Havaktingit

You are here

COVID-19 Kappuutit Havautit

Una kinguliq ukiunga nalunaqtunik ajuqhautiqaqhimajuq. COVID-19 qalagjuarnirmik aanniarutip aallanguqtihimajait hapkuat qanuqtut atuqpakhimajavut – aullarnikkut, iqittirinirmik Inirnikhangutiptingnik, pulaarnirmik ilannamingnut ilaptingnullu, nunaptingni niriqatigingnirmik, ilanginiklu ubluq tamaat atuqpaktaptingnik. Aallanguqtirivaktugut aannialirnaittumik uvaptignik inungnulu nunaqatigiptingnut. 

Kingulirni tatqiqhiutini, takuvaktugut inuuvakhutalu aannialaqidjutit aktuqtauhimajut nunaptingnut. 

Kapuqhirvikhaat Nunavunmiut ikajuutaukpiakhungujuq atuqtakhaqqut uumani Nunavutip Apqutikhaa. Atauhiujuq nakuukpiaktuq ikajuutikhaqqut aannialiqtailitikhaptingnik COVID-19 qalagjuarnirmit. 

Tamna kapuutikhatikhaq havaut piumangittunut kapuhigakhaittut. Kinalikaaq kapuhiqujaulimaittut kapuqhirumangitkumik, kinalikaaq kapukhilimaittuq atiliuqarnatik angirunmik.  

Ihumaliurutikhat inungmit angirunmik, kihimi aktuutauhungujuq nunagijapta inuuhikhanut, taffumungalu Nunavunmi iungnut aannialirnaittumik maliqatqujauhimajunut imaalu qanuqtut hivumuuqpalliadjutikhaptingnut tatqiqhiutini ukiunilu hivuniptingni atuqttukhani.

Nunavut Kavamanga (GN) ikajurumajait Nunavunmiut ihuaqtumik ihumaliurutikhanik tunihilutik amihunik naunaitkutikhainnik kapuutikhat tikitpata haililiqqatalu. Kapurhirvikhangit tunijauvikhait naunaiqtauhungujut ihuaqtumik aannialiqtailitikhaniklu munaqhitkut inuuhiringnaqtumiklu tamainut Nunavunmiunut.

 

Talvuuna Moderna havautit kapuutit

Hivulliqpaak kapuutikhat hailijut Nunavunmi tamna Moderna mRNA havautit kapuutit. mRNA, tukiqaqtuq imaatut tuhaqtitaujukhat RNA imaalu ilihaudjiplutik timipta ilanginnik mikannuat piliurnirmik aannialaitkutikhanik. Tamna Moderna havautit kapuutit tunihivaktut mRNA imaalu ilihaudjiplutik timipta ilanginnik mikannuat piliurnirmik aannialaitkutikhanik COVID-19 qalagjuarnirmit. mRNA havautit kapuutikhatit aannialiqtittunaitatit COVID-19 qalagjuarnirmi piqanginnamik ilanginik COVID-19 qalagjuarnirmik aannialaqidjunmik. 

Tamna Moderna havautit kapuutit tunijauvaktut malrungnik kapuqhiqhutik kinguliriiktaqhutik – 28ni ubluni tuklianik kapuqhiqhutik – kahuqhiqhungujut akiittumik tamainut pillajunut Nunavunmiunut ukiulingnut avatqumajumik 18nik. 

Hivuagut angiqtautinnag, Modernaqaujihaqtauhimajut hapkunanga 30,000 inungnit, imaalu ukuat havautit kapuutit unalu havautit kapuutit tautungnaqtut imaatut 94%-ngujumik ihuaqtut aannialiqtailitikhat imaaluuniit ikiglitiplutik aannialirjuarnaittumik. Tadja, ilihimajaungittuq huli nakuukpiagiakhanik tamna havautit kapuutit hiamitiktailitikhanik, anginiqaqtuq kinguagut kapittiqqaqhutik, inuit maliqahimmaarangamik inungnut aanniaqtailinikkut maliktaujarialiit. Hapkuat inungnut aannialiqtailitikhanut maliqatqujauhimajut ihuaqpiaktullu aannialiqtailitikhanik puvvangnut aanniarutinik. 

Tadja, tamna Moderna havautit kapuutit angiqtauhimaittuq aturnikhanut inungnut ukiunikhimaittunut 18nik. 

Anginiqaqtuq taimaa Nunavunmiut apiqhilutik nunamingni aanniarviinni ajuiqhattiaqhimajunik, hivuagut kapittiqtinnatik taffuminga havautit kapuutit hinngaijaugumik, iviangirmingnit maamaktitigumik, aannialiqtaarumik, inuuhirmini hakuirumik aanniarutingnin imaaluuniit alljikhimagumik atauhirmik maaluuniit amigaittunit ilaurutainnik umumani havautit kapuutini.


Apiqhuutauqattaqtut


Atuqtakhat

TALVUUNA MODERNA COVID-19-MUT KAPUUTIKHAT

 

Moderna havautit kapuutit ilaqaqtut hapkuninga:

 • 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC).
 • acetic acid.
 • cholesterol.
 • lipid SM-102.
 • polyethylene glycol (PEG) 2000 DMG.
 • sodium acetate.
 • sucrose.
 • tromethamine.
 • tromethamine hydrochloride.
 • imarmik kapuutikhamik.

 

Hunauvat Moderna havautit kapuutit nakuuhuirnaqtut inungmut:

Kapurhirnianut ihuirutaulajut: 

 • Aannirnalaqinirmik kapukhirnirmi.

 • Unaguhungniq.
 • Niaqurliuqtuq.
 • Aannirnalaqiniq timimi iqalaqiniriklu.
 • Qalingahuktun.
 • Kidjangniq.
 • Puvvivjagluni aupadjalaqiluni kapurhirvia.
 • Mirrianguyuq, mirriaqtarluniluunniit.
 • Angiglipkarlutik qiniqhinait.

Hapuanginnaungittut nakuuhuirutaujut piniarunaqhijatit kapurhiruvit Moderna COVID-19 qalagjuarnirmik havautit kapuutit. Mihirimaniarunaqhijutit nakuuhuirutaujunik titiraqhimaittunik hamani, hivajadjavutit munaqhinut.

Nakuuhuiqpallaruvit kapukhiruvit mihingnautiqaliruvitlu allujikkuvit, hivajahadjavutit munaqhitkunut qilamik. Allujiktunut mihingnautinginut ilaujut:

 • Puvvillakkuvit uvinikliruvit (puvvinniqaliruvit uviningni kumilakiguvillu uvinniit).
 • Puvvitkuvit kiinarni, uqarrni, iggiarniluuniit.
 • Aniqhaaqtariami ajuqhautiqaqtuq.

Kapuqhirvikhat upalungaidqhimajut havautikhainnik tunihilutik alluljikkuvit.  Kinalikaaq allujikkata, kapuukhirunaittut tuklianik kapuutikhatikhamik havautimik. 

 

Tikitpalliajukhat

Nunavunmi atuqpakhimajut tikipkaivakhutik amigaitpiaktunik ka[puutikhanik havautinik tamainni avikturniinni. Ukiungani 2009mi, munaqhitkut havaktiit kapukhiqtauvakhimajut imaatut 60 pusantinganik Nunavutim inuugiaktilanganik, naatinnagu tatqiqhiut. Aipparurangat, Havagviat Aanniaqtailinirmut havakpakhimajut amigaitpiaktunik kapurhirvikhanik ukiuq tmaat fluulaitkutikhamik. 

Nunavut piliuqhimajut kapuqhirvikhanik qanuriliurutikhamik naunaijautigiplugu Kavamanga Kanadaup kapuqhivikhanik imaalu tujuutauhimajunut inirvikhanik. 

Nungukpat Qiqaijalirvia 2021, nahahurijugut naammajunik havautit kapuutit imaatut 75%-ngujunut Nunavunmiutavatqumajunik ukiuqaqtut 18-nik.

havautit kapuutit tunijaukpata, kapukhiqhimajut munarijauniaqtut tuhaqtitauniaqtut qakugu tuklianik kapurhirvikhanik. 

 

Ihumagijaujut aannialiqtailitikhat - Amigaitpiaktunik kapurhirvikhat:

GN-kut aturumajat kapurhirvikhanik katillugit ihumagijaujut aannialiqtailitikhat/Amigaitpiaktunik kapurhirvikhat. Una atuqtakhaktik pipkarniaqtait Havagviat Aanniaqtailinirmuttuniuqhailutik kapurhirvikhanik havautit ihuaqtumik, ihuarnirik hivunikhaniklu tamaita Nunavunmiut ihuaqtumik hivulliutijukhat inungnut qajagijaujunutinirnikhaanut munaqtauvingni ittunut munaqtinginullu.

GN-kut ihumajut havautit kapuutit tujuutaujut ihuaqhungujut aadjikiiklutiklu, pipkarniaqtait Havagviat Aanniaqtailinirmut amigaitpiaktunut inungnut kapurhirvikhanik nunallanginni qakugunnuaq.

Inirnikhanun Igluqpak munarhiliqinikkut turaangajukkut munarhiliqiviuniaqtuq ukuat munarhitkunni havaktiit tahamungaulutik kapurhijaamingni.

 

Ilitturittiarumaguffi kapuutikkut kapuriaqtuqvikhanik nunallaarni: