Havaktingit

You are here

Nakimaniq talvani Taloyoakmi

Maassi 05, 2019

Inungnun Aanniarutimik Tuhaqtitauyukhaq

Nakimaniq talvani Taloyoakmi

Aanniaqtailinikkut Havagvia ilitturipkarumayait nunaqaqtunik Taloyoakmi qinmit tiriganniatlu ilitturiyauhimaliqtut nakimayuunniqtut. Nunaqaqtunik talvani tautukhimaaquyauyut tirigannianik hanigainiitunik piqagumik.

Ugiakhiruvit qittukhiruvilluunniit, munarhiliqiviaklutit unnirlugu pidjutigiyat qilamiurutigilugu. Mamitiidjutikhaq aulagutiyukhaq qilamik. Taima huraadjanik takuuguvit nakungiqhimayutut ittunik, ulruyaaqtunik, qapuliqiyunik qaningini, tupittukhatut ittunik, nipyaaqtunikluuniit ihuittumik, ukuat naunaitkutit nakimyunut. Qaniglittaililugu uumayuq uqadjavallu anguhiqiyitkunut havaktimut.

Titirarangniat aanniarutiqaqtun aulaniaqtun ilanagigiktumik taimaitukhaungitun. Nuttaqqat ulapqiqatigiyakhaungitait titiraniat allaniklu huradjanik. Munarilugit inuit qinmiit ipiqhimayut hilami aallannguriakhainut idjuhiinut naunaitkutillu nakimanikkut.

Nakimayut tiriganniat amaqqutlu Nunavunmi, hiamittaaktut qinmirnut kiittirangamik nakimayumit tiriganniamit amaqumitluuniit. Nakimaniqaqtut hiamittaaktuq inungnut nakimayuumit ummayumit kittirangamik, qittuktaugumikluuniit, aluktaugumikluuniit. Inuk nakimayumit aanniarunniktaaktuq aturumiuk/amigarumiuk aanniarutiqaqtunik uyamyunik.

Takuguvit tiriganniaamik amaqqumikluuniit pihuktumik nunangni, uvaluuniit qinmit hanianihimayumik tiriganniamit amaqqumitluuniit, hivayadjavutin Annguhiqiyitkunut qilamiurutigilugu talvunga 867-561-6231 uvaluuniit Takuuriyi Avatimut talvunga 867-983-4236 qilamiurutigilugu.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyakhaq:

Sara Arsenault
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca