Havaktingit

You are here

Ikpiaryungmi Maligaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyikhanik

Maassi 05, 2019

Inungnut Tuhaqtitauyukhaq

Ikpiaryungmi Maligaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyikhanik 


Qauyihimavit havaqatigivakpigitlu inuit ihumaaluutigiyainnik, inuuhirittiaqunahuaqhugit inuit maligaliuqtiiyinit nunallaani inuit qauyimayatuqatigutlu piplutik? Ikayugumaviit ikayuqlugut ayuqhaqtitauyut ihuinaaqtutlu?

Ikpiaryungmi Maligaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut nunaqatimingnik pinggahunik inungnik – atauhiq anggunmik inirnikhamik malrungniklu akkulirnik inungnik.

Maligaliqinikkut katimayiita Nunavunmi atuqpaktut nunallaami-atuqpagainnik maligalitigut ikayugumaplugit ayuqhaqtitauyut havaqatigilugitlu inuit ayuqhaqtittiyut aanniktipkaiyiplutiklu.

Ilauyumaguvit, tunihidjavat havakpaktarniq titiraq ihuinaariaqharniqlu titiqqamik Ina Allurut mut, Ikpiaryungmi Nunallaami Maligaliqinikkut Havaktia, uvani IAllurut@GOV.NU.CA. Naunaittiagumaguvit, qaritauyakkuuqvigilugu hivayaqluguluunniit Ina uvani 867-439-8183.

Umikvighaa tunihiyaami Tallimiut, Maassi, 8, 2019.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyakhaq:

Matilda Madekufamba
Atugakhanut Tuhaqtipkainikkutlu Naunaiyaiyi
Maligaliqiiyitkut
867-975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca