Havaktingit

You are here

Ilitugihimyakahavut tatqiqhiutit akitangnikkut akimayut

Tissaipa 19, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Ilitugihimyakahavut tatqiqhiutit akitangnikkut akimayut

Nunavunmi Taangaliqinikkut uvalu Aangayaangnaqtutigut Katimayiit quviahuktut tuhaqtitilutik Ilitugihimata/ Ujjiqsuqta tatqiqhiutit akitaqutiyut akimayut. Kivallingmi inulgamiit titirauyaquyauyut munaginikkut upautiningmun taanganun, naunaiyaqhugit qanuq:

  • munaginikkut atungniq taangaq uvlauuniin taangaqtungiluni ikayuutauyut iqaiyangnikkut, ihumakkut uvalu ukpiginikkut inuuhiqatiangniq;
  • inuuyaami ihumaalungnikkut uvalu ayuqhautikkut taangaqtungiluni; uvalu
  • mikhiyuumigiangani taangakkut ayungnautinun imiqluni qayangnaitumik uvalu munagittiaqtumik.

Titirauyaqhimayut ihumaliuqtauhimayut hapkunanga Kivallingni Maligaliuqtit pidjutigiblugit tuhaqtidjutait ihuatumik; ihumaliuttiaqhimayut uvalu hivunikhaliugutiqaqtut.

Ukua 12 akimayut titirauyaqhimayut havaktauhimayut hapkunanga:

  • Qamanittuamin: Preston M. (puqtunia 6, quuliuyuq piyayuq), Sally A. unaluKyra M. (puqtunia siksi) unalu Heidi D. (puqtunia saivat).
  • Igluligaarjurmin: Bertha G. (puqtunia talimat) unalu Emily I. (puqtunia).
  • Sallingmin: Angelina N. unalu Nolan N. (puqtunia siksi).
  • Nauyaanin: Genovive K. (puqtunia siksi) unaluMike N. (puqtunia saivat).
  • Tikiraryuamin: Corrine O. unalu Valerie O. (puqtunia iit).

Quuliunikkut, Preston M. tuniyauniaqtuq $250 aituunmik uvalu titirauyaqtait hivunganiiniaqtut uvani 2019 tatqiqhiutini, ilaliutihimayut pidjutauyuq attauhingnin tatiqihiutit tatqiqhiutaani.

Aipait laivat tuniyauniaqtut $100 aituutinik uvalu titirauyaqtatik pidjutauniaqtut attauhingni 2019 tatqiqhiutit tatqiqhiutaini. Tamaita ilauyut ilihaqtut tuniyauniaqtut akiitumik nigipkaqtauniaqtut ilihaffaaliqata haaladiiguigumik.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Janis Qaunirq
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Kiinauyaliqiyitkut
867-975-6821
FinanceComs@gov.nu.ca