You are here

Nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat

Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat

Kaniqhidjutit:

Tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat Public (https:// www.nunavutlegislation.ca/en/consolidated-law/current?title=P/) pinguqtai pityutit turangayut aaniaqtailiniq hapummininut aturahuaqtitnilu, inugiakninut aaniaqtailiniq naunaiyaqni, inungnut aaniaqtailiniq naunaiyaini, aniarut aanirniqlu pittailini, inungnutlu aniaqtailiniq irininaqtut hannaiyaqni kiugiaqnilu. Tamna Piquyat piqaqtitai piyaqaqninut havanguyutlu hakugiknilu taphuma Minihitauyup, tamna Ataniq Inungnut Aaniaqtailiniq Havakti, ahiilu havaktit havalgit hapummininut aaniaqtailini tamaita Nunavummiut. Titiqmiyailu piyaqaqnit turangayut niqit imaqlu hivuranaitni, halumaniq tuhaqhitautitlu kiugiaqnilu tunittarutaulat aaniaqtailinit.

 

Atuqniqhat ilagiyai:

Inuit Qaujimajatuqangit:

Tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat ilitturiyai tapkuat Inuit Qaujimajatuqangit atuqpiartut hapummininut aturahuaqtitnilu inungnut aaniaqtailini taimalu turangayut unniqtailu tapkunani Piquyat.

 

Aaniaqtailiniqmun aturahuaqtitni aaniarutitlu pittailini:

Tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat ilalgit tapkuninga pilarutit pinguqtitninut aaniaqtailiniq inuuhirikniqlu tahapkununga Nunavummiut.

 

Amihuuninngit Aaniaqtailiniq Ihivriuqniq:

Tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat pipkaqtai katitiqni naunaiyaqnilu aaniaqtailiniq tuhagakhat uukturaqninut nakuuhivalliqnilu aturniqhat naunairutai aaniaqtailini Nunavummiut.

 

Aaniaqtailiniqmut Hapummiutiniq:

Tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat ilalgit havagutainik naunaiqhimani, tuhaqhitaqni havarinilu tunittarutaulat aaniarutit ahiilu aaniaqtailiniqmun hivuranaqnit piyakhai hapummini inungnut aaniaqtailini. Tamna piquyat pilaqtitai uqaqtauninut inungnut aaniaqtailiniq irininaqnit pilariakhai taihimani pityutit hapummininut aaniaqtailini Nunavummiut.

 

Niqi imaqlu hivuranaitni halumanahuaqtitni:

Tapkuat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat titiqtai maligait atuqpiariangi tapkuat niuvrutauni, hanayauni havriyaunilu hiqit tapkununga Nunavummiut hivuranaitni halumanahuaqtitnilu; titiqtai atuqtauvaknit piyalgitlu hivuranaittumik halumayumiklu imaq; hivuranaittuqlu piyarakittutlu iqakut iqaqtaunit. Atuqpiariangi malikhaqni, tapkuat Piquyat illgit aturiaqaqtitni hanalrutit tapkuatut qauyihaqnit, qiniqnit naunaiyaqnilu tapkunanga Avatiliqutinut Aaniaqtailiniq Havaktit.

 

Maniqqami:

Tapkuat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat atuqpiaqtitni kitutliqak Timiuyut havaktitiyut inungnik hiniktaqvikni avatigiyaini piyaqaqtitni piqaqni naamaktunik hivuranaittumik imaqaqtitni, halumapkaqni anaqnut iqakutlu iqaqtauni, qanuitnitlu piqaqtitiyut hapummininik hivuranaqniqnit inungnut aaniaqtailini.

 

Hiamitiqtakhaungittut:

Tapkuat Inungnut Aaniaqtailiniq piquyat hakugiktumik piqaqtut hapummininut munaqtauyut inmiguqni quyagitnaqlu tuhaqtaulaitni

 

Apiqhuqtauqattaqtut apiqhuutit:

Apiqutauqattainartut (FAQ) hamungartut naliaknut titiqat uvaluniit atatyutai tapkununga Apiqutauqattainartut (FAQ) makpiraq

 

Qangahaq Tuhagakhaliat:

Nunavunmi-piliuqhimajuq Inungnut Aanniartailidjutikhamut Maligaq maligaunialiqtuq