Havaktingit

You are here

Itqaumayakhaq Imirtailugu Iqalungni imaq

Nuvaipa 15, 2021

Inungnun Aanniarutimik Tuhaqtitaujukhaq

Itqaumayakhaq Imirtailugu Iqalungni imaq

Havagviat Munaqhiliqijikkut itqaumaquyut Iqalungni nunaqaqtunut Niuqaqtauyukhaungituq Imaq Atuqtakhangit aulahimaaqtuq huli nunalipauyarmi kuvikpingmi imaq. Tuhaqtitauffaaqtinahi hivunirmi tuhaqtitiniaqtugut, Aturuiqlugu kuviqpingnin imaq niuqaqtaillugu igadjutigihuiqlugulu. Una ilauyuq puriqhiqhimayuq imaq, halumaqtirutikkut niuviqhimayut niuvaavingnin atiit Brita filters halumaqtiqhimayullu haffumuuna halumaqhidjutiqaqtunik auladjutit. Imaq halumaqtiqhimayuq talvuuna Kanaitian Anguyaktingnin piqangitun halumailrungnik imarmi qayangnaiqtuq imigiangani. Kuviqpingmin aturuiqlugit maamakhainnik.

Kuviqpingmin imaq atuqtauyaaqtuq hapkununga:

  • Uaqhiguvin aannuraanik.
  • Halummaqhiguvin.
  • Uaqtirutauyaaqtut (iitailugu imaq).
  • Uaqhiniq akiutanik.

Tamainun inungnun, hingaiyaqtununlu, inuulihaaqtut nutarannuallu uaqtaaqtut kuviqpingin imarmun. Taima qulirutingit hydrocarbonnik piqaqtun imiqtaunginaqtunik imarnin ayungnautiqangituq inuuhirnun akunigaaluk aaniaqtailinikkut pivalliadjutikharnik aanniaqtailiqinikkut ayungnautiqangituq biipiinuanun nutaranunlu inuungitununlu hingaiyarmiitun hadja. Hunavaluit piqaqtun imarmi miluktitilimaitun uvinirmun.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmun Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca