Havaktingit

You are here

Minista hapkununga Aanniaqtailinirmun uqariiyaqtuq Inungnun Aanniaqtailinirmun Qilamiungnirmik

Maassi 18, 2020

Tahaqtitauyukhaq

IQALUIT, Nunavunmi (Qiqaiyalirvia 18, 2020) – Nunavunmi Minista Aanniaqtailinirmun George Hickes uqariiyaqtuq inungnun aanniaqtailinirmun qilamiurnirmik aviktuqhimayumi.

“Piqangitkaluaqhuni tutqighaqhimayumik aanniarunmik COVID-19mik Nunavunmi, uqariiyarniq inungnun aanniaqtailinikkut qilamiurniq pidjutauyuq tutqighariiqlugit aghuurutit avatiini aviktuqhimayup Kanataplu, pidjutauyumunlu piyakhat upalungaiyaqhimayaami aanniarunmun,” uqaqtuq Minista Hickes. “Una pidjutigingitkuptigut tadja takutinata aanniarunmik Nunavunmit, kingunginaarutauniaqtuq.”

Atuliqqat Tallimmiut Qiqaiyalirvia 20 ilituripkaitinagiluuniin:

Niriyaqturviit aighiinaqtunun, amigaitqiyaungilutik qulinik inungnik nutaqiuqtunik quyaginaq ikarnirni.
Tamaita imirviit umikhimaniaqtut.
Taksit aghaluutit kikliqarniaqtut attauhiilaaqtarlugit.

Niqitarviit niqiliaqturviit avatiini aviktuqhimayup angmaumapkaqtauyut talimani ubluni ikikliyuumiqhimanahuaqlugit niqailiuqtut. Tuniyauniaqtuq annidjiyaghainik puuqhimayunik niqighainik.

“Piyariaqaliqtugut havaqatigiikluta, atuqlugulu qanitpalaanginikkut inungnun mighiyuumiriangani hiamitirnira. Aghuungnaqtuq imailiuqluta aanniaqtailinirmun aalanun. Aihimainarahuaqluhi. Uaqhimaaqlugit algatit. Mighiyuumirahuaqlugu aulania Nunavunmi, qilamiuqhimaitumik inuuhiqattiarnikkut, munariqatigiiklutik aalanun.”

Kangiqhittiarutikhat aanniarunmun COVID-19mun Nunavunmi, hamungaulutit: www.gov.nu.ca

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Cate Macleod
Taiguararhaliuqtuqhanik Titiraqtia Hivuliqtimun Savikataaq
867-975-5059/ 867-222-5763
cmacleod@gov.nu.ca