Havaktingit

You are here

Aullaarniq Avaliingaaqtukhakkullu

COVID-19 (Novel Coronavirus) Qalagjuarnikkut Atuqtakhat

Naqitlugu hamna utirumaguvit uvunga COVID-19 (Novel Coronavirus) Qalagjuarnikkut Atuqtakhat makpirnia

 

Akiligiikhimayunik Taaktiliqinahuat Tingmidjutikhait qaritaujakkut titiraqhimayut

Qilamiuqtitaujun Aanniarnikkut Aullaarnikkut hailihimajuq aanniarnikkut aullaaqtunun kapuqhiqtauhimangittunun. Kapuqhiqtauhimajun aanniarnikkut aullaaqtun aajjikkiiktitauniaqtun kapurhiqtauhimajutun aullaaqtunun.

Naqillugu hamna aallanik piyaarni ilitturipkaitjutikhanik

 

Talvungaulirniq aullaarniqluunniit Nunavunmi

Tadja, aullaarniq Nunavunmun piqatukhaq angirutimik uumannga Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havaktimit.

 

Itquumadjutikhaq Kapuutikhanun Naunaitkutikhaq Titiraq (PVC)

Tadja, PVC-ngujuq himmiutingitaa tingmidjutikhaq Nunavunmut angirutikhaq titiqqidjutaa havagvianin Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havaktia. Una kangiqhidjutaa taimaa kapuutikhanun tingmidjutikhainun ilaunginikkut titiqqidjutikhaq pijakhaat tingmijaami Nunavunmut.

Itquumadjutikhaq Kapuqhirnikkut Naunaitkutikhaq Titiraq unaluuniin PVC-mik, maliklugit ukuat kanataup maligakhait piinnarialgit talvuuna Nunavut Kavamanga. Naunaitkutikhaq titiraq piqaqtuq inuup atianik, annirvia ublua, kapuqhirutikhanun naunaitkut unalu QR-mun naunaitkut pipkautaa naunaitkutimun ahinin naunaiqtaujaangani. Naunaitkutikhaq titiraq piinnarialik akiittumik Nunavunmiutanun piqaqtuq ubluinnik tamainnun kapuqhirutainun qalagjuarnirmun COVID-19 kapuqhiutainun pijait Nunavunmi.

Naunaitkutikhaq titiraq piinnarialik upautilutik munaqhiliqivingnin, Iqalungni Inungnun Aanniaqtailivianni uumangaluuniin Qikiqtaani Aanniarvik. Naunaitkutikhaq titiraq qilamik pilugu piniaqtaat inuk pikpagu tuglianik kapuutikhamik ikajuutikhamullu kapuutikhaq taimaa qalagjuarnirmun COVID-19 kapuut.

Iqalungni, una PVC-mun munaqtirviat pijaat talvani Tattiarnaqhilirvia 14 uumanilu 15 2021 akun’ngani 1 p.m.-min 7 p.m.-mun.

Pitqujaujut taimaa pijumajukhaujutit PVC-mik ikittuni ubluni tingmitinnatit tingmivikhaanin ubluanin. Nunavunmiut puiguqungitait ilittuqhailutik inungnut aanniaqtailinirmut pijakharingitait itquumajumiklu kapuqhiutinun pijakhatik tingmitinnatik. Nunavut Kavamanga uqaudjijut aullaqtailitqujiplutik inungnik humutliqaak tingmitikkut.

Kavamatuqatkut pijakhait

Ilihimalugu pijakhat maliktakhait tamaita tingminahuaqtunun itirtirnahuaqtut tingmitimun humillikaak mittarvingni Kanatami, Nunavunmilu.

Ilihimajakhaat taimaa angirutit tingmijaami Nunavut Kavamanganin nunagijaanun tamainnun kapuqhirhimaittunun inungnun pidjutilimaittuq nutaamun kanataup pitqujainun imaalu kinalikaak piqangittunun itquumadjutikhamun kapuutinun tingmipkalimaitait.

Talvani Tattiarnaqhilirvia 30, itquumadjutit kapuhirnirmun naunaitkutit titiqqat ikajuutauniaqtut havagviujut tingmitikkut, akhaluutirjuakkut tariumilu aullaaqtunun

Kanatami, maliklugit ukuat Kanataup Kavamanga maligakhainun pitqujaanun taimaa tamaita uhittirtukhat tamainnik kapuqhirhimajukhaujut.

Itquumadjutikhaq kapukhirnirmun pijakhaat pihimajukhaq tamainnun aullaarnahuaqtunun 12-nik ukiulingnun qaangiutivlugulu taimaa pihimajut:

 • Tingmitikkut tingminahuat tingmitikkut, ahinun nunamun ingilranahuat nunarjuamiluuniin tingmitikkut aullaqnahuat tingmijuni milviinnin Kanatami.
 • Akhaluutirjuakkut uhittirnahuaqtut talvani VIA Rail unalu Rocky Mountaineer akhaluutirjuakkut.
 • Tariumi uhittirnahuaqtut pijakharingittunun uhittirtut umiani, ukunatut aquijunun umiarjuakkut, umiakturnahuaqtut taimaa 24-ni ikaarnini amigaitqijaanilluuniin.

Aallanik naunaitkutikhanik kanataup itquumajumik kapuutikhanun pijakhainun talvungaulutik:

 

Ilaunginniit uvani hilataani-nunaptiknin avaliingaarnirmi:

Aullaaqtun Nunavunmun pijaarungnarhijun atungillutik avaliingaaqtitaunikkut pitqujauhimajunik angummadjutigumik kitunik maliktakhanik.

Angummadjutingitkupkit kitunik ilaunginnikkut qanurittunik titiraqhimajuni ataani, pijukhaujutin 14nik ublunik avaliinngaarnirnik naliinni Ottawami, Winnipegmi, Edmontonmi Yellowknifemiluunniit. Aallanun naunaitkutinun avaliingaarnikkut naqillugun hamna.

 

Kapuqhiqtauhimajun Aullaaqtun:

Talvannga June 14min, tamaat kapurhiqtauhimajuni aullaaqtuni uuktuqtaaqtun Nunavut Kavamanganun uumunga ilaunginnikkut uvani hilataaniittumi-nunaptiknin avaliingaarnirnun. Kapuqhitauhimajun aulaaqtun ilaqaqtun kapuqhitauhimajuni ihariagijaujun havaktiit, igluqpinikkut havaktit, nunamiutat aullaaqtun inmikkut aanniarnikkulluunniit, ukuallu nunamiutaungittun.

Inuk ihumagijaujuq tamaatigun kapurhiqtauhimajuq malruuknik havainirnik kinguagun piningani kingulliqpaamik havauhiqtuutikkut Kanataup Kavamanganin angiqhimajumin COVID-19 qalagjuarnikkut kapuutimik.

Kapuqhiqtauhimajun aullaaqtun qaitaujakkut titiqqijukhat vaccineexemptions@gov.nu.ca iniqhimajumik Kapuqhitauhimajumik Aullaaqtimin Uqariijautimik titiraqmik tukhiqluni ilaungidjutikhamik. Tuniniq inirhimaittunik naunaitkutinik pipkainiaqtuq uukturutinik qingijauluni tuninirlu itquumangittuniklu naunaitkutinik pipkarniaqtuq $575 akiliqtakhamik.

Kinguagun titiraq naunaiqtaukpat iniqhimajuq kinguagullu tamaita tukhiqtauhimajun titiqqat pihimaliqtaukpata, aullaaqtuq tujuqtauniaqtuq angirutimik titiraqmik. Titiqqihimajuq pijakhaat tingmijaami Nunavunmut.

Utaqqilutin 72nik ikaarnirnik kiudjutikhamun.

Pidjutigiplugit amigaitpiarningit tukhiutit imaalu hivulliutiukhanut tingmijukhat aullaqtukhat pidjutigplugit qakugunnuaq, ilaungittunut tukhiutit aullarvikharnut ubluani aimaitqijanik atauhiq tatqiqhiut tikitinagu, utaqqidjavutit tujuutigihuirlugu atauhiq tatqiqhiut hivuagut ubluanit aullarikharnit

Nunavunmungaqqat, kapuqhiqtauhimajun aullaaqtun maliktakhait tamaita inungnun aanniaqtailinikkut qanuriliurutit atuqtaujun atimalutiklu ivjarutimik inuqarnirni hivulliinni 14ni ubluni. 14ngit ublut tikiutigaiguvit, ivyarutit atuqhimaaqtauyukhat atuquyaugumik talvanga inungnut aanniaqtailinikkut maliktakhaingit.

Naunaitkuti: Tadja, kapuqhiqtauhimajun angajuqqaat kapuqhiqtauhimangittunik nutaralgit, atulimaitaa hilataani-nunaptiknin avaliingaariaqanginniq.

Nunavunmi Tingminahuaqtunut ilaungittukhanut kapukhiriiqhimajunut inungnut Apiqhuutit Kiudjutillu

 

Kapukhiriiqhimajut Nappaktirijut Iglukpakhanik Havaktit: 

Nappaktirijut iglukpakhanik havaktit tahapkuat pihimajut kapuutinut ilaungidjutikhamut, qaritaujakkut tiqqivigilugu CPHOConstructionRequests@gov.nu.ca ihuaqhijaangani nunamit tingmivikhat ubluanik, tadja avaliihimaviinni najuruvit, nutqaqtittumagungniluuniit avaliihimavikhangnut naunairiiqhimajumut. 

 

Kapurhirhimaittut ihariagijauqpiaqtun havaktit taapkuatlu aullaqtut taapkuatlu ilaijaktunut pidjutiqaqtun:

Ilaunginniit avaliingaarnikkut tunijauttaaqtun kapurhiqtauhimangittunun ihariagijaujunun havaktinun ukununga nagligijaujunun aallangaqpiaqtunulluunniit qanurilidjutinun.

Kapurhiqtauhimaittun ihariagijaujun havaktit aallallu aullaaqtun pijumajun ilaungidjutikhanik tunijukhat titiraqhimajunik angirutinik uumannga Nunavunmi CPHOmin angiqtaujaami tingmijaami Nunavunmun.

Kapurhiqtauhimaittun ihariagijaujun havaktit pitqujaujun avaliingaarlutik Nunavunmi (kihiani havagiaqtuqtaaqtun) atimalutiklu ivjarutimik (havagvingmilu) ukunani hivulliinni 14ni ubluni Nunavunmi. Ihariagijaujun havaktiit niuvvagiaqtaaqtun niqikhanik atauhirmi havainirmi avaliingaarnirmi agjaqtikhaitkumik.

Kapurhiqtauhimaittun ihariagijaujun havaktit pitqujaujun avaliingaqtukhat Nunavunmi hivulliinnun 14ni ubluni.

Uqaudjaudjutin, aulirniaqtuq Hikutirvia 1, ilaungidjuhiit avalingaarnikkut kapuqhiqhimaittut ihariagijaukpiaktun havaktiit kigliqarniaqtun. Amihutqijat kapuqhiqhimaittut ihariagijaukpiaktun havaktit pijariaqaliqtun avalingaaqtukhaujut malrungni havainingni tikkuaqtauhimajumi Nunavut Kavamatkut Avalingaarvikhat Itiqtirviani nunanginni Yellowknife, Edmonton, Winnipeg hamaniluuniit Ottawa hivuagut aullaqtitautinatik Nunavunmut. Ilaungidjuhikhait naunaiqtauvangniaqtun ilainainnut qanurinniinut. Aallanik naunaittiarumaguvit, takulugu tuhaqtipkaidjutikhaq.

Niqikhanik niuvvagiaqtuqniq atuqtuq atauniinnarmun iglumiutani.

Uqaqatigilugu CPHOTravelRequests@gov.nu.ca tukhirutikhamun ilaunginnikkut.

Aallanun naunaitkutikhanik, takulugu ilanga 15 uvani Pitquidjuti Mighaagun Inungnin Ahiqpaniinniklut Katimanikkullu.

Kapurhirhimaittut ihariagijauqpiaqtun havaktitaapkuatlu ilaijaktunut aullaqtukhanut titiraq (Titiraq ilijaujukhaq qaritaujamun iniqtiqtinnagu)

Hapkuat ilaungidjutikhat turrangajut kapirhirhimaittunut aullaqtukhanut. Kapurhirhimajut aullaqtukhat uukturiaqaqtun kapurhirhimajunut aullaqtukhanut ilaungidjunmik.

NAUNAITKUTI: Tukhirutit ukununga ihariagijaujunun aullaarutikhanik tunihimajun ikitqikajunik 72nin ikaarnirnin pitinnagu tingmidjutikhaanin angiqtaulimaittungnarhijun hivuagun tingmidjutikhamin.

 

Aullauvilluarvigijainni nunat

Ilaunginniit ukunani hilatani-nunaptikni avaliingaarnikkut tunijaujun inungnun aullaaqtuni iluani aullauvilluarvigijauvaktuni tikkuaqtauhimajuni uumannga Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havaktimin.

Aullauvilluarvigijainni nuna aturutiqaqtun tingmitikkut nunakkullu aullaarutini ilaujariaqangittullu aullaaqtun ukunannga avaliingaaqtipkainikkut pitquidjutinin ukunani Nunavunmi uvanilu tikkuaqtauhimajumi aullauvilluarvigijaujut ataani qanurittuni qanuriliurutini: 

 • ullaarniq aullaqtiqtukhaq Nunavunmin talvunga aullauvilluarviigijaujumun uvanngaluunniit aullauvilluarvigijaujumin Nunavunmun.
 • Aullaaqtun hilataaniihimaittun uumannga Aullauvilluarvigijaujumin malruungni havainirni hivuagun aullaarnirmin.
 • Aullaaqtun tahamaniittukhat Aullauvilluarvigijaujumi tahamungauhimanikkut naallugu.

Naunaitkutauluni, Nunavunmiutat aullaarumagumik aullauvilluarvigijaujumun, Nunavunmiihimavaktukhat ikitqijaunikkut 14nik tamaat ublunik aullaqtinnatik, tahamaniilirumiklu aullauvilluarvigijaujumi ahinun aullaalimaittun, kihimi utirlutik Nunavunmun.

Aullaaqtun itirumajun Nunavunmun, titiraqtukhat uumunga cphotravelrequests@gov.nu.ca kajumiktukkulluunniit tujuqlugu uumunga nampamun: 1-867-975-6790 iniqtiqlugu sainiqlugulu una Aullauvilluarvigijaujuq Aullaaqtiup Uqariijautaa titiraq. Taimailiungitpat hulaqutiniaqtaa Nunavunmungaujaami. Kiudjutit itquumangittun pidjutilgit akiliqtuidjutinik. Una aturutiqaqtuqlu Nunavunmiunnun utirumajun aihimavingmingnun iniqqata aullaarutait aullauvilluarvigijaujumi. Kinaliqaak aullaaqtuq tingmitikkut pihimajukhat titiraqmik angirutikkut uumannga CPHO-min ikipkaqtitaujaamingnik tingmitimun.

Aullaaqtun tunijukhat uqariijautimiknik iluani malruuknin 7mun havaknikkut ublunginni hivuagun ihuarhaqtauhimajuni tingmidjutikhamingnun Nunavunmun.

Havagvia Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havaktim tuniniaqtun titiraqmik angirutimik. Aullaaqtun pidqujaujut takupkaqlugu angiruti titiraq hivuagun ikhuraqtinnatik qujaginnaq tingmitinun Nunavunmungauliqtunun.

Aullauvilluarvigijainni Nunani Aullaaqtup Uqariijautaanik titiraq

 

Tadja tikkuaqtauhimajun aullauvilluarvigijainni nunat:

Nunavut – Nunavik.

 

Kapurhiqtauhimangittun Inmingnik aullaaqtuq Avaliingaarutikkullu:

Angiqhimadjutit aullaariami Nunavunmun pijaaqtuq iniqtirutaani 14nik ubluqaqtunik avaliingaarnikkut hivitunirmi uvani Nunavut Kavamangani Avaliingaarvingmi naliinni Ottawami, Winnipegmi, Edmontonmi Yellowknifemiluunniit.

Qaangiqqata 14 ubluit, Nunavunmiutat naammagijauniaqtun tunijaulutiklu titiraqmik sainiqtauhimajumik uumannga Atanilluamin Inungnun Aanniaqtailinikkut Havaktimin pipkaidjutimik utiqtaariamingnik nunallaamingnun.

Iniqtiqlugu Avaliingaarnikkut Tukhiruti titiraq tujuqlugulu uvunga nuisolationreservations@nunavutcare.ca.

 • Tamaita inirniit (18nik ukiulgit avaqtuhimajullunniit) iniqtiqtakhaat tujuutigilugu titiraqtakhaq.
 • Qaritaujakkut titirarniit uumunga titiqidjutaanun tunijauniaqtutit naunaijaqhimajumik kiudjutimik uqarhuni kiuniaqtun malruungni havangnarnirmi ubluni.
 • Aullaaqtun piniaqtun qaritaujakkut titiqqidjutimik naunaijarnikkut Avaliingaaqtukhakkut Ublukhainnik.

7ni ubluni hivuagun avaliingaarvighami itiqtirnikkut ublungani, aullaaqtun iniqtiqtukhat uuminnga Hivuagun-Avaliingaarnikkut Itiqtirnikkut titiraq tujuqlugulu uumunga nuisolationreservations@nunavutcare.ca, qilamik.

Avaliingaaqtukhakkut Ublukhainnun Tukhiruti titiraq

Hivuagun-Avaliingaqtiliqtinnatik Itiqtirnikkut titiraq

Qaangiqqata 14 ubluit, Nunavunmiutat naammagijauniaqtun tunijaulutiklu titiraqmik sainiqtauhimajumik uumannga Atanilluamin Inungnun Aanniaqtailinikkut Havaktimin pipkaidjutimik utiqtaariamingnik nunallaamingnun.

Angummadjutingitkupkit kitunik ilaunginnikkut qanurittunik titiraqhimajuni ataani, pijukhaujutin 14nik ublunik avaliinngaarnirnik naliinni Ottawami, Winnipegmi, Edmontonmi Yellowknifemiluunniit. Aallanun naunaitkutinun avaliingaarnikkut naqillugun hamna.

 

Igluqpinikkut Havaktiit

Tukhirutit nunamungaujaami nappaqtirinikkut pidjutilingnik havaktakhanik aullaariamiluunniit nunami ukununga nappaqtirinikkut pidjutilingnik havaktakhanik tujuqtauttaaqtun qaritaujakkuurutikkut titiqqidjutikkut uumunga CPHOconstructionrequests@gov.nu.ca. Kapurhiqtauhimajun igluqpinikkut havaktiit uuktuqtaaqtun itirnikkut nunamun taimaatun kapurhiqtauhimanikkut aullaaqtiuplutik.

