You are here

Higaarlungnik Malikhautikhangit

Tamaita laisilgit Nunavunmi Higaarlungnik Niuvaiviingit malikhautigiyakhangit ukuninga higaarlungnik malikhautikhangitni:

 • Higaarluk Maligaq (Nunavut)
  Tamna Ujarangnaqtuq nauhimayuq Maligaq (Nunavut) hivulliqpaanguyuq maligatigut tunngavinga tuniyuq pilaarutaa talvunga pipkaidjutiyuq ihariagiyangit munariyakhangillu uumunnga Nunavut Ujarangnaqtuq nauhimayuq Niuvvaavinga havaktinginnut. Atan’nguyaq pipkaidjutittaaqtuq angirutinik unalu/unaluuniit Titiqiqinirmut Akiliqtakhangit uumani Nunavut Ujarangnaqtuq nauhimayuq Niuvvaavinga taimaa Nunavut Ujarangnaqtuq nauhimayuq Niuvvaavinga ahirurumiuk ihuaqtut titiraqhimayut uumannga Ujarangnaqtuq nauhimayuq Maligaq (Nunavut).
 • Higaarluk Maliktakhangit (Nunavut)
  Maligarnik aulatitjutingit maligauyuq tuniyuq aadlanik naunaitkutit uqaqtanginnut uumani Ujarangnaqtuq nauhimayuq Maligaq (Nunavut). Atan’nguyaq pipkaidjutittaaqtuq angirutingit unalu/unaluuniit Titiqqiqinirmut Akiliqtakhangit uumunnga Nunavut Ujarangnaqtuq nauhimayuq Niuvvaavinga taimaa Niuvvaavinga ahirurumiuk ihuaqtut titiraqhimayut uumannga Ujarangnaqtuq nauhimayuq Maligarnik aulatitjutingit (Nunavut).
   
 • Higaarluk Maligaq (Kanatami)
  Tamna Ujarangnaqtuq nauhimayuq Maligaq kaanatap maligaliurniq piliuqtaa maligatigut tunngavinga piqariami, tuniqhainiq niuviqninngalu Ujarangnaqtuq nauhimayuq Kaanatami.
   
 • Higaarluk Malikhautikhangit (Kanatami)
  Tamna Ujarangnaqtuq nauhimayuq Maligarnik aulatitjutingit tuniyuq aadlanik naunaitkutit uumannga maligatigut tunngavinga naunaiqhimayuq uumani Ujarangnaqtuq nauhimayuq Maligaq.