Havaktingit

You are here

Fluungnikkut kapuqhingnikkut itqaumadjutit

Tissaipa 20, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Fluungnikkut kapuqhingnikkut itqaumadjutit

Nakuutqiaq aaniaqtailidjutikhaq ilingnun ilangnunlu qalangningmun uvani ukiumi kapuqhiqluhi. Tamna qalakniqmun kaput huli akiittuq piyaqtaqtuq tamainni nunaalini munaqhiqaqvini Nunavunmi, talvani Iqaluit Inungnut Aaniaqvik, igluqpakmi 1091.

Tamaita Nunavunmiun avatqumayut siksit tatqiqhiutit akhuuqhayauyut kapuqhiqlutik. Kavamatkut Kanatami tuhaqtitiyut uvani ukiumi ayuqhautit amigaiqyuumiyut amigaitilaangit fluungnikkut nutaqat aaniaqviani inugiangnigit kingulingnin ukiunin.

Maliklugit hapkua atugahat ikayuutikhat nutqaqtitaangani aaniagut:

  • Kapiyaulutit.
  • Qalaktuqlutit tagiurlutitluniit aiqnut.
  • Uaqattainaqlugit algaktit.
  • Aihimalutin aanialigaiguvin.
  • Higangitlutit igluqpaup iluani hanianiluniit nutagannuit.

Qalakyuarniq naunaitkutait ilalgit: kidjaktangniq, qayulirniq, qalakturniq, migianguqniq, aaniqnalaqiniq unaguhungniqlu. Inuit kitut aaniagutiqaqtut fluumik uvaluuniin fluutut tunik mihingnautinik aihimayukhat.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Sara Arsenault
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Munarhiliqiyitkut
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca