You are here

Apiqhuutauqattaliqpaktut Apiqqutit

Taigurlugit ilangit apigiyaunginaqtun apiqutit talvuuna niuvigianganik, atugianganik, niuvrutiyaangatlu higaarlungnik Nunavunmi.

Hunauyut allatqiinguyut higaarlungnik niuvaiyaiyaangat laisikhangit? 
Malrujngnik qullirutiqaqtun laisikhangit - higaarlungnik niuvaivikhangit avaliqangituniklu niuivaivikhangit. Malrungnik qullirutiqaqtunik nayugaingit niuvaiviit - Iluaniituq Higaarlungnik Niuvaivikhangit ilauyutlu Higaarlungnik Niuvailiqiviit.

Hunauyuq Iluaniituq Higaarlungnik Niuvaivikhangit?
luaniituq Higaarlungnik Niuvaiviit avaliqangitumik iglugiaqaqtun niuvaivikhangitlu nayugaqaqtukhaq nanminiqaqtunik nayugakhaanik. Ilaliutihimayut Higaalungnik Niuviqvingit pigiaqaqtun iningninun ukiuqaqtunik 19nik avatquhimayutlu, hanigaqaqtunik ukkuarlu nutqarviuyuq pittailigiami nutaqqanit. Ilaliutihimayut Higaarlungnik Niuviqviuyut atuqtaaqtuq takunnaqtunik takupkarvik hunavaluit uqarlunilu hunavaluit naunaitkutingit niuvirumayunut.

Hunauyuq Atayumik Higaarlungnik Niuvaiviingit? 
Atayumik Higaarlungnik Niuvirviit nayugaqaqtun aulahimayumik nanminiqaqtunik havagviit pigiaqaqtun inungnik nunalaani (niuvirviit nayugaani, igalaatigun kioskkutlu). Atayumik Higaalungnik Niuvaiviit niuvrutigiaqaqtun higaarlungnik hunavaluiniklu titiraqhimayunik akilgit, tunihimayuq niuviqtukharnik taima tautuktinanik naunaitkutikharnik 19nik ukiuqaqtinanik. Ukuat niuvaiviit atuqtaulimaitun atugurikharnik kituliqaak tautuktitilimaitun atuguminaqtuniklu hunavalungnik naunaiqaaktinanik kanatam maligarnik. Tamaita higaarlungit hunavaluitlu kiluutaqtauyukhat tautungnaitumik pihimayukhat. Havaktiuyuq piniaqtaa tukhiqtauhimayuq, piniaqtaa piyauyumayuq iliugainiaqtaa puurmun pitinagu niuviqtuq akikhanga.

Hunauyut pigiaqaqtun talvanga Avaliqangitumi Niuvaiviini Laisikharnik? 
Avaliqangitun Niuvaiviingit laisikhangit pigiaqaqtun niuvaiviikharnik niuvrutigiyaangat higaalungnik qaritauyakkut hivayautikkut tuyuqtauyaangatlu aquiqtuqtauhimayut kitumunliqaak Nunavunmi nunalaanun. Avaliqangitun niuvrutigiyut niuvaiviingit tuyuktukhat aquiqtuqtauhimayut Titiqiqivikhatigun allaniklu auladjutikhatigun tuyuqtauyukharnik aituiyaangatlu aihigiaqaqtunik ikayuutikharnik talvani laisiqaqtunik Higaarlungnik Niuvaivingni. 

Tamna Higaarlungnik Niuvaiviingit piqaqtun Avaliqangitunik Niuvaivikharnik Laisiqaqtun? 
Hii, Nunavutim higaarlungit malikharnik pigiaqtitiniaqun niuvailiqiyunik pihimadjutikharnik Higaarlungnik Niuvaivikhangit laisikharnik Avaliqangituniklu Niuvaiyaangat Niuvaivikhangit laisikharnik aadjikiiktumik nayugaqaqtunik, ilaungituniklu ilauyukharnik akikharnik.

Hunauyut ilaugianganik piqaqtukhat higaarlungnik niuvaiyaangat Nunavunmi? 
Niuvaivikhangit naunaitun piqaqtukhat 19nik ukiunik avatquhimayuniklu ihuinaarutiqaqtukhaungitun akuktauhimangitunlu higaarlungnik niuvaiyunik ihuitumik ihuinaarutiqaqtukhangitun talvuuna Nunavunmi kanatamiluuniit malikhautikharnik. Uuktuqtun tuniyukhat ihuinaarutiqangitunik naunaitkutikharnik palihimatkunin angirutigiyautinanik. Tamna pigiaqaqtun atuqtakharnik naunaiyagiikhimayut naunairutingnik Naunaitkunmi 25 talvani Higaarlungnik Malikhautikharnik.

Qanuq higaaluit niuvaiviingit laisikhangit angirutigiyauniaqtun? 
Laisiliqiyunik aulaniaqtun pingahunik havaktauyukharnik:
1. Niuvaivikhangit uuktuutikhat tuyuqtauyukhat talvunga Tiliuqtiumun Laisiliqiyunun.
2. Havagviangit Tiliuqtim iniqtiqtakhait atiqtuilugitlu ihivriuqtauhimayut uuktuutikhat naunaiyaiyaangat namaktun ilauyaangat atuqtakharnik naunaiyaiyagiikhimayut malikhautikharnik (ihuinaagiaqagumik atuqtainik piqagiangani, nanminikharnik laisikhanrik, malikhautiqaqtukhat qayangnairutikharnik atuqtakharnik naunaiyagiikhimayut talvani malikhautikharnik, hunavalungniklu).
3. Nunalaani katimayukhauyut higaalungnik niuvaivikharnik; unalu
4. Laisikharnik ihumaliurutikharnik havaktauniaqtun Ministamin nayugakhaanik higaarlungnik niuvaivikharnik Tiliuqtiuyurluuniit angirutigiaqaqtuq higaarlungnik niuvaivikharnik laisikhanik uuktuutikharnik avaliqangitunik niuvaivikharnik niuvaingmik (taima piqangitun nunalaani katimadjutikharnik piqaqtukhaumanik).
Nalvaaqhigaqaqtutin naunairutingnik talvuuna uuktuutikharnik laisikharniklu atuqtakharnik Nunavunmi Higaarlungnik Niuvaiviyaangat Mapiraanganik unalu Higaarlungnik Niuvaivikharnik Uuuktuutikharnik Malikhautikharnik. 

Hunauyut uuktuutikhangit laisikhangitlu akikhangit aulatitiyaangat higaarlungnik niuvaiviyaangat?

 • Uuktuutikhangit akikhangit - $2,000 tallauyuq
 • Nayugakharnik Higaarlungnik Niuvaivikhangit laisikhangit/nuutaanguqtiqtukharniklu akikhangit - $1000 tallauyuq
 • Avaliqangitunik Niuvaiyaangat Niuvaivikharnik laisikhangit/nuutaanguqtigiyaangatlu akikhangit - $500 tallauyuq
 • Akinganik aadlamik qanurittaakhaanik laisingamut $500mik

Akinganik nuutiqtiniq laisinik $500mik Nunavunmi Higaarlungnik Niuvaivikhangit akiliktuihimaaqtukhat nampaanganik laisikharnik akikhangitni taima 2 pusanmik maniliuqhimayainik higaarlungnik niuvrutigiyunik.

Qaffiuniaqtun laisikhangit pigiaqaqtun atauhirmik nunalaani tamaat? Qanuq pukuktauniaqtun kitkuunguyutlu piniaqtun? 
Malikhautikhangit kinguliqangitun nampangit laisikhangit pigiaqaqtun nunalaani. Havagviani Tiliuqtimi ihivriungniaqtun pigiaqaqtunik kihimi naunaitkutilimaitait uuktuqtunik. Ihumagiyauyut nunalaani katimadjutigivaktainik nayugakhaanik higaarlungnik niuvaivikharnik ihumagiyauniaqtun ihivriugiuniaqtunlu laisikharnik uuktuutinik.

Qanuq naunairutikhangit talvanga nunalaamin katimadjutigiyainik atuqtauniaqtun?
Talvuuna Higaalungnik Maligaq, nunalaani katimadjutigiyainik piqaqtukhat nayugakhaanik higaarlungnik niuvaivikharnik. Nunalaani katimayiingit apigiyauniaqtun tuniyukharnik ihumagiyainik nunalaanilu ilauyunun pidjutiqarniaqtun tuniyaangat kiudjutigiyainik talvuuna. Naunairutikharnik titiraqtauniaqtun talvuuna nunalaani tamaat, nunalaanilu nallautikkut tuhaadjutitigunlu aturniaqtun naunaiyaiyaangat Nunavunmiutat taima uuktuutikhaq angmaqtirniaqtun higaarlungnik niuvaivikharnik nunalaangitlu tuniyauvakhimayut. Kiudjutikhat tuyuqtaugiaqaqtun Havagvianun Tiliuqtiuyumun qaritauyakkut, hivayautikkut, talvuunaluuniit nunalaani Kavamanik Kivgaqtiuyunin (GLOs). 

Tamaita katimadjutikhangit kiudjutigiyainik katitiqtauniaqtun ilitagidjutikharnik titirangmun ihumaliurutikharnik Ministamun ihumaliuqtinani taima pigiaqaqtun piqalimaitun laisikharnik. Nunalaani pigiaqarniaqtun tuniyaangat hivutunirmik atuqtauyukhaungitunik talvuuna nunalaani avaliqutaitigun maligakhat nanminiqaqtunik laisikharnik. Hunanik niuvaigiaqaqtun higaarlungnik niuvaivingmi? Nunavutim higaarlungnik malikhautikharnik naunaiyainiaqtuq niuvrutikharnik higaarlungnik hunavalungnik pidjutikhangitlu naunaiyagiikhimayut talvani kanatami Higaalungnik Maligarni. Naunaiyaiyaangat malikhautikharnik kanatami higaarlungnik maligangit, Atayumik Higaarlungnik Niuvaivikhangit pigiaqaqtun niuvrutiyaangat maligalgit higaarlungnik pidjutikhangitlu taimaituinarnik. Iluaniituq Higaarlungnik Niuvaivikhangit Avaliqangitunlu Niuvaivikhangit Niuvaivikhat pigiaqaqtun niuvrutiyaangat maligaqaqtunik higaarlungnik hunavaluit pidjutikhangitlu aulayuniklu hunavaluit higaarlungnun. Aadlamik Niuvirumayanginnik malikhautiqaqtukhaq kanatami Higaarlungnik Maligaq.

Hunauniaqtun mihingnautikhangit tautuktitihimaaqtun hunavalungnik?
Mihingnautikhangit tautungnaqtun hunavaluit naiyaiyaangat hikuliarmiitun puungitlut tautuktauyut higaarlungnik hunavalungnik taima piyaangat niuviqtunik Iluaniitunik Higaarlungnik Niuvaivingit naiyaiyaangat higaarlungit qanuritaaqhaanganik. Mihingnautit tautuktauhimayut hunavaluit kiluutaqtauhimayut qayangnairutiqaqtunlu/kiluutautiqaqtun talvunga higaarlungnik niuvaivianun. Piqaqtukhaungitun tautuminaqtunik hunavalungnik talvani Atahimayumik Higaarlungnik Niuvaivingnun. Aadlamik Niuvirumayanginnik Aadlamik Niuvirumayanginik hunavaluit aulahimayut higaarlungnik atuqtauhimayut atuqtaungitun atuqtauhimaanginaqtunik higaarlingnik. Ukuat aadlamik niuvrumayangnik hunavaluit niuvrutigiyauniaqtun talvani Iluaniitunik Higaarlungnik Niuvaivingmi Avaliqangitunik Niuvaivikhangit Niuvaiviit:

 • Havautiqarvingit kiluutaqhimayut qiuqutingit
 • Naunaiyainiq naunaiyariami aanialiruvit
 • Anirhaarutinik halummaqtirutingit
 • Naunaitkutilgit aanuraat

Naunaitkutilgit atuffaanginnarialik niuvvaavikmi puukattanginnik Niuvaivikhaq niuvrutiumagumik aadlamik niuvrumayainik titiraqhimangitun qullani, angirutiqaqtukhauyut Tiliuqtimin.

Niuvaivingmi havaktiit piqaqtukhat ayuiqhautikharnik niuvrutinanik higaarlungnik Nunavunmiunun? 
Hii, havaktiit ilauqatigiyainik niuviqtunik ilitagidjutiqaqtukhat higaarlungnik niuvaiyunik havaktinik ayuiqhautikharnik pinahuarutikharnik. Tamna ayuiqhautikharnik pinahuarutikhat pigiaqaqtun tamainik ilitagiyauyunik uqauhikkut Nunavunmi. Tamna pinahuarut ilihainiaqtait ukuninga:

 • Kanatami/Nunavunmi higaarlungnik maligaq talvuuna higaarlungnik niuvaiyaiyaangat;
 • Munagidjutikharnik niuvaiyaiyaangat munagihimaaqtuniklu higaarlungnik;
 • Qanuq uqallautiyaangt niuviqtunik imingayunun; unalu
 • Munariyumik Atuqtut uuminnga higaarlungnik.

Taima kiklivikhaqarniaqqata ikaaknikhangit angmaumarvikhangit aulatitiniaqtun higaarlungnik niuvaiviingit Nunavunmi? 
Talvuuna Nunavutim higaarlungnik malikhautikharnik, higaarlungnik niuvaivingit aulatitiniaqtun talvuuna 8mi ublaami 10mun unukpat ublurni kituliqaak haalitaingungituni. Kihimi, nunalaani katimadjutigiyainik naunaiyainiaqtun niuvaivikhangit ikaakningit tamangnun higaarlungnik niuvaikharnik, atulimaitainiklu iliugartauniaqtun ikaarnikhangit auladjutiginiaqtainik. Nunalaani aulatitigiaqaqtun atuqtaulimaitun niuvaivingit ikaaknikharnik aulatitinikkut talvuuna nunalaani maligatikkut. Tamangnik laisikhangit naunairutiqarniaqtuq angirutigiyauyut ikaakningit auladjutiginiaqtaingitlu talvuuna higaarlungnik niuvaivikharnik. 

Qanuq Nunavumi Higaarlungnik Niuvaiviingit niuviqpaktaingit higaarlungnik niurutiginiaqtainik? 
Nunavunmi Higaarlungnik Niuvaivikhangit pigiaqaqtun niuvigiangaik higaarlungnik kitumiliqaakluuniit niuvailiqiyunin:

 • Atiliurhimayut Niuvrutigiyunit;
 • Havagviangit talvuna NULCmi; unalu
 • Aadlat Nunavut Higaarlungnik Laisinik Pihimayut.

Havagviangit Tiliuqtim munagihimaarniaqtuq titiraqhimayuq tamainik Titiqiqidjutiqaqtun Niuvaiviingit. Una naunairutikhaq inungnun tamainun naunaiyagiaqaqtuq talvanga Havagviat Kiinauyaliqiyitkut qaritauyaliqidjutingnin taima Niuvaiviliiqiyut tukhigumik hiamitiqtitauyumangitun titiqiqidjutiliqiyiingit naunairutingnik.

Hunauyut Atiliurhimayut Niuvrutigiyunit?
Titiqidjutiqaqtun niuvrutigiyunik Kanaitianmi havagvikyuanganin taima laisiqaqtun talvanga Aanniaqtiliqinikkut Laisirnik Aulatitihimaaqtun (LPs) talvuuna higaarlungnik hunavalungnik, titiqiqidjutiqaqtuniklu talvani Nunavutim Tiliuqtiluangani. Hunauyut piqaqtukhaq

Titiqiqidjutiqagianganik Niuvrutigiyauyukharnik? 
Pigiaqagianganik titiqiqidjutiqaqtukharnik niuvailiqiyaangat, havagyuanganiklu laisiqaqtukhauyut talvanga Aanniaqtailinikkut Kanatami LPngutiluniklu. LPngit tuniyukhat Tiliuqtiumun naunaitkutikharnik taima kanatami laisiqaqtun akiliktuihimaanginaqtunlu $100 tallamik titiqiqidjutikharnik akikhaanganik. Titiqiqidjutiqaqtun Niuvaiviingit ilitugipkaktakhagiyait niuvrutigiyaingit higaarlungnik talvunga Tiliuqtimun tatqikhiutmi tamaat. Una naunaiyaitiniaqtuq uvaptingnun tamaita maligaliqidjutiqaqtun higaarluit tikiutihimaaqtunik nunaptingnun niuvrutigiyauniaqtun.

Hunauyuq Titiqqiqinirmut Akiliqtakhangit?
Titiqiqinirmut Akikliqtakhangit manguyarnik akiliktuihimaaqtukhat (“ihuinaaqtunik akiliktuiyukhat ”tikisinikluuniit”) tuniyauhimayut niuvaivingnun tigumidjutiqaqtunik aulangitkumik malikhautikharnik ilanganik naunaitkutingniitunik talvani nunaptingnik higaarlungnik maligarni. Titiqiqinirmut Akiliqtakhangit naunaiyagiikhimayut Naunaitkutmi D uvani Higaarlungnik Malikhautikharnik aulahimayut tapkuninga naunaiyagiikhimayut akiliktuihimaarnikkut atautimiitunik. 

Qanuq pidjutikhangit Nunavunmi Higaarlungnik Niuvaiviingit ayuirniaqqat ilituqhainiaqaitlu tamaita ukuat malikhautikhangit? 
Nunavunmi Higaarlungnik Niuvaiviingit Mapiraangutaingit naunaitumik uqauhirmik titiraqhimayuq naunairutiqaqhunilu auladjutikhangit ikaaknikhangitlu aulahimayut higaarlungnik niuvaiviingit Nunavunmi? Naunaiyagiikhimayuq Uuktuutikhangit Malikhautikhat pigiaqaqtun ikayuutikharnik pidjutikharnik niuvaivikharnik ilitugihimalugu uuktuutikhangit aulavikhangit. Tamangnik titiraqhimayut pigiaqaqtun talvanga Havagviani Kiinauyaliqiyikkut qaritauyaliqidjutaini. Pigiaqaqtatinlu talvanga nunalaani Kavamatkut Kivgaqtium Havagviani. Apiqutiqaguvit, titiraqlugit qaritauyakkut cannabis@gov.nu.ca hivayarlugitluuniit uvani 867-975-5875.