Havaktingit

You are here

Tuqhulauqtut maningnik uuktuutiqhanik tahapkunanut NULC Ujjiqsuta / Qauhimanahuaqluta aqhuugut

Julai 18, 2022

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Tuqhulauqtut maningnik uuktuutiqhanik tahapkunanut NULC Ujjiqsuta / Qauhimanahuaqluta aqhuugut

Nunavut Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimayiita (NULC mik naunaittut) piliqtut hadja tuqhirutinik taaffumamut nutaaq Ujjiqsuta Nunallaami Piumayamingnik Havaklugit pivingannut, ilaliutilgit pinggahunik maniliqidjutiqhanik:  taamna Ujjiqsuqta Inungmiuyumi Munaqhiyuqhat Piumayamingnik Havaklugit Ikayuut, taamna Ujjiqsuqta Aanniqtailinirmun Tanngaqtinggillutik Iniktiqtunut Ilihagutimingnut Aittuuhiat taamnalu Ujjiqsuqta Aanniaqtailinirmun Inuuhirittiarnirmunlu Ikayuut Aittuuhiat.

Maniliqtuutiqhat tuniyauniaqtut inungnut timiqutiuyunutlu aqhuuqhaiyunut munarittiarnikkut aturniatigut taangganut hiraaqlurniklu Nunavunmi tikiutiyunut piqaqtaqhainnik qaan’ngani maniliqidjutiqhat.  Uuktuqtut ilaliutiyuqhat naittumik uuktuutaannik naunaiqlugit upalun’ngaiyaqhimayait hulidjutiqhainnik, maningniklu avatqulimaidjutiqaqlutik, turaaqhimayut kitunut qanuqlu iniktirutiqagumayut. 

Kitkut Uuktuqtaaqqat:

  • Kitkut.
  • Hamlatkut
  • Nunallaami aanniaqtailinirmun inuuhirittiarnirmunlu katimayalanggit.
  • Tanngaqtigut ilihaiyiit katimayalanggit.
  • Maniliurnahuayuittut timiqutiuyut.
  • Nunallaami nanminiqaqtut.
  • Tikkuaqtauhimayut Inuit timiqutait.

Piinnaktaaqtut havaariyaqhanut hulidjutiqhanutlu hapkuan’nguyut:

  • Nunallaami piumayamingnik havaklugit, aqhuuqhaiyut huliviqhatluunniit aqhuuqhaiyunut munarittiarnirmun aturniatigut tanngaqnik higaarlukniklu Nunavunmi.
  • Hulidjutiqhanut paatnariingnikkutlu ihumagilluaqtunut aanniqtailinirmun ilaudjutilginnut tanngaqkut hiraaqlurnikkutlu.
  • Aannirnaittumik Imingganggittumiklu Ilihaqtut Iniktirutaita quviahuutit.

Tamaita hulidjutiqhanut piyuqhat Nunavunmi pilluaqlugitlu taapkununga Nunavunmiunut.

Uuktuutinut kiqliqhaa Saptaippa 30, 2022.  Hulidjutiqhat tuqhirutit tuyuqtauyuqhat hamunga info@nulc.ca. Naqillugu hamani taiguriami tamaita naunaiyautiqhat taapkuatigut maniliqidjutiqhanut piinnarniatigutlu piqaqtaqhainnik tamainnut maniliqidjutiqhatigun. Naunaittiagumaguvit, qaritauyaqvigilugit hamunga info@nulc.ca hivayaqlugitluunniit uvani 1-855-844-5488.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyaqhaq:

Weichien Chan
Atan’ngujaq, Tuhaqtipkaijini
Maniliqiijitkut
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca