Havaktingit

You are here

GN-kut tun'ngahuktitauyut maniliurutikhat 2021mi kanatam kavamatkutnin maniit atugakhat

Iipu 20, 2021

Tuhaqtidjutikhaq

GN-kut tun'ngahuktitauyut maniliurutikhat 2021mi kanatam kavamatkutnin maniit atugakhat

IQALUIT, Nunavut (Qitiqqautijuq 20, 2021) – Nunavut Kavamanga (GN) tunngahuktitauyut nampangit naunaiyagiikhimayuq maniliurutikharnik Nunavunmi talvani Kanata Kavamangit hivuliuyuq maniit atukhat upalungiarutikharnik talvuuna malrungnik ukiungani avatquliqtuni, Utiqtiffarutikharnik Upalungairutikhaq Havaangani, Angikliyumirutikharnik Aulahimaarutikharniklu, uqagiikhimavakhimayaa ippakhaq tapfuminga Tukligiyaa Angayuqqaryuaq, Chrystia Freeland.

“Nalunagaluaqtiluni aulayut nunaqyuaptingni aanniarutiryuanganin, atuquyauhimaaqtugut talvanga Kanatam Kavamangitnin tautuktitihimaaqpakhimayut aulahimaaqtun havaktangit ilituqhaiyaangat iliqatigiiktakharniklu piumaluaqtunik manikhaliurnikkut igluliurnikkut, aanniaqtailinikkut munagidjutikharnik igluqpangniklu Nunavunmiunun,” uqallakhimayuq Minista Hickes. “Una aanniarutiryuaq aihikkuktitihimaaqpakhimayuq amigaitunik inuuhiptingnik, kihiani, quviahuktugut tautugianganik amigaitun hanaqidjutikharnik aulatitivakhimayaqqut aulahimaaqtun ikayuutikhaqaqhutiklu talvani kanatama maniit atugakharni.”

2021mi kanatam kavamangit maniit atugakhat tuhaqtitivakhimayuq nampangt havakhimaarniaqtait talvani Nunavunmi, ilauniarhunilu:

  • $5 milian taalamik uvani ukium aanniaqtailinikkut maniktaqvikhangit talvuuna Kanaitian Aanniaqtailinikkut Nuutiqtigiyunik qungmun aulayuq;
  • $27 milian taalanik malrungnik ukiungani talvuuna aanniaqtailiqinikkut nuutirutikharnik talvuuna Ukiuktaqtuniitunik Aanniaqtailiqinikkut Maniliurutikharnik Maniktaqvikharnin;
  • $25 milian taalamik uvani ukium naitumik aulayukharnik igluliurnikkut igluqpakharniklu piumayunik;
  • $15 milian taalamik avaquniaqtaa pingahunik ukiunik talvanga HMSni Erebus Terrormilu nalvaaqtiuyuni havaaqhangitni;
  • angikliyumiqtitilugulu Nakuutqianik Niriniq havaaqhangit;
  • maniktaqvikhangit akiliguminaqtumik upalungairutikharnik alruyaqtuutikharnik avaliqidjutikharnik katitirutikharnik havaaqhangit, taimaitutun Kivallirmi Pauwaqaqtunik havaaqhangit; unalu
  • aallannguqtirniq Ukiuaqtumi Nunaqagiangani Ikikliyumiqtuq Akikhangat tingmiyaangat utiqtiffaagiaqaqtunik.

Akhurnaqtuq atuqtakhangit, kanatam maniit atugakhat nuutiqtauhimaanginaqtun allatqiinik maniktaqvikharnik havaaqharnun ikayuutikharnik Inuitnun nayugaptingnik aanniaqtailiqinikkut auladjutikharnik, ihumarlungnikkutlu, iglukpakharnik maniktaqvikhangit, ilihalihaaqtunik munaqtiuyunik nutarangniklu. Nunavut Kavamangit, iliqatigiikhugit Nunavut Tunngavikkut Kanatam Kavamangitlu, aulahimaarniaqtun havaqatigiiklutik iliqatigiiklutiklu hivunikhangit munagidjutikharniklu auladjutikharnik havaaqhangit, ikayuutikhat ikayuutikhailiurutikharniklu Inuinun nunalaaptingnunlu.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvikhaq:

Weichien Chan
Atan'ngujaq, Tuhaqtipkaijuni
Kiinaujaliqijikkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca