You are here

Kristen Hebert's Story

Huli itqaumayara ququartauniq - “huli pitaqtuqaqmiyuq.” Qitqanititlugu Ubluqtuhinia. Igloolik qagliqpiartuq nungutnia hiamakviuniq qanuritnia hivulliqmin Qalakjuarniq-19 hiamakallakniq atpaqtitlugu Ubluirvia 2021. Ilihimayunga huli atuqniamiyanga ilavalliqni pitaqhimayut hatqiqvikhait, kihimik taimaitquingitkaluaqhunga. Qangiqtitnagit 48 ikarat ilihimayugut una anginiqpanguyuq tahaphumanga hunanit atuqhimaniptingnit hivuani ukiumi. 

Uqarniaqtunga uuminga, hannaiyaqhimayugut hapkununga ubluqnut akuniuyumik. Uuktutigiplugit parnakhimayavut uqauhiriplugitlu tapkunani kingullikni malruuk ukiuni, tapkunanga kinap imailiuqniaqai tapkunani munaqhiqaqvikmi talvungalu “qanuqli pikpat” piyaqaruptigu attaqtuhinia avatqunia munaqhiqaqvipta havagutai nikittaqnit atugakhaliat naunaiqtuiyaptingnik 24 ikarat ubluqmun. Itqaumaliqhugu, ihumayunga tahapkuat parnautit annagutigiyavut, ilaa utiriaqaraluarupta ihumakhaliuqnit immaqak 100 ilalugit atutqikhaqnit hiamakviunivut, uvagut ilaa pigiaqvigiyavut ihumaginilu qanuqtut hiamaktailinikhai Qalakjuarniq-19 hiamakpiarnia. 

Itqaumalirangapku Ubluqtuhinia tikitlugu Qiqailruq 2022, piqartuq amihunik ikpiknaqnit uvamnukpaktut. Ihumaalukniq. Uvanga inungnut munaqhiuyunga talvani Igloolik kamagiyatkalu tamaita inuuhat naunaiyaqni nunagiyaptingnut. Piyarangata inulrammiit munaqtauyut aanialiqpaliayarangata, ihumaalugiyatka. Ihumaalugiyatka angayuqangit. Ihumagiyatka tapkuat havakvimni, hiniliqniahaqhunga, pitquplugit hakugikhaquplugit aniguiyakhai uuminga. Unalu taimailivaktun! Ilaanikkut ihumayunga akhutakyuaq hulilaittunga, piniqhautitlugu hivayaqnit ilaginik unniutiyangi aaniarutitaqtut. Itqaumayunga qanuritnit tapkuat inungnit qiayunik iqhiniqmun aipaaguttauq hivayautmin. Atuqpiallaktitlugu talvani Igloolik hiamakpiaqnia, ikpiknaqtuyaqhiqtuq aiyuittugut. Talvanittugut 7 ublut havaguhiqmi ubluanit unnukhiqhugu ilaanilu ihumannaqtuq uqumaitnia hilaqyuap tuiptingnittanga pinahuaqtitluta hiamaktailinia una. Tahapkuat ublut akhurnaqpiaqtut. 

Pigaluaqtitlugit tahapkuat tatqiqhiutit akhutak akhurnaqtut, itqaumaplugit talvuuna harimahutigiyatka. Munaqhiqaqviptingni havaktivut hanmiyai akhurnaqnit hapummiyakha nunnaligiyavut. Tamaqmik havakhalgit tapkuningalu havattiaqpiartut. Havaktugut ikayuqtigittiaqhuta ihumaliurutikhaniklu ahiagurutikhaniklu hugiaqnivut nakuutqiyauquplugit qanuritnikhat. Tamaita tapkunanga munaqhinit, havaktut ublukkut unnukhiqhugu naunairiakhai havakgiakhailu Qalakjuarniq-19 aaniarutilgit, haliktiptingnut hanayitlu havaktit iqhingittut kiuttaqtailu hivayaqtaunivut akhut hivuranaqnit hatqiumaviuni, hivunngani ikpatini havaktiuyunut kiuttaqtai hannait hivayaqtut pipkaqhugit ikayuqni huli havakpiaqtut akhutak havamingnik. Huvalatuyangittunga tahapkununga itqaumaninut. 

Munaqhiyt havaguhiat alianaqpaktuq itqaumayangat hunat havaktilluat atuqhimayai ulapiharnaqpiaqtitlugu. Quyagiqpiaqtatka tamaita munaqhit aaniaqtailiniqmutlu munaqtut havaktit akhuqpaknit atuqtitlugit kingullik malruk ukiuk. Tapkuat akhuqnit akhuqnaqtukkurutailu hanmiyavut ingattaqniqhauyunaqhiyut ublumiuyuq, kihimik hamaninginnaqtugut pipluhi. Hannaiqhimaniq munariakhaqhi ilagiyatitlu piyaqaliqniqhauyarangat. Quanaquhi munaqhiuyutigut. 

 

Kristen Hebert

Qalakjuarniq-19 Qilamik HUgiaqtit Havaqatigit Hivuliqti taphumunga Igloolik

Nunallaani Munaqhi