Havaktingit

You are here

Kanatami Ipiralimaittutiqaqtunut Ilittugipkaidjut Havainirmi

Nuvaipa 22, 2021

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Kanatami Ipiralimaittutiqaqtunut Ilittugipkaidjut Havainirmi

Nunavunmiut ilauquyauyut Munaqhiliqiiyitkunnit ilitagipkuplugu Kanatami Ipiralimaittutiqaqtunut Ilittugipkaidjut Havainirmi Nuvaippa 21 min Nuvaippa 27, 2021 mut.

Takudjutiumaplutik uvani ukiumi “Hivumuuqatigiingnirmun Aadlangguqtuqhatigut”. Piviqhaqaqtittiyuq Nunavunmiunut ayuiryuummiriamingnik pittailinirmun, uqaqlutik ikayuutiqhanut ipiralimaiqtuqalimaittaangginniklu, uqaqlugit nutaanik ihumaliuraqhanik aadlangguriami ikiqliyuummiklugitlu naunaiyautigiyaun’ngginnaktut ayuqhaqtittigiyauvaqhutiklu atungnik higaarluinnik taanngaqniklu.

Aturnia huun’ngittunik ayuqhautigiyauqpiaqpaktut amigaittunilu takudjutivaqhutik aqhuuqatigiiqpiaqpaqhutiklu aadlan’ngugumaplutik nakuuyumik hivuniqhaqariamingnik inungnut atuyuqtunut huun’ngittunik. Ipiralimaittuqaqtunut havaktiit, ihumailiqinikkut havaktiit, munaqhitkut, ihivriuqtiit, atugaqhaliuqtinutlu, Inirniqhaat, ilannat, ilagiiqtut inuitlu taimaa inuuraaqpaktut atuqhutik higaalurnik taanngaqniklu, iharigiyauyut tammakpiata havaqatigiiqtaamingnik hivumuuriamingniklu.

Ikayuqtaaqtugut ikayuguptikkiq inuit higaarluyuqtunut taanggaqtuyuqtunutlu imaa piguptikkiq pittiaqlugit, pikpagiplugit kangiqhittiaqlugitlu tamainni. Naupkaqhugit ikayuqatigiiqhimaaqhugit piqatigiiqtunut nunallaatlu ikayuqtaaqtutlu nakuuhivalliayaan’nginnik inuuhiit ayuqhaqpaktunut higaarlutigut taanngaqtigunlu ihuatqiyauniaqtuqlu apiqhiyaangginnik ikayuqtauyumatigut.

Ilvit kinaluunniit ilihimayat ikayuqtauqtaaqtut ipiralimaittuqalimaittaan’nginnik higaarlurnik taanngaqniklu, hivayaqlugit talvunggaulutinluunniit munaqhitkunnut, uqaqvigiluguluunniit ilannariqpiaqtat, ilat, Inirniqhaq, Inuuhiringnarnirmutluunniit Uqaudjianut. Uqaudjauyaami talvuuna pilutik pittaaqtut “Mamiharniq Uqaqattaqhutik” pivinga.

Uqaqvigilugu Pivingganut Ihuarhaiyin’nga uvani 867-975-5367, akiittumut uvani 1-888-648-0070 qaritauyaqvigilugitluunniit hamunga healing@gov.nu.ca.

Ikayuutiqhaqaqtut ipiralimaittuqaqtutlu naammaqhiyauttaaqtut. Ilvit kinaluqaaq ayuqhaqtut, puiguqtailutin, avaliinggittutin. Atiqangitukkut ikayuqvik, hivayaqlugu:

  • Nunavut Kamatsiaqtut Help Line (manimayuq 24ni ikaarnirni ubluni, 7ni ubluni havainirmi) - hivayaqlugit uvani 867-979-3333 uvaniluunniit akiittumi 1-800-265-3333;
  • Aullaqtitauplutik Ilihariaqtuqhimayut Iliharviit Ikayuutiqhat Pinahuaruti:
    • National Crisis Line akiittumut hivayautaa 1-866-925-4419 (haliyut 24ni ikaarniinni ubluq)
    • Ilisaqsivik Uqaudjiyiit Hivayautaa akiittumut 1-888-331-4433.
  • Ayuqhautiqaqqat Kivraqtiit Kanata – atuqlugu qaritauyakkut uqaqviqattaqlugit (www.crisisservicescanada.cahivyaqlugit, titiraqvigilugitluunniit hivayautinnuakkut hamunga 1-833-456-4566;
  • Youthspace.ca – qaritauyakkut uqaqviqattaqlugit, hivayaqlutaluunniit uvani 1-833-456-4566 titiraqvigilugitluunniit hivayautinnuakkut uvani 778-783-0177. Qaritauyakkut titiraqvigilugit uqaudjauyaami piumaguffi, hivayaqluta uvani 250-478-8357 hivayaqluguluunniit akiittumun uvani 1-866-478-8357;
  • Isaksimagit Inuusirmi Kataujjiqatigiit Ikittiarhimalugu Inuhik Katimayiit - hivayarlugit akiittumun uvani 1-866-804-2782 titiraqvigilutaluunniit qaritauyakkut uvani embracelife@inuusiq.com talvunggaulutinluunniit qaritauyakkuugutaannut (www.inuusiq.com) naunaittiagumaguvit ikayuutiqharniklu;
  • Nutaqqat Ikayuutiqhaat Hivayautaa – hivayaqlugu 1-800-668-6868, atuqlugu uqaqviqattariami hivayautinnuakkut uvani www.kidshelpphone.ca, titiraqvigitluunniit ‘CONNECT’ to 686868 Uqaqvigiyaami titiraqvigitluunniit ‘TALK’ to 686868 titirariami ilihaihimayumut kivraqti.

Naunaittiagumaguvit, takulugu Kanatap Katimavia Aan’ngayaarnaktunik Aturnik Ipiralimaittuqaqtutlu qaritauyakkuuguta uvani https://www.ccsa.ca/national-addictions-awareness-week.

Ilvit aadlaluunniit ayuqhaliqtut, hivayadjavit Paliihimatkut, munaqhiliaqlutinluunniit aanniarvingmutluunniit qilaminnuaq.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca