Havaktingit

You are here

Hitamauyut atuqtakharnik niqinik qayangnairutikharnik haalitaiknartiluni

Tissaipa 20, 2019

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Hitamauyut atuqtakharnik niqinik qayangnairutikharnik haalitaiknartiluni

Uvani haalitairvingmi, Havagviangit Aanniaqtailiqiyitkut itqaumaquyut inungnun tamainun akhurnaqtumik ihuaqtumik niqikharnik hanaqiyaangat.

Hitamanik ayungnaitumik atuqtakharnik naunaiyaiyaangat hanaqidjutikhaqaqtuq niqinik ihuaqtumik qayangnairutikharniklu:

 • Uarniq!
  • Uaqlugin algatin unavyaktumik imarmik ingmiutiqaqtumik imaq niqiliqitinatin niqiliqihuiruvitlu, kahakuni pamirhimayut, higaaguiguvit kuiyaqtuguiruvitlu.
  • Uaqtiqlugillu halummaqtirlugillu avguivigiyatit, ikpatigiyatillu ingilrutikhatitlu.
  • Tamaita ahiat nauhimayullu uaqtauyukhauyut avguktinnagit nirhiuqtinnagillu.
 • Avikturlugit!
  • Uuhimaittut niqit, tingmiat, tariurmiutat niqit imaqutaillu avikturlugit.
  • Aulatihimaaqtinatin, atuqlutit avikturlugit avruqvikhanik ahianun nauhimayununlu, ilikkuuqtumiklu avruqvikhamik niqinut, tingmianut tariurmiutanullu niqinun. Halmaqhimalugit avguirvit ingmiulirlugit unaqtumiklu imarmik akunganirmi atuqtauffaaqtinanik.
 • Iganiq!
  • Qayangnaqtut aannialaqitjutipkaittaarutit uumavaktut ilaini niqikhani niqikhaq uuttiarhimaitkaangata.
  • Niuvvavikmit niuviqtauhimayut niqit tingmiallu, manniqaqtut niqiliukhimayut, avuqaqtut niqiliukhimayut, nungutauhimangittullu igayauyukhat uunnaktitpiarlugit taimaatut iluani uunnangningit uunnakpiarianginni tuquqtaangini aannialaqitjutipkaittaarutit. Imaatun itukharnik, 82°C (180°F) unaqtiqaqtukhatturkeynik chickeniklu.
  • Uutpiarlugit hambukat niqit (ground meat) iptirutait imariqhitirlugit.
  • Avuutikhat, suuliuqhimayut, gravy-lu purriktitlugit uunnaghiffaalirupkit.
 • Chilli-ngit!
  • Ikhinartailugit niqit mahaktitailugitluuniit igluam unaqutainik taima halumarutiqangit angikliyumirtaangmanik.
  • Ililugit niqit hunngiktaaqtut tutquqpaklugit niglaumavikmun qiqittivikmulluunnit qilamik niviruiruvit.
  • Nirhiuhainnarlugit niqit qilamik niglaumavikmungarlugit qiqittiivikmunluunniit huungiktaaktut niqit uuhimayariiqhimayulluunniit niqivaluit, iluani malruukni ikaarnirni.

Apirhuutikhaqaruvit aallanik, uqaqatigitjavat avatimut aanniarnaittuliqinirmut takuuriyi.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqijitkut
867-975-5762
cpuglia@gov.nu.ca