Havaktingit

You are here

Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaiyautit

Nunavunmi Ihariagiyauqpiaktunut Havaktiinut Akiliuhiakhanut Qullangnaiyautit (NEWWP) nutaaq tadjakaffuk atuqtauyukhaq hapkunaga Kavamatkunin Nunavunmi tapkua tunihiyut havaktaaqtunun havaktinun Nunavunmi maniliqtuutikhainik akiliriangini inmi akiliuhiaqukitut havaktit ilaliutihimayumik qaffitaalaunianik ikaangnirnik havaktainik.
 

PITTAAQTUNUT

Nunavut Kavamanga pitquyut havaktitiyut Nunavunmi tunihimaaqtun ihariagiyauqpiaktunik kivgaktuutikharnik pidjutiqaqtunik taffuma COVID-19 qalagjuarniq Nunavummiunut. Piyaangani qulangnaiyautimik, havaktitiyiit ilagiyauyut pigiaqaqtun havagviingit.

NEWWPkut hivutunirmik angikliyumiliqtun ilautitiyaangat ukuninga pigiaqatunik havagviit:

Havaaghaq 1

 • havagviit kitut tunihiyut aanniaqtailinirmun ikayuuhialiqiyiiluuniin kivgaqtuqtut hulaqutiaaqtunun Nunavunmiunun;
 • Laisaqaqtut nutaqqanik munaqhiviit.

Uuktuutigilugu havagviit uvani ilauyut hivituyumik munaqhiviit, iningnikhat' havaguiqtunluuniin igluqpait, aanniaqtunik aihimavikhangit, qimaaviit, qilamiunikkut nayukaffukviilu iglut, mamitiiviit, niqiniklu tuniuqhaiviit, nutaqiqiviit, ilihaguiqtununlu ilihaqtun pinahuarutit.

Havaaghaq 2

 • havaktitiyut aulatitihimaaqtun munagihimaaqtunikluuniit akhurnaqtun nunami iglurpangnik;
 • iglurpangit ihuaqhaihimaaqtun halumaqtitiyuniklu havaktunik (ilauyut uaqhiviat aannuraanik);
 • havaktitiyut nuutiqhimaaqtitiyut, tamayaqaqvikmungautitiyut, tunikhaivaktunik hunavalungnik;
 • taaksingit, qayat, tingmitingnik ingilradjutiit inungnun nunaptingnun;
 • hiniktaqviit inikhavikhangit hiniktarvikharnik;
 • niqiliqiyut, niriviit, allatlu iglurpangit niqiliqihimaaqtunik;
 • niuvaiviit niuvrutigiyut niqinik, iglurpangnik igluqpangitlu hunavalungnik, havaktiuyutluuniit qayangnairutikharnik hunavalungnik;
 • maniqarvikyuangit, atukiukviit, maniliqihimaaqtunik havakvikyuangit;
 • havaktitiyut tunihimaaqtunik aanniaqtailiqinikkut munagidjutikharniklu huraanganik;
 • havaktitiyut tunihimaaqtun tigumiaqtiuyut tuyuqtauhimayunik, tuhaqtitiyukharniklu, allanikluuniit agitigiyauyukharnik kivgaqtiuyut;
 • huiqtuliqiyunik, ilauyut huiqtuliqiyunik aihimaviit, iluvirviingitlu;
 • nunalaani qayangnairutikharnik hivulliuyutlu kiuluaqtiuyut;
 • kivgartiluat ayuittiagiikhimayuq ikayukhimaaqtun (ilauyut maligaliqiyut, qulangnailiqiyut, maniliqiyut, numiktaqtiliqiyutlu);
 • havaktitiyut tunihimaanginaqtun, munagiplutik, allanikluuniit ikayuutikharnik ukununga havagvingnun;

Uuktuutigilugu havaktitiyut uvani havagvingmi ilauyut, pauwaqtuutiliqiyut, urhuqyualiqiyunik, imarnik ihuaqhaidjutikharnik, piiqtauliqiyunik iglurnik, apqutingnik aulavikharnik hanayut ihuaqhaiyutlu, alruyaqtuqtunik alruyaqangituniklu tuhaqtitiliqiyut, anaktautiliqiyunik, turhualiqiyut, alruyaliqiyut havaktiuyut, hanayiit, nanminiqaqtuik atanguyangit, akhaluutiliqiyut tuyuqtauhimayunik havaktiuyut, palihimauyat qayangnailiqiyuniklu, avatiliqiyitkuni munagihimaaqtun, akhaluutinik ihuaqhaiyut gaasiliiqarvitlu, ihuaqhaidjutikharnik alruyaqtuqtunik hanayiitlu.

Qulangnaiyaut hapkunuinaq piinarialik havagvingnun havaktimingnun havaktunun Nunavunmi.

Uuktuqtut maligatigut atiliuqhimayukhat Nunavunmi uvanga Qitiqqautiyuq 1, 2020 ataani NunavunmiAkiliuhiangnikkut Taaksiit Maligaani. 
 

AKITUTILANGAA

Akitutilaanga akiliuhiaghap havaktip piyaaqtaa qanuriiitigut inmi ihuaqhihimayup akiliuhianga. Una qaffitaalaunia havaktip akiliuhianga ihuaqhaqtautinagu, imaatun avatqunikkut ikaangnit, taaksiit, ikayuutit, unguvaqtiqtauyulluuniin.

Havaktit akiliuhiaqtaqtut imaa ilauyuq $20 attauiq ikaangniq piyaaqtuq $5taalamik attauhirmik ikaangnirmik qullangnaijautimik.

Havaktit akiliuhiaqtaqtut imaa ilaujuq $20 unalu $25 ikaaqnimi qullangaijautimik akiliuhiangat taimaatun piniaqtaat $25 ikaaqnimi. Naunaitkut ataani tautungnaqtut qanuq qulangnaiyautit akighiyuumirnirit.

Manikha
aghaa
Talvunga pijakha
mun  $20
$20.50 $21 $21.50 $22 $22.50 $23 $23.50 $24 $24.50 $25
Qallangn
aijautaa
$5.00 $4.50 $4 $3.50 $3 $2.50 $2 $1.50 $1 $0.50 $-

Havaktit akiliuhiaqtaqtut $25 attauhiq ikaangniq avatqutuguluuniin pilimaitut qulangnaiyaunmik.

Havagviit kihiqtitaqtait qulangnaiyautit ilauyut inmi uuktuutimingnun. GNkut Maniliqinikkut havaktiit ihivriungniaqtait hapkua kihiqtitautait havaglugit kinguliit ihumaliurutikhat pihimayut kangiqhidjutikkut tuniyauhimayutigut.  

Kihiqtitaqlugit ikayuutit akiit attautinun havaktinun aturlugu una atugahaq:

Ikaaqnimi manikhaakhaa mikitqijamun aadjikkutaanulluunniin $20.00 ikaaqnimi: $5.00
Ikaaqnimi mankhaakhaa akunngani $20.01 unalu $24.99 ikaaqnimi: $25 – manikhaakhaq
Uumatun. $24/ikaaqnimi manikhaakhaq = (25 - 24) = $1.00 ikajuutikhaq
Ikaaqnimi manikhaakhaq aadjikkutaa talvunga angitqijaanulluunniin talvanga $25.00 ikaaqnimi: $0

GNkut Maniliqinikkut havaktiit munariyait pinahuarutit ihivriungniaqtait attautit uuktuutit tutqighariangini piyaangnirit.  Naunaiqqat, tunihiniaqtut akiliuhiakhanik tuyuqlugit qaritauyakkut, maniliuqhimayutiguluuniin.

