Havaktingit

You are here

Iqaluit piat wainitlu niuviqvia angmaqtigaunia

Saptaipa 06, 2017

Tuhaqtitauyukhat

Tuhaqtitauyukhat qilamiuqatuyuq

Iqaluit piat wainitlu niuviqvia angmaqtigaunia


IQALUIT, Nunavut (Saptaipa 6, 2017) – Minihitauyuq Kiinauyaliqiyikkutnut Keith Peterson angmaqtiqta tamna Iqaluit piat wainitlu niuviqvia ublumi.
“Tapkuat Kavamatkut Nunavut angmaqtat tamna kavamatkutnit-aulatauyuq niuviqvik niuvgutiqarniaq piatnik qaininiklu akituvallangittunik akilgit tugangayut imiqluknik niuvgutiqainaqtut, akhugaaluk atauttikkut imiqpaktut pinahuaqunilu inungnut imirniq nakuuyumik,” uqartuq Minihitauyuq Peterson. “Una uuktutauyuq havanga, tamna niguagutauyuq tahapkunanga Iqaluit nunaliuyunit, ilagiyat tukligikhat piyaqut mikhigiaqninut imiqluknut-pityutilgit aanigutauni Nunavutmi.”

Tapkuat 2012-mi Nunavut Imiqlukmun Piquyat Naunaiyainiq Havaqatigit kingulliqpamik tuhaqhitautat, Nutqaqtitni Aanigutauni, uqaqhimayai tahapkuat Nunavummiut pitquyai kavamatkut qiniqni nutanik pityuhikhanik hugiaqninik imiqlukmun pityutit Nunavutmi. Ilanga aturniqhaq atugahuaqunia tamna angmainiq kavamatkutnit-aulatauyumik piat qainitlu niuviqviinik. Niguagutauyumi Atuqtauyuq talvani Aipuru 20, 2015, nunaliuyut Iqaluitni niguaqtut amihuniqpanit ikayuqtuiplutik angmaqnianik piat wainitlu niuviqvianik nunaligiyamingni. Tapkuat kavamatkut ihumaliugutat nalaanittuq taphumunga niguagutaunianut qanugitnit, piyuqlu uqaqatigittiaqni nunaliuyut.

Tamna Iqaluit Piat Wainitlu Niuviqvia tamnauyuq 1,200 kikkagiktumik itigaknut aktilanga ilagiaqnia tatya atuqtup Nunavut Imiqluit Kamisinatkut tuniuqaiviat uviahausia. Hivulliqpauyuq itiqlugu niuviqvik pianik waininiklu niuviqvik tahamani nunatagauyumi, angmaqpakniaqlu Aipiutmin Hivataqvikmun talvanga ublugumitarniqmin tikitlugu 7 unnukhakkut.

###

Tuhaqtipkainikkut:
Denise Grandmaison
Maniyauyuq, Tuhaqhityutit
Kiinauyaliriyiitkunni
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca