Havaktingit

You are here

Nakimayut Kangirlinirmi

Maassi 24, 2020

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitauyukhaq

Nakimayut Kangirlinirmi

Munarhiliqiyikkut ilitugipkaktitiumayut inungnun talvani Kangiqlinirmi titiriranniangnik ilituriyauyuq nakimayuq. Una titiriganiaq kiinikhimayuq attauhirmik qinmirmik nunallaami. Pidjutigiblugit qayangnautit nakimanirmun, tuhaqtitumayavun inuit qiniqhimalutik titiriganianik nunangni.

Kiiyauhimaguvin qituktaulutinluuniin titiriganiamin qinmirminluuniin, munaqhiliaqlutit uniqluutigilugu qilamik. Kiiyauhimaguvin nakimayumin mamitiidjutikhat aularutilugit qilamik. Titirarangniat aanniarutiqaqtun ighinaitutut iniaqtuq. Nuttaqqat ulapqiqatigiyakhagingitait titiraniat adlaatluuniin huraadjat. Qinmihi ipiqhimavaglugit hilamiutaukpata, annipkaraiguffigikluuniit, munarilugitlu aallanguliriakhainik, naunaitkutikhanginik nakimaliriakhainik.

Nakimayut tiriganniat amaqqutlu Nunavunmi, hiamittaaktut qinmirnut kiittirangamik nakimayumit tiriganniamit amaqumitluuniit. Nakimaniqaqtut hiamittaaktuq inungnut nakimayuumit ummayumit kittirangamik, qittuktaugumikluuniit, aluktaugumikluuniit. Inuk nakimayumit aanniarunniktaaktuq aturumiuk/amigarumiuk aanniarutiqaqtunik uyamyunik.

Takuguvin huraamik ihuangitumik idjuhiqaqtumik, ulgualhitumik, qapuinanguqtumik qaniani, tuffuyumik maalaaqtumik, hapkua naunaiyautauyut nakimanirmik.

Qaniklitailugu huraaq hivayaqlugit Anguhiqiyit uvani 867-645-8083 Avatimut Aanniaqtaililiqiyit Havaktia uvani 867-645-8071, qilamik.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqiiyitkut
cpuglia@gov.nu.ca
867-975-5762