Havaktingit

You are here

Aturniillu Tutqumaniillu Halummaqtirutit Algangnut Uarutillu

Julai 10, 2020

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Aturniillu Tutqumaniillu Halummaqtirutit Algangnut Uarutillu

Halummaqtiqattarlugit aktuqtauqattaqtut qangit ikpatit, ukkuat tigguqpiit, ulapqiujallu, ikajurlutit ikiglinahuarutikhanik hiamitiqtailitikhanik qupilrut aanniarutit imaittut COVID-19 qalagjuarniq. Nakuujumik algakkit uaqtirlugit imaalu aturlutit alcohol-qaqtumik algangnut uaqhirmik nanuutit hiamitirnaitkutikhat aanniarutinik, anginiqatqujaujut aanniaqtailitikhavut inungniklu nuatqatiptingnik qajangnaittumik.
Atuqpadjavahi tutquqpaglugillu algangnut halummaqhitit iglumul;lu halummaqhitit hivuranaittumik maliklugit hapkuat ihumagijakhat:

Aturniit tutquumanirmiklu hapkuninga algangnut uakhitit:

 • Algangnut uaqhitit atuqtauttaaqtut aktuahuirupkit hunavaluit qan'nginnik, imaaluuniit tagjuruvit qalakhuruvitluuniit, kihimi atuqtaujukhat algainnarnut halummaikhimaipata kinihimaitpatalluuniit. Mikijunnuamik kuvvirilutit algangnut uaqhinmik nanuutikharnik.
 • Uqquumiqtaililugit algangnut uaqhitit ijingnutluuniit aktuqtaililugit. Uqqumiqtaugumik mikijuugaluamik algangnut uaqhitit puisirnaqtut nutaqqanun.
 • Aturaiguvit algangnut uaqhitit, algakkit nanuklugit attautimut paniqpiaktitlugik.
 • Tutquuqpaklugit algangnut uaqhitit tigulairuanut nutaqqanit uumajunit iglumiutarnit. Nutarannuat hunnaujakhainnik aginiarunaqhijait hapkuat algangnut uaqhitit naimannarnianit imaaluuniit pinigigumikkik puungit. Nutaqqat atuqtaaqtait hapkuat algangnut uaqhitit inirnirmit munarijaulutik ikajuqtaulutiklu.

Aturniit tutquumanirmiklu iglumut halummaqhitit:

 • Hivuani atuqtinnatit halummaqhitimik, taiguttiarlugit titirarniit. Naunaijattiadjavatit takuurlugillu tainiit imaitut Qajarnarniit ‘Caution’, Hivurarnaqtut ‘Danger’, Puisirnaqtut ‘Toxic’, imaalu aallat hivurarnaqtut naunaitkutingit.
 • Avvuurijuittut iglumut hakugikpiaktut halummaqhitit attautimut.
 • Ikhinnaqtaililugit hakugiktut halummaqhitit munaqtiitumik – atuqtakharnik aktilanganik pilutit halummaqhitikharnik, ahiit matulugu tutqurlugullu puunga qilamiurlutit.
 • Uatiarlugit algakkit irmiunmut uunnaqtumullu imarmut aturuirungni halaummaqhitigijarnik.
 • Tutquqpaklugit halummaqhitit puugluanganut aullahimaittumik – unngavaktailugit
 • titirangit naunaitkutait, puuqtuihuirlutit halummaqhitinik imaidjakurnut niqqit puunginnut niuqakhat puunginulluuniit.
 • Tutquqpaklugit halummaqhitit qullirmut kakilvingmut innukharniannut nutaqqanit iglumiutarnit uumajunit.
 • Iliurailutit iliqpiit kiluutakhainnik/angmalaitkutikhanik iliqpiinut tutquumaviit

hakugiktunut iglumut halummaqhitinik.

Amigaittut igluut halummaqhitit hivuranaittut atuqtaujarangamik aturnikhanik malikhugit maliqujauhimajut, kihimik inuup aimavingni iikpagu hakugiktut halummaqhitit imaaluuniit algangnut uaqhitit,kuvipkaikpata, hiqirikpata, imaaluuniit aktuqtaukpata hakugikpiaktunut halummaqhitinut, hivajahadjavutit munaqhitkunut qilamiurlutit. Hailikpata, nakhadjavagt halummaqhikhat puunga munaqhiliaqtukhauguvit.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Atan’ngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Munaqhiliqijitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca