Havaktingit

You are here

Niqit utiqtitauyukhaq Salmonella-qarmata

Niqiliqivik 11, 2020

Inungnun Aanniarnaittumik Tuhaqtitauyukhaq

Niqit utiqtitauyukhaq Salmonella-qarmata

Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Salmonella-qarmata tahapkuat niqiliuqhimayut:

Freshpoint Foodservicemi – Onionnguyut - Angitqiyauyut (quriqtaq) – Tapkuat 2.27 kgmik puuqaqhimayut uttiqtitquyauyukhat. Una niuvrutiukhaq naunaitkutilik 246010. Kangiqhittiarumaguvin hapkuninga utiqtitauyukhanik paqitauniaqtut uvani CFIA qaritauyaliqiviani hamani.

Freshpoint Foodservicemi – Onionnguyut - Aupajaaqtuq – Tapkuat 2.27 kgmik puuqaqhimayut uttiqtitquyauyukhat. Una niuvrutiukhaq naunaitkutilik 246154. Kangiqhittiarumaguvin hapkuninga utiqtitauyukhanik paqitauniaqtut uvani CFIA qaritauyaliqiviani hamani.

Imperial Freshnguyut - Oniongit - Quriiqtangayut, Aupajaaqtut, Qakuqtat, Hiinaqtulu Quriiqtaq Oniongit - Tamainik angiktilaaqtun ilauyut amigaitunik unalu, tamainik niuvrutigiyauyukhat tikiutihimayut talvanga Qiqaijaluarvia 1, 2020mi utiqtitauyukhat. Kangiqhittiarumaguvin hapkuninga utiqtitauyukhanik paqitauniaqtut uvani CFIA qaritauyaliqiviani hamani.

Oniongit 52nguyut- Oniongit - Quriiqtangayut, Aupajaaqtut, Qakuqtat, Hiinaqtulu Quriiqtaq Oniongit - Tamainik angiktilaaqtun ilauyut amigaitunik unalu, tamainik niuvrutigiyauyukhat tikiutihimayut talvanga Qiqaijaluarvia 52, 2020mi utiqtitauyukhat. Kangiqhittiarumaguvin hapkuninga utiqtitauyukhanik paqitauniaqtut uvani CFIA qaritauyaliqiviani hamani.

Tender Loving Caremik taiqaqtun - Quriiqtangayut, Aupajaaqtut, Qakuqtat, Hiinaqtulu Quriiqtaq Oniongit - Tamainik angiktilaaqtun ilauyut amigaitunik unalu, tamainik niuvrutigiyauyukhat tikiutihimayut talvanga Qiqaijaluarvia 1, 2020mi utiqtitauyukhat. Kangiqhittiarumaguvin hapkuninga utiqtitauyukhanik paqitauniaqtut uvani CFIA qaritauyaliqiviani hamani.

Thomson International, Thomson International Premium, Thomson Premium taiqaqtun - Quriiqtangayut, Aupajaaqtut, Qakuqtat, Hiinaqtulu Quriiqtaq Oniongit - Tamainik angiktilaaqtun ilauyut amigaitunik unalu, tamainik niuvrutigiyauyukhat tikiutihimayut talvanga Qiqaijaluarvia 1, 2020mi utiqtitauyukhat. Kangiqhittiarumaguvin hapkuninga utiqtitauyukhanik paqitauniaqtut uvani CFIA qaritauyaliqiviani hamani.

Utiqtitquyauyut niqikhat igitauyukhat utiqtitlugilluuniit niuvvavingmut niuvvigvingnit.

Niqit halumailruqaqtut Salmonella-qaqtut nakuuyutut ittut mamaiqhimaittumiklu kihimi aannialaqutiginiaqtatit. Aanniaryuangillutik aanniarutinik ukunatut kidjaktuq, niaquqliktuq, miriaqtuq, miriannguyuq, aqiarukliuqtuq itiktalaqilutiklu. Nutarannuat, hingaiyut, inirniqhaat inuillu hakugikluangitut timingni aanialaqiyaaqtut ilaani aaniarutiniklutik. Ihumaguvit aannialaqiyutin nirininrmik utiqtitughamin, hivayaqlugit munaqhitkut.

Naunaikhittiarumaguvit, uqaqvigilugit Canadian Food Inspection Agency hivayaglugin 1-800-442-2342 uvaluuniin takulugu qaritauyakkut www.inspection.gc.ca. Titiraqlutin pijumaguvin naunaitkutinik utiqtiffaaqujaujunik uvani http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtidjutikhanut Tutqikhaiyi
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5949
Dsommerville1@gov.nu.ca