 

 

Avaliingarnirmun Atuliqtun Utiunikkullu Aullaarniq Naittuq-naunaitkuti

Avaliinngaqtitauhimajun Aullaaqtun

Inuit pitqujauhimajuq iniqtiqlutik 14nik ublunik avaliinngaaqhimanirnik utiqtinnatik Nunavunmun pipkaqtitauniaqtun aullaqtirutikhaanun avaliingaqtitaunirmun hapkunani ubluni ataani:

Humi

Aullaqitirutikkut Ublukhat
Ottawa Hivulliunmi - Aippiunmi - PIngattiunmi - Hitammiunmi - Tallimiunmi
Winnipeg Hivulliunmi - Aippiunmi - PIngattiunmi - Hitammiunmi - Tallimiunmi
Yellowknife Hivulliunmi - Aippiunmi - PIngattiunmi - Hitammiunmi - Tallimiunmi
Edmonton Hivulliunmi - Aippiunmi - PIngattiunmi - Hitammiunmi - Tallimiunmi

Hapkuat avaliingaaqtukhakkut aullaqtirutikhanun ublukhait kikliqaqtun ublunun qulaaniittunun aajikkiiktittukkun tingmidjutini utiunikkut aullaaqtukkhakkut ubluinnun nakuuharutainnullu avaliingaaqhimanirnin aullaqvikhakkut havagutainnik. Aallanguqtirutidjutit pijauttaaqtun pipkainikkut inungnun aullaqtipkailutik ublukhanik aallangajuni uqaqhimajunin qulaani qanurittaaridtaangadjutainni tunnganiqarluni.

 

 

Angiqtauhimajun Aullaarnikkut Ublukhat

Naunaitkutaq ataani naunaijaqhimajain ubluit havainirmi avaliingaqtitauhimajun aullaaqtun utiqtaaqtun Nunavunmun. Piqpiarutikhat utiudjutikhat ubliut pidjutilgit tingmidjutini inikhaqarutinilu.

Naunaijaqtauhimajuq Arjiqtami: Avaliingaaqtitaunirmi Tingmidjutikhani Ublukhait

 

 

 

Apirhuutit Kiudjutillu

A: Malruuk inuk aullaqtiqpaktuk aajjikkutami ublumi, kihimi atauhiq utiuliqtuq aallami ublumi taaffumannga, huuq?

K: Aanniarnikkut aullaaqtun ihuarhaqtauhimajun utiujaami Nunavunmun hivulliqpaami hailihimajumi tingmidjutikhamik iniqhimaliqqat 14nik ublungani avaliingaqvingmingnin. Pidjutainnin tingmitiit ublukhainnin inikhaqarniinnillu inuk pidjujauttaaqtuq avaliinngaaqhimmaaqujauluni avatquhimajunik 14ni ubluni.

Kitkun aullaaqtun piliqpaktun avaliingaqtitaunirmun tunnganiqaqhutik utiunikkut tingmidjutikhakkut ublungani taamna tunihimajaa ukununga NU Avaliinngaqtukhakkut Aullaarnikkut Havaktinun. Kikut inmiknik aullaaqtun munaridjutiqaqtun aallanguqtiqlugin inmiknik tingmidjutikhamingnik pijukhaukpat.  

A: Inuk aullaqtiqtuq avaliingaarutikhamun April 30mi titiraqhimangittullu aullariamingnik May 14mi May 15miluunniit aullaqtukhakkut titiraqmi. Qakugu aullarniaqqat? Huuq iliuraqhimangittun titiraqmi?

Taiguqtunun Ilitturipkaidjutikhaq: Takulugu ublukhait hivuvaniittuq titiraq

K: Inuk apirhujuq mighaagun aullarvikhakkut ublungani taamnaukpat kina inminik aullaaqtuq, uqautijaujukhat uqaqatigilugin tingmitiliqijin apiruutikkut utiunikkut tingmidjutikhamingnik. Kitkun inmiknik aullaaqtun munariniqaqtuq niuviriami aallanguqtiriamilu tingmidjutikhamingnik ihuarutikkullu avaliingaarnirmingnin aullaqvikhakkut ublunganun.

Aanniarnikkut aullaaqtun ihuarhaqtauhimajun utiujaami Nunavunmun hivulliqpaami hailihimajumi tingmidjutikhamik iniqhimaliqqat 14nik ublungani avaliingaqvingmingnin. Pidjutainnin tingmitiit ublukhainnin inikhaqarniinnillu inuk pidjujauttaaqtuq avaliinngaaqhimmaaqujauluni avatquhimajunik 14ni ubluni.

Apirhuutit mighaagut avaliingaaqtitauhimauni inungni utiuvikhakkut ublungani huuqluunniit utiuvikhakkut titiraqmiingittun apihuutigijaujukhat uvunga NUIsolationTravel@gov.nu.ca.

A: Avaliingaqtitauhimavaktuq inuk unniutijauhimajuq naammagijaujun aullariamingni May 1mi, kihimi tingmidjutikhait ihuaqhatauhimajun May 5mun. Una aallanguqtiqtauttaaqqa?

K: Aanniarnikkut aullaaqtun unniutijaujukhat utiudjutitik ublua ihuarhaqtauhimajun hivulliqpaamun hailihimajumi tingmidjutikhamik iniqhimaliqqat 14nik ublungani avaliingaqvingmingnin. Una utiuvikhakkut ublua tunijauhimajut qanitqijaujuq tingmidjutikhaq aullaarvighaat.

Kitkun imiknik aullaaqtun piliqpaktun avaliingaqtitaunirmun tunnganiqaqhutik utiunikkut tingmidjutikhakkut ublungani taamna tunihimajaa ukunun NU Avaliinngaqtukhakkut Aullaarnikkut Havaktinun. Kikut inmiknik aullaaqtun munaridjutiqaqtun aallanguqtiqlugin inmiknik tingmidjutikhamingnik pijukhaukpat.

 

 

Akuliangnun matukhat pitqujauhimajun tingmijunun

 


Kavamanga Kanadap atuqquliqtait tamaita inuit tingminahuaqtut piqaqtukhat uungaavaktaaqtumik akuliangnut matukhat qanngaruuqtaaqtumik qannirnut qin'ngangnullu aullaartitlutik Kanadian milviinni tingmititlutilu. Atimajami  aanniangittunun matukhat imaaluuniit akuliarmun matukhat anginiqaqtuq aalla pilluagakhani maliktakhaq qajangnaitkutikhaq taimaa tamaita tingmijun pijakhait inmingnik munarilutik tahapkunungalu inungnun iqatigijamingnun. 

Tingmijukhat piqangitkumik atuqqujauhimajunik akkuliangnut matukhamik ikipkaqtitaujunaittut tingminmut. 

Matukhat piliuqtauhimajukhat qaliriiktungnik malrungnik kalikungnik, haluumajukhaujut paniupajukhallu, imaatullu tamaat akkuuliangingnut qanngaruktukhat qingagut qaniagullu.

Naunaidjavakhi tapkuat matukhat angiqtaujunaittut, ikiglitaulimainmata hiamitirninganut COVID-19 qalagjuarniq:

 • Aanniangittunun matukhat akuliamiluunniit matukhat kaivittaaqtumik qingaqaqtut anniavikhanikluuniit.
 • Aanniangittunun matukhat piliuqhimajut kuvjaujaqtun ittumik imaaluuniit putuniqaqtunit kalikumik.
 • Matukhat kinipajut, halumaittut imaaluuniit alikhimakpata ahirruqhimakpataluuniit.
 • Qunnguhirmut matukhamik.
 • Niaqurutit.
 • Kiinarmut aktuqtailitjutit.

 

Aturutikhat:

Avaliingaarniq Utiunikkullu Nunavunmun Maliktakhaq

Akuliangnun Matukhat Pitqujauhimajun Tingmijunun

COVID-19 Qalagjuarnirmi Avaliingaarniq

Apirhuutauraanginnaqtun Apirhuutit (FAQ) uumani Aullauvilluarvigijainni ukunani Nunavunmi Nunatsiamilu 

 

 

COVID-19 (Novel Coronavirus) Qalagjuarnikkut Atuqtakhat

Naqitlugu hamna utirumaguvit uvunga COVID-19 (Novel Coronavirus) Qalagjuarnikkut Atuqtakhat makpirnia