Havauhikhaa aktilaanga piyaukpat uuktuut piyaaqtuq timiuyuq tuniyaulutik qulangnaiyautighait pingahuni havainirni. Ihuinaaqhimayut ihuaqhaqhimayulluuniin tuuliirutauniaqtut akiliuhianun.

Piyaaqtut uuktuqtut tuniyauniaqtut 80 pusanmik kihiqtitaqhimayuq qulangnaiyaug akiliuhiamun. Ilakua 20pusat akiliqtauniaqtuq malikhugu nakuunikkut iniqtirnira ihivriurutait pinahuarutini iningnianun.

Havaktit kanatami aviktuqhimayumilu kavamaini, ukualu ailauyut timiit, pilimaitut qulangnaiyaunmik.
 

QANUQTUT UUKTUNGNIAQQIK

Iniqtiqlugu una Nunavunmi Ihariagiyauyut Havakit Akiliuhianun Qulangnaiyautit uuktuutit titiqqat tuyuqlugit hapkununga Havagvianun Kiinauyaliqiyit.

Angiqtauyut uuktuqtut piyariaqaqtut hapffuminga:

 • Angiqtaunikkut havaktimin inmilu hivayautainik;
 • Ublua Maligatigut atiliungniq/uvalu uvaluuniin timingungnira;
 • GST napaa (piyaghaukpat);
 • Akiliuhiarutikkut Taaksit Akiliqturvia napaa #
 • GNkut Havagviata napaa (piyaghaukpat); unalu
 • Titiraqhimayut tamaita havaktit, SIN napait, shavalirviit ubluit, ikaangnirmi akiliuhiangit, niriuktauyullu ikaangniit havaktaghait piyaangnikkut atuqtauyuq.

Tamatkiumalugit tamaita ihariagiyauyut kangiqhidjutit titiraqhimayut qulaani. Uuktuqtut piqngnitut tamainik kangiqhidjutinik havaktaulimaitut.
 

QANUQ TUYUQLUGIT

Tuyuqtaaqtatit uuktuutitit ikayuutighallu titiqqat aalakiitigut.

Qaritaujakkuurutikkut: NEWWP@gov.nu.ca
Kayumiktukkt: 867-975-5845
Titiqqiqivikkut:
Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaiyautit
Department of Finance, Government of Nunavut
2nd floor Parnaivik Building, 924 Mivvik Street
PO Box 2260, Iqaluit, Nunavut, X0A 0H0
 

APIQHUUTAUNGINNAQTUT

Taiguqlugit mighaanun Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhiatigut Qulangnaiyautit. 
 

MANINGNIK IKAYUUTIKHAQ ATUGAKHAQ

Taigurlugu maningnik ikayuutikhaq atugakhaq ikayuutikharnik pinahuarutikharnik hamani.

 

KANGIQHITTIARUMAGUVIN:

Apirhuutighaqaruvin, pulaaqlugu una GNkut Kiinauyaliqiyit qaritauyaliqivia, qaritauyakkut NEWWP@gov.nu.ca, hivayaqlutaluuniin uvani 1-800-316-3324.

Nutaaq GNkut COVID-19kut tuhaqtidjutait nutaanguqtirhimayullu paqinaqtut uvani Kavamatkut Nunavunmi titiraqarviani: https://www.gov.nu.ca/in. Una kangiqhidjutinun nutaanguqtiqataaqtut ubluni.

COVID-19tigut ikayuutighat paqinaqtut uvani Havagvia Aaaniaqtailiqiyit COVID-19tigut kangiqhipkaiyit: https://gov.nu.ca/in/munarhiliqiyikkut/information/covid-19-novel-coronavirus-qalalirjuarnikkut.
Ihumaguvin naglighaaliqtutit qalagyuarnirmin COVID-19, havaklugit inmi ihvriungnikkut ikayuutighat paqinaqtut uvani: https://nu.thrive.health/covid19/ikt.