You are here

Ayuqhaqtitauyunut Ikayuutikhat

Ayuqhaqtitauyunut Ikayuutikhat akiittuq hiamitiqtaulimaitullu ikayuqtauyumayunut piyut ikayuutikhaq ayuqhaqtitauyunut ihuinaarutautigiyauyumit. Ikayuutikhat piliuqhimayut pigiamingni ihariagiyanginnik tamarmik ayuqhaqtitauhimayunut ihuinaarutiuyunit– humaangittuq ihumaliurumi uqariami qanuriliurutauyuq palliihimamut, qiniqhiayami naunaiyainiq apiqhurvikkut, qiniqhiayamiluuniit talvannga takuyaqtuqtakhaq itiqtitaukpat.  Ikayuqtaaqtugut qiniqhiaguvit kitunik piumayarnik, tuniluni naunaitkutanganik ikayuutikhatlu ihumaliuriarni.

Ayuqhaqtitauyunut Ikayuutikhaq Ikayuutauhunguyut Hapkununnga:

  • naunaitkutanik ihuinnaaqtut uumuuna ihuinaarutiyut ihuaqhirmut pidjutingit qanuqtutlu ikayuqtaaqtaptigit pitillutit;
  • uqautilutit naunaiyaqattarlugit qanuriliurutainik apiqhuqtautikharnut;
  • hanaiyarlugu Ayuqhaqtitauhimayunut Qanuriliurutauyut Titiraqtamingnik imaalu/imaaluuniit Ayuqhaqtitauhimayunut Atiliurvikhaq iniqtirumagungni atiliurvikhaq;
  • naunaiyarlugit ikayuqtikharnut uqargiilugu ikayuuqtimut; imaalu
  • ikayuqtikharnik naunaiqhilutaa nagliguhungnirmut ikayuutikhamik upalungaiyaqtillutit apiqhuqtautinnatit.

Piyaangani Ayuqhaqtitauyunut Ikayuutikhaq piyumaguvit kihiani; ihumaliuqtaaqtutit ikayuqhirumaguvit ilainnanik tamainnikluuniit ikayuutikhanik, ilviinnaq piyumayarnik ihumaliuqtukhauyutit. Ilumuurutigiyavut tamaita ayuqhaqtitauhimayut nakuuyumik ikayuqtauyukhat, nagliguhuktumik pittiaqtaulutiklu.

Kanatami Ayuqhaqtitauhimayunut Maligakhaq Pilaarutinginnik

 

Phone: 
1-866-456-5216