Havaktingit

You are here

Ningaqtaunginnarhutit piqatigiigutiqaqqit ikayuqtauyumavillu?

Iipu 13, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq 

Ningaqtaunginnarhutit piqatigiigutiqaqqit ikayuqtauyumavillu? 

Ihumaguvit pimmarluktauhimaliqtutit talvaniittutillu aippaqarhutit, piqaqtigiiqarhutit, ilagiyarni munariyauyutilluunniit, pittaarungnarhivutit nunallaami hatummiarnikkut maligarutikhamik uumingaluunniit amigaqnikkut hapumminikkut maligarutikhamik ataani Ilagiiktunut Pimmarlungnikkut Hatummiarnikkut Maligaqmi. 

Aallanik ilitturipkaitjutikhanik ukunuuna nunallaami hatummiarnikkut maligarutikhanik uumingaluunniit amigaqnikkut hapumminikkut maligarutikhanik, uukturumaplutilluunniit kitumun, uqaqatigitjavat nunallaarni maligaliqinikkut ikayurnikkut havaktimun (CJOW). Uqaqatigivikhakkut ilitturipkaitjutinun, takulugu: http://www.gov.nu.ca/justice/information/community-justice-outreach-workers

Ikayuqtikhaq havakti (CJOW) tahamaniingitpat tatjainnarlu ikayuqtaugiaqaqtutit, uqaqatigilugit nunallaarni Paliihimat (RCMP) havakvia ikayuqtukhat uukturnirni amigaqnikkut hapumminikkut maligarutikhamik. 

### 

Uqaqatigivikhaq: 

Alejandra Espinosa 
Atugakhanik Tuhaumapkainikkullu Naunaiyaiyi 
Maligaliqinikkut Havakvia 
867-975-6335
aespinosa@gov.nu.ca