Havaktingit

You are here

Atanilluaq Aanniaqtailinirmun Havaktia uqaqtuq QALAGYUARNITIGUT-19 aanniagutiqaliqtumik tingmiyumik Iqalungmut

Januali 20, 2021

Uqautait

Atanilluaq Aanniaqtailinirmun Havaktia uqaqtuq QALAGYUARNITIGUT-19 aanniagutiqaliqtumik tingmiyumik Iqalungmut

Atanilluaq Aanniaqtailinirmun Havaktia Dr. Mike Patterson ublumi tuhaqtipkaiyuq uqaqtaminik uuminga:

“Talvunggagungnaqhiyumi 12:30 ubluummaanmi ublumi, Aanniaqtailiqiiyitkut havaktiit takuyaqtungniaqtaat tingmiyuq tingmidjutaannit Canadian North tingmivia FAB101 Ottawa min Iqalungnut. Tingmiyuq daaktiliaqhuni aulaqtiqtuq January 17 mi. Ihivriugutaa QALAGYUARNITIGUT-19 pidjutihimayuq January 18 mi Ottawa mi naunaiqhuni ublaaq aanniagutiqaliqhuni, talvuuna tingmit aulaqtigiiqhuni.

Tingmiyuq anniagutiqaligaluaqhuni mihingnautiqanggittuq nakuuplunilu. Qayarnautigiplugu, taamna inuk Qikiqtani Aanniaqviliaqtauniaqtuq avaliin’ngaaqtitaulunilu. Naunaittiariamilu ihivriuqtauniaqtuq QALAGYUARNITIGUT-19 naunairiami piqanggituriaqhaanik aanniagunmik. Niriugiyavut ihivriugutaatigut uvattiaguvyak ubluummaanmi.

Hadja, qayarnaktilluni, tamaita tingmiyut talvaniiquyut naammagiyauyumi Iqalungni milvianni pigumikkiq kihiani ihivriugutit naunaiqhimaliqqat ubluummaanmi. Puiguqtailiyatka tamaita Nunavunmiun qayarnauta akturnira angilluanggittuq uvamnit ilingnut tingminmi.

Kituliqaaq mihingnautiqaligumi hivayaquyait QALAGYUARNIQ-19 hivayautaannut qanuriliugutiqhamingnut uvani hivayaqlutik 1-888-975-8601.

Ilitturipkaiyiqhamik pidjutiniaqtut nutaat naunaiyautiqhanik piqaliqqata.”

###

Tuhaqtipkaivikhanut Uqaqvigiyaqhaq:

Chris Puglia
Atan’nguyaukaffuktauyuq, Tuhaqtipkainikkut
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca