Havaktingit

You are here

Ihumamun Aanniaqtailinirmun Havainiq unalu Qalagyurniq COVID-19

mii 03, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Ihumamun Aanniaqtailinirmun Havainiq unalu Qalagyurniq COVID-19

Ihumakkut Aaniaqtailinikkut Havainiq Qiqaijaluarvia 3min hamunga 9mun Munaqhiliqiyit aghuuqhaiyut Nunavunmiunun uqaqatigilugit ilanatik, ilatik iningnikhallu mikhaagun Ihumakkut Aaniaqtailinikkut havainiq uvalu inuuhiqattiarniq.

Uvani ukkiumi tautuktugut aghuurutinun turaaqhimaluta ihumammun aanniaqtailinirmun inuuhiqatiarnirmunlu. Ihumavut aanniarutiqangitkaangami, mihigimayugut, ihumabluta qanuriliurutivut tamna ikayuutigiyavut ayuqhautinun quvianaqtumiklu inuubluta. Nakuutqiamiklu pidjutigilugit ayuqhautit ihuangitullu atuqtavut.

Tadja, pidjutigiliqtavut Nunavunmi qayangnaitkutighait. Iqaiyangnikkut ungahiktilaaqaraluaqhuta, pihimaniq inungnun atadjutit ikayuutauyut naamaghivalianirmun mihingnautit nalunarnirmun, tuninguhungnirmik, irhiblutalu atungniranun qalagyuarnirmun COVID-19 nunaqyuami hiamitiqtuq. Ilituridjutiluta hilatiini iglupta uqaqatigilugit hivayautikkut, qaritauyakkut, ihuaqhaqluguluuniin inungiangikkut ungahiktilaaqarnirmun pulaarnirmik, inungnun aanniaqtailinirmun pidjutauyut nunallaaptingni piyaaqata. Aghut aghuungnaqhiyuq aulahimaaqtumik ikayuqatigiikluta.

Ilvit kinaluuniin ilihimayat ayuqhaliqtuq, itqaumalutit avaliingitutit. Atqit uqaqhimaitumik ikayuqtut, hivayaqlugit:

 • Una Nunavut Kamatsiaqtut Help Line (piinarialik 24ni ikaarnirni ubluni, saivani ubluni havainirmi)
  • Hivayaqlugit 867-979-3333 akiitukkut 1-800-265-3333.
    
 • Ayungnautiqaqtunun Kivgaqtuqtut Kanatami.

 

 • Youthspace.ca.
  • hivayaqlugit 1-833-456-4566.
  • Naqitautikkut 778-783-0177.
  • Qaritauyakkut uqaqatigiigutit uvani www.youthspace.ca.
  • Qaritauyaliqivikkut uqaudjiniq piinarialik hivayaqlugu 250-478-8357 akiitukuluuniin uvani 1-866-478-8357.
    
 • Isaksimagit Inuusirmi Kataujjiqatigiit Iqittiaqhimalugu Inuuhit Katimayiit.
 • Nutaqqat Ikayuqtiit Hivayautaat.
  • Hivayaqlugu 1-800-668-6868.
  • Qaritauyakkut uqaqatigiigutit uvani kidshelpphone.ca
  • Naqitalugu ‘CONNECT’ hamunga 686868 Qariyautakkut uqaqatiqariangani unaluuniin naqitalugu ‘TALK’ hamunga 686868 tuhaqtitaangani ilihaqhimayuq ikayuqti.

Ilihimaguvin kinamikli ayuqhaqtumik, hivayaqlugit Piliihimat, munaqhitkunungaulutinluuniin aanniarvingmunluuniin qilamik.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvia
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca