Havaktingit

You are here

Nakimaniq talvani Kinngaitmi

Tissaipa 13, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nakimaniq talvani Kinngaitmi

Munarhiliqiyikkut ilitugipkaktitiumayut inungnun talvani Kinngaitmi taima titiriranniaq aulayuk talvani nakimaniqaqtuq.

Inuit ilitugiyauvakhimayut qauyimayukhat naunairutingnik talvuuna aanniarutingnik. Taima huraadjanik tautuguvit namaluangitunik, ulruyaaqtunik, qapuliqiyunik qaningni, tupiqataliqtunik, nivyalukaaktunikluuniit ihuangitumik, qaniklinahuaqtailugit huraadjat imailiuqtun ilitugipkaklugitlu palihimauyarnun.Titirarangniat aanniarutiqaqtun aulaniaqtun ilanagigiktumik taimaitukhaungitun. Nuttaqqat ulapqiqatigiyakhagingitait titiraniat.

Pamikhiyatin qinmit ipiqhimayukhat hilamiitkumik, munagiyakhatin qanuritmangaangit. Nakimanirtailiqidjutikhat kapuuktikhat pamiqhimayunik qinmitit pigiaqaqtun nunalaani, ihumagiguvit hivayaqlutin Kinngait Munarhiliqiyitkut naunairutikharnik.

Qinmiit, tiriranniat nakimadjutaita pitaaqtait inungnut. Kiiyauguvit qitukhiruvitluuniit, munarhiliaqtukhauyutin ilitugipkaklugit qanuriliuqtauyutin qillaminuaq. Munaqhiliahadjavutit unniqlutillu qilamiukglutit.

Takuguvit tiriraniamik hanguyumik nunalaanin, qinmitluuniit kahaktaugumik tirirannianik amaquninluuniit, hivayaqlugit anguhiqiyikkut qilaminuaq uvani 867--867--8932 uvaniluuniit Aviktuqviani Avatiliqiyut Inuuhirittianikkut Havaktimun uvani 867-975-4800.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Ron Wassink
Tuhaumatyutinut Havaktiuyuq
Aaniaqaqnangittuliqiyikkut?
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca