq GN-kunnut laisikhanganik niuvrutiyuq higaarluk, niuvaiminlu higaqlukturvingmi.;
  • Ihariagiluni nunamingni uqaqatigiiktukhat angmaqtiliqtinnagu ujarangnaqtumik niuvvaavngmik higaqlukturvingmikluuniit, atauhirmikluuniit angmaqtirluni;
  • Pigiaqtitigiaqaqtuq malikhautikharnik higaarlungnik nautiyunik, kihimi huumagiluangitait; unalu,
  • Piliurluni ihivriurnirmik, qiniqhiarniq tiguyakhaniklu malirutimik.

Nunavut Kavamangit aulahimaarhutik uqaqtiuvakhimayait Nunavunmiutat - ilitugipkainikkut amigaitunik tigumidjutiqaqtunik tutqikhailiqinikkut kangikhidjutikharniklu.  Nunavunmiutat tunihivakhimayut kiudjutikharnik taima hivunikhangit uvaniitun Maligaq imailiugianganik:

  • Hapummilugit aaniaqtailininngit aaniqtailininngillu Nunavunmiutat, nutaqqalluangilluaq kihimi;
  • Tuniluni nakuuyumik tuniqhaininnga higaqlungnik inirninut;
  • Akhuurutigilugu iiraqtuqtunik niuvrutigiyut higaqlukturvingmi; unalu,
  • Angikliyuumirlugu ilihimaninngit qayangnaqtunik piyut ujarangnaqtunik.

 

Higaqlungnik Maligat Aallanguqtitauyut Maligat

Una Maligaq nuutaanguqtiqhimayuq atuqtauluangitunik iatuqtauvakhimayut aulayut nunaptingnik malikhautikhangit ilauyut higaarlungnik tutqikhailiqiyunik. Imaatun itun, atuqtauyukhaungitun higaayuktunik tipaakuknik aulahimayut higaaqtunik higaarlungniklu.

Una Maligaq aulaniaqtuq taima kanatam higaarlungnitigun malikhautikhangit aulaniaqtunik.