Havaktingit

You are here

Inungik katimapkaiyukhat uqautigilugu Sanikiluaqmi tannganik aquiqtullahinikkut niruaqtitiniaqtut

Januali 11, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Inungik katimapkaiyukhat uqautigilugu Sanikiluaqmi tannganik aquiqtullahinikkut niruaqtitiniaqtut

Nunaqaqtunik Sanikiluaqmi, ilitturittiarumavit niruaqtadjutikhanut tanngarnik?

Nunavut Taaqniliqinikkut Higaarlukniklu Munagiyunik aulatitiniaqtun katimayuarutikharnik uqagianganik allanguqtirutikharnik aulayagiikhimayunik nunalaani taaqniliqinikkut kihititirutingnun talvanga munagiyauyukharnik munagiyaugiaqaqtunik qaffiniklu pittaaqtunut munariyakhanut aulavikhainik.

Katimaniaqtut talvani Ubluqtihivia 22, 2019, 9-mit 11 p.m.-mut nunallaami ualpqivikmiu. Tiitutikharqaqniaqtut niqivalungniklu piqaqniaqtuq.

Tamna taaqniliqinikkut auladjutikharnik niruaqtitniaqtut Iidjirurvia 4, 2019. Naunaiqyumirumagungni talvuuna katimapkaidjutikhaanut, qaritauyakkut titiqqivigilugit financeinfo@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhaqtipkaiyuni Kiinauyaqiliyitